StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

Používání fixativ na zubní náhrady

5. 4. 2024 | Zdroj: Oral Health Foundation | D. Bartlett | N. Carter | D. Felton | G. Goffin | Y. Kawai| F. Muller | G. Polyzois | A. Walls (Globální pracovní skupina pro vývoj postupů ohledně používání fixativ na zubní náhrady)

Souhrn poznatků – 6. část
Odkaz na 1. část
Odkaz na 2. část 
Odkaz na 3. část
Odkaz na 4. část
Odkaz na 5. část

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý materiál na pokračování publikovat jako odborné sdělení, si můžete přečíst v úvodu prvnídruhé části. Čtvrtá část obsahuje tři stěžejní okruhy: Existující odborná doporučení pro používání fixativ na zubní náhrady, Účinnost fixativ při správně padnoucí zubní náhradě a Zdravotní komplikace při používání / nesprávném používání fixativ.


Důkazy pro jednotná odborná doporučení ohledně fixativ

FDI World Dental Federation nedávno vytvořila novou a širší definici zdraví dutiny ústní: „Zdraví dutiny ústní je mnohostranné a zahrnuje schopnost mluvit, smát se, cítit, chutnat, dotýkat se, žvýkat, polykat a vyjadřovat řadu emocí skrze výraz v obličeji se sebedůvěrou a bez bolesti, nepohodlí a onemocnění kraniofaciálního komplexu.“

FDI také tvrdí, že zdraví dutiny ústní odráží fyzické, sociální a duševní znaky, které jsou základem kvality života, a ovlivňují je měnící se zkušenosti jednotlivce, jeho vnímání, očekávání a schopnost přizpůsobit se okolnostem. Protože zubní lékaři jsou odborníci, kteří pomáhají udržet zdraví dutiny ústní, tato nová definice zdraví dutiny ústní by je měla vést k poskytování protetické péče, například snímatelných celkových zubních náhrad.

V dnešní době je spokojenost pacienta rozhodujícím faktorem pro celkový úspěch zubní protetické léčby u uživatelů zubních náhrad. Protože fixativa poskytují pacientovi větší spokojenost a pocit pohodlí, jejich doporučování odborníky může přispět k celkovému úspěchu procesu zhotovování zubní náhrady.

Zákaznická studie provedená společností GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Data on File) zaznamenala hlavní výhody používání fixativ (z pohledu uživatelů zubních náhrad):

 • schopnost jíst kdekoli a cokoli, tj. všechny druhy potravin včetně oblíbených jídel,
 • absence bolesti – fixativa zajišťují, že se částečky potravin neusazují pod náhradou,
 • poskytují pohodlí,
 • poskytují sebedůvěru na veřejnosti a svobodu při smíchu, úsměvu, kašli, kýchnutí atd.,
 • podporují klidnou mysl a zbavení se obav,
 • snadné používání.

Inzerce

https://www.haleonhealthpartner.com/cs-cz/patient-care-resources

Pokud snížení pohybu zubní náhrady přinese zlepšení žvýkací funkce, očekávali bychom, že uvidíme změny kinematických vlastností mandibulárního otvírání a zavírání během žvýkacího cyklu. Měli bychom také vidět nárůst spokojenosti u jednotlivých pacientů. Až doposud nebyly změny pohybu čelisti u uživatelů zubních náhrad řádně zkoumány. Randomizované zkřížené klinické studie by mohly odhalit, jak žvýkací systém reaguje na aplikaci fixativa. To by pak mohlo přesvědčit lékaře, aby na základě vědeckých důkazů volili fixativa jako užitečnou pomůcku při rehabilitaci pacientů.

Marin et al.37 takovou studii publikoval. Byl posuzován vliv fixativa na spokojenost se zubní náhradou a na kineziografické měření pacientů bez vlastního chrupu používajících správně padnoucí zubní náhrady. Kineziografické záznamy odhalily významný nárůst (1,7 mm) vertikálních pohybů čelisti během žvýkání a snížení (0,3 mm) vertikální intruze maxilární zubní náhrady během žvýkání po použití fixativa. Použití fixativa u uživatelů kompletní zubní náhrady zlepšuje spokojenost pacienta a ovlivňuje změnu pohybů čelisti. Zdá se, že tato zjištění platí pro pacienty bez vlastního chrupu u obou pohlaví a všech věkových kategorií, kteří mají celkovou zubní náhradu a vykazují normální objem a odolnost zbytkových okrajových hřebenů. Autoři proto došli k závěru, že používání fixativa bylo dostatečné ke zlepšení pocitu spokojenosti pacienta s celkovou zubní náhradou a změnilo pohyby čelisti, což vedlo ke zlepšení žvýkací funkce.

Další výhody používání fixativa zahrnují lepší přilnavost, stabilitu a menší hromadění částeček potravy pod zubní náhradou.

Torres-Sanchez et al.22 v roce 2018 publikoval randomizovanou dvojitě zaslepenou zkříženou studii. Ta se zabývala spokojeností uživatelů celkových zubních náhrad s ohledem na přilnavost, stabilitu a ulpívání částeček jídla, s použitím fixativa a bez něj. Spokojenost byla zjišťována na začátku studie a poté okamžitě po každém testu (dvě různá fixativa, s fixativem a bez něj), po 7 a 14 dnech, pomocí škály VAS (0–10). Ze studie vyplynulo, že fixativa výrazně zvýšila spokojenost uživatelů celkových zubních náhrad, a to z důvodu lepší přilnavosti, lepší stability a menšího ulpívání částeček potravy v porovnání se situací, kdy se fixativum nepoužije.

Neexistuje žádná jasná příručka pro zubní lékaře, kdy by měli případně doporučovat a vysvětlovat správné používání fixativ na zubní náhrady. Z klinického úhlu pohledu a na základě klinických zkušeností doporučujeme, aby lékař posoudil přilnavost a podporu zubní náhrady bez fixativa v situaci, kdy pacientovi zubní náhrada sedí sama o sobě. Jinak lékař nemůže posoudit, jestli je zubní náhrada správně vyrobená. Rada ohledně používání fixativa by měla následovat, ale toto se bude lišit u každého jednotlivého pacienta. Zubní lékař by měl pacienta prohlédnout nejlépe po úvodní adaptační fázi.

U pacientů, kteří si nemohou na zubní náhradu zvyknout, může fixativum zlepšit sebedůvěru a kvalitu života krátce po nebo ještě ve stadiu adaptace. V případě pacientů, kteří chtějí snížit ulpívání částeček potravin pod náhradou, může doporučení a poučení ohledně používání fixativ následovat také krátce po správném usazení zubní náhrady.

Přilnavost a stabilita nové zubní náhrady se postupem času zhoršuje. Při kontrolách by měl zubní lékař posoudit, zda není vhodné doporučit používání fixativa. Je dobře známé, že jakmile pacient dostane novou zubní náhradu v zubní ordinaci, je nejlépe připraven získat nové vědomosti. Toto je tedy asi nejlepší chvíle pro předávání instrukcí ohledně péče o zubní náhradu a její udržování. Načasování doporučení ohledně fixativa a jeho správného používání může proběhnout při další návštěvě, žádných důkazů o nejvhodnějším načasování si ale nejsme vědomi.

Studovali jsme výše uvedená klinická zjištění, která přímo spojují používání fixativ u uživatelů zubních náhrad se spokojeností a dobrým pocitem pacienta. V úvahu jsme vzali také další vědecké podklady ohledně zlepšení přilnavosti, stability a žvýkací funkce, a můžeme s přesvědčením doporučit následující postupy pro odborné lékaře:

 1. Spokojenost pacienta je rozhodujícím faktorem pro celkový úspěch postupů stomatologické protetiky u uživatelů zubní náhrad.
 2. Fixativa na zubní náhrady mohou zlepšit přilnutí dobře padnoucí zubní náhrady, a tím snížit množství zbytků potravy, které se pod ní dostane.
 3. Fixativa na zubní náhrady mohou být pro pacienty prospěšná. Mohou zvýšit pohodlí pacienta, poskytnout psychickou pohodu, zvýšit sebedůvěru a tím pádem poskytnout dobrý pocit, a to zlepšením přilnavosti, stability a vylepšenou funkčností.
 4. Fixativum nedokáže vynahradit významné nedostatky zubní náhrady.
 5. Odborníci ve stomatologii by měli pacientovi poskytnout vedení a doporučení ohledně správné aplikace a používání fixativ, o jejich odstraňování a o čištění zubní náhrady.
 6. Optimální načasování rady ohledně používání fixativ se u jednotlivých pacientů liší, u pacientů s dobře padnoucí zubní náhradou to může být při pravidelné kontrole, u pacientů, kteří mají se zubní náhradou problémy, to může být ve chvíli, kdy jim je náhrada upravena, nebo brzy poté.

Výzva k činnosti a další kroky

Celosvětově se zdá, že stále více osob používá zubní náhrady, což znamená, že se zvyšuje počet potenciálních uživatelů zubních náhrad, kteří by mohli používat fixativa. I přes tuto skutečnost jsme nebyli schopni nalézt žádné jasné postupy ohledně používání fixativ: jak je používat, jaké množství jich aplikovat, a také konkrétní údaje kdy a jak odstranit fixativum ze zubní náhrady a z dutiny ústní. Nenašli jsme žádná konzistentní doporučení ohledně odstranění fixativa před spaním, ani doporučení pro přihlášení pacienta používajícího celkovou zubní náhradu do programu pravidelných kontrol.

Proto doporučujeme, aby skupina Oral Health Foundation, jedinečná mezinárodní a nezávislá organizace, která se věnuje zlepšování zdraví dutiny ústní a prospívání pacientů po celém světě, používala tento „White paper“ pro poskytování nezávislých a nestranných rad ohledně optimálního používání fixativ:

 • odborníkům ve stomatologii (první linie pro doporučení pacientům),
 • pečovatelům o starší lidi,
 • přímo uživatelům zubních náhrad.

Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že stále existují výrazné mezery ve výzkumu poskytujícím klinické důkazy pro optimální používání jiných fixativ než fixačních krémů. Měly by být provedeny dlouhodobé studie biologických účinků a zhodnocení celkových bezpečnostních profilů fixativ při dlouhodobém používání (delším než 6 měsíců). Bylo doloženo (na základě studie in vitro9), že mez pevnosti fixativa v tahu (tensile bond strength of an adhesive) závisí na bázi zubní náhrady, ke které přilne. Je potřeba provést více výzkumů v této oblasti, aby bylo možné zvolit optimální fixativum, které má být doporučeno s ohledem na příslušnou bázi zubní náhrady.

Doporučujeme také, aby stomatologická odborná veřejnost investovala do dalšího výzkumu za účelem shromáždění dalších důkazů pro konkretizování postupů ohledně používání fixativ, zejména toho, jak často se mají aplikovat a jak je odstraňovat.

Je rovněž třeba provést výzkum ke stanovení optimálního množství fixativa, aby se předešlo vedlejším nežádoucím účinkům z nesprávného používání nebo nadužívání. Pokud jde o to, kdy by měli odborníci ve stomatologii poskytnout pacientům poradenství, můžeme vycházet pouze z informací, které s námi sdílela odborná komunita. Další výzkum tohoto konkrétního tématu by rovněž mohl pomoci odborníkům ve stomatologii, aby byli vnímavější k pacientům a připraveni poskytovat doporučení k používání fixativ jejich pacientům se zubními náhradami.

Pokud jde o biokompatibilitu, chybí dlouhodobé in vivo studie (delší než 6 měsíců) zabývající se možnými škodlivými účinky fixativ. Jedná se tudíž o naléhavé téma pro výzkum.

Vzniká zde potřeba většího množství výzkumů založených na důkazech, týkajících se používání fixativ, které by mohly pomoci pacientům s xerostomií.

Potřebujeme také hlubší pohled do postojů odborníků z oblasti dentální péče k doporučováním fixativ na zubní náhrady pro zlepšení života jejich pacientů používajících zubní náhrady.

Přestože odborníci ve stomatologii znají svou roli při zajišťování zdraví dutiny ústní, ještě zcela nerozumějí své roli v uspokojování potřeb pacientů, kteří používají zubní náhrady a chtějí celkově zlepšit svůj život.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Použitá literatura: zobrazit skrýt

9. Kore DR, Kattadiyil MT, Hall DB, Bahjri K. In vitro comparison of the tensile bond strength of denture adhesives on denture bases. J Prosthet Dent. 2013 Dec;110(6):488-93.
37. Marin DOM, Leite ARP, Paleari AG, Rodrigues LS, Junior NMO, Pero AC, Com-pagnoni MA. Effect of a denture adhesive on the satisfaction and kinesiographic pa-rameters of complete denture wearers. Braz Dent J 201 4; 25: 391 -98.

Další články z rubriky:
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra Články
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra

18. 4. 2023 | Obecná stomatologie

Tento článek popisuje nový a zjednodušený chirurgický přístup...

Detail příspěvku

Two-layer technika rekonstrukce frontálního zubu po úrazu Články
Two-layer technika rekonstrukce frontálního zubu po úrazu

7. 5. 2024 | Obecná stomatologie

Pro rekonstrukci traumatizovaných nebo esteticky poškozených...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

5. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.