StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Pokyny autorům
Publikujte své články!
V našich časopisech StomaTeam, Digital, Implants, Prevention a Cosmetic dentistry chceme publikovat co nejvíce článků z praxe českých a slovenských dentálních odborníků. Těšíme se na vaše příspěvky.
 
Profil našich časopisů
Výše uvedené časopisy se zabývají problematikou zubního lékařství a souvisejících dentálních oborů. Vychází v České republice a Slovenské republice a jsou určeny zubním lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám a zubním sestrám.
V našich časopisech publikujeme především odborná sdělení, ale také ekonomické a právní rozbory týkající se oborů zubního lékařství a informace, které jsou zajímavé či důležité pro odbornou veřejnost. Přednost je dávána článkům s praktickým výstupem.

Zasílání rukopisů
Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo ve slovenštině (po domluvě i v jiných jazycích), které odpovídají odbornému zaměření časopisu.

Příspěvky do redakce zasílejte elektronicky na adresu redakce@stomateam.cz. Pro operativní komunikaci s redakcí uvádějte, prosím, i váš telefonní kontakt.

Náležitosti rukopisu
Text musí být zpracován v elektronické podobě. Tabulky, grafy, obrázky a schémata připojte jako samostatné soubory v původním formátu, na které pak v textu uvádějte na příslušných místech odkazy – např. (obr. 1), (graf 2), (tab. III). Obrázky a grafy se číslují arabskými číslicemi, tabulky římskými číslicemi.

Redakce je schopna pracovat s dokumenty v mnoha běžných formátech, nicméně doporučené formáty jsou tyto: text – .doc; obrázky, schémata, fotografie, rtg snímky – .jpg, .tiff, .gif; grafy a tabulky - .xls. Nedostatečná kvalita obrazové dokumentace může být důvodem odmítnutí příspěvku.

Rukopis by měl obsahovat: Název příspěvku, souhrn (maximálně 150 slov), jméno a příjmení autora /autorů (se všemi tituly), plný název pracoviště/pracovišť autora/autorů, krátké/á profesní CV + aktuální fotografie autora/ů. Tyto náležitosti se samozřejmě mohou přizpůsobit druhu autorského sdělení.

Literatura
Literární odkazy v textu, prosím, pro účely grafické sazby neindexujte, ale uvádějte číslem v kulaté závorce – např. „Tato problematika úzce souvisí s morfologií zubů (1).“ Odkazy řaďte abecedně podle jména prvního autora a číslujte je arabskými číslicemi. Alespoň 2 literární odkazy by neměly být starší deseti let.

Doporučený způsob citace:

1. Standardní články:
Machoň V.: Zlomeniny dolní čelisti po vybavení dolních zubů moudrosti, LKS, roč.13, č. 9, s. 12–13.

2. Knihy a jiné monografie:
Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy. Paranazální dutiny, lební baze obličejová část. 2. vydání, Maxdorf Jessenius, Praha 2000, s. 109–114

3. Citace z elektronických zdrojů:
Pleschinger, J., Neinvazivní laser ve stomatologické praxi. Clinixperience – Laserpartner, roč. 2, č. 16, http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2000/0016.htm
 
Recenzní řízení a úprava rukopisu

Každý odborný příspěvek je recenzován odbornou redakcí a spolupracujícími recenzenty. Při recenzním řízení je zachovávána oboustranná anonymita.

Po obdržení článku vyrozumí redakce autora o zařazení do recenzního řízení. O výsledku recenzního řízení je autor vyrozuměn e-mailem současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis.

O zařazení schváleného autorského sdělení k publikaci do konkrétního vydání časopisu rozhoduje redakce. Před otištěním článku je autorovi zaslán náhled jeho sazby ve formátu .pdf ke konečnému odsouhlasení. Pokud autor neodpoví do pěti dnů od odeslání náhledu článku, je tento považován za schválený.

Články jsou také publikovány na internetových stránkách www.stomateam.cz, či www.dental-tribune.cz.

Vztah mezi autory a redakcí
Uveřejněný článek se stává majetkem společnosti StomaTeam s.r.o. a otisknout ho v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele.

Honoráře
Odborná sdělení publikovaná v časopisech StomaTeam, Digital, Implants, Prevention a Cosmetic dentistry jsou honorována částkou 650 Kč za normostranu. Standardní strana rukopisu (normostrana) obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádek po 60 znacích).

Pro vyúčtování honoráře uvádějte prosím své plné jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu. Plátci DPH musí uvést také svoje DIČ. Pokud se na článku podílelo více autorů, uvádějte, v jakém poměru si přejete honorář mezi jednotlivé autory rozdělit.

Typy sdělení
Každý příspěvek by měl korespondovat s určitým typem sdělení a podle toho je v redakci posuzován. Níže uvádíme doporučení obsahových a formálních zásad k obecně stanoveným typům sdělení, které se však pro potřeby daného textu mohou v konkrétních případech lišit.

Recenzovaná sdělení
1. Původní sdělení
Původní sdělení obsahující výsledky vlastního výzkumu a úvah nad působením léčebných postupů, technologií, psychologických jevů, medicínského názvosloví a teorií, ekonomiky, ergonomie a dalších vlivů působících na klinickou praxi. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Materiál a metodika – Výsledky – Diskuse – Závěr – Literatura“. Uvedené názory a tvrzení by se měly opírat o dosavadní všeobecné poznatky k dané problematice – vítané jsou však také subjektivní názory a závěry autora. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

2. Přehledové sdělení
Přehledové sdělení je práce shrnující přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahuje vlastní výsledky, může však být doplněna krátkou kazuistikou. Obsahuje vždy “Úvod“ a dále ji lze členit individuálně. Zakončena je “Literaturou“. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

3. Krátké sdělení
Může se jednat o kazuistiku či jiné vlastní zajímavé pozorování z klinické či laboratorní praxe, výsledky pilotní studie, krátký souhrn poznatků o málo známém problému apod. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Vlastní pozorování – Diskuse – Závěr – Literatura“. Vyžaduje-li to však charakter krátkého sdělení, členění textu není nutné dodržet. Obvyklý rozsah 3–6 normostran.

4. Praktické sdělení
Krátké odborné sdělení, kde autor uvádí osobní či přejatou praktickou zkušenost s nějakým materiálem, nástrojem, dílčí technologií či změnou zažitých postupů, které usnadňují, zkvalitňují či urychlují pracovní postup a jeho výsledek. Text sdělení nemusí být členěn, doporučuje se však uvést “Úvod a Závěr“. V případě, že jsou v článku uváděny konkrétní produktové či firemní značky, vyhrazuje si redakční rada právo rozhodovat o zařazení článku mezi prezentační články firem a označit ho značkou PR (takový článek potom není recenzován). Obvyklý rozsah 1–8 normostran.
 
Nerecenzovaná sdělení

5. Zpráva
Zpráva z konference, zahraničního pobytu apod. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

6. Recenze knihy
Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají o problematice zubního lékařství a souvisejících oborů. Obvyklý rozsah 1–2 normostrany.

7. Oznámení
Informace o události, jednání či rozhodnutí, které je zajímavé či důležité pro odbornou dentální veřejnost. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

8. Aktuality, zajímavosti
Autorsky upravené (či přejaté) krátké zprávy s citováním zdroje z tuzemského či zahraničního tisku související přímo či nepřímo s dentálními profesemi. Obvyklý rozsah 1/4–1 normostrana.

Redakce časopisů StomaTeam, Digital, Implants, Prevention a Cosmetic dentistry

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.