StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Zajištění bezpečných a přesných dezinfikovaných otisků

Zajištění bezpečných a přesných dezinfikovaných otisků

16. 8. 2023 | Dr. Barbara Cerny, mezinárodní manažerka pro vědecké záležitosti | PR, 3M

Přiznejme si, že dezinfekce otisků může být obtížná. Různé materiály vyžadují různé standardy a snadno se stane, že v průběhu pracovního postupu dojde k vynechání některých klíčových kroků. Pokud však věnujete čas kontrole svých standardů a zaměříte se na zefektivnění pracovního postupu, můžete dosahovat konzistentního úspěchu za použití nejlepších postupů pro dosažení bezpečnosti. 


Lékaři vědí, jak důležitá je dezinfekce, sterilita a kontrola infekcí pro provoz ordinace i pro trvalou bezpečnost personálu a pacientů. Snáze se to ale řekne, než udělá, zejména během pracovního procesu souvisejícího s otiskováním zubů.

Dentální otisky mohou přenášet bakterie a viry, ale jejich dezinfekce může být, kvůli jejich složitému tvaru, vlastnostem použitých materiálů a počtu osob zapojených do procesu, obtížná. Je důležité mít na paměti, že dezinfekce a kontrola infekce by měly probíhat v průběhu celého pracovního procesu otiskování, nikoliv až na jeho konci. S ohledem na tuto skutečnost vám přinášíme několik zásad „co dělat a co nedělat“, které je vhodné začlenit do svého pracovního protokolu.

1. Obecná pravidla pro celý tým zubní ordinace

CO DĚLAT: Ujistěte se, že máte v ordinaci nastavené optimální hygienické standardy
Prevence infekcí byla vždy důležitou součástí zubního lékařství, ale nyní jsou tyto procesy více než kdy jindy v popředí zájmu všech. I když jste již možná hygienické standardy ve své ordinaci vylepšili, je dobré tyto postupy pravidelně kontrolovat, revidovat a podle potřeby aktualizovat. Pomůže vám to dodržovat aktuální doporučení a mít jistotu, že veškerý personál bude znát a dodržovat stejná pravidla.

CO NEDĚLAT: Nezapomeňte všechny členy týmu pravidelně školit v aktuálních dezinfekčních protokolech a používejte kontrolní seznamy
V ordinaci i dalších prostorách musí personál vědět, jak správně dezinfikovat povrchy, zařízení a otisky, jak často dezinfekční roztok měnit a jak jsou tyto protokoly důležité. Členové týmu by měli být v těchto protokolech důkladně proškoleni již ve chvíli, kdy se k týmu připojí – a po celou dobu svého zaměstnání by měli dostávat aktualizované informace. Stejně tak vhodná mohou být kontrolní školení, průběžná informativní sezení a kontrolní seznamy. V opačném případě hrozí, že budou některé kroky v rušných dnech opomenuty. Nejen dezinfekce otisků, ale celý proces kontroly infekcí by měl být součástí kvalitního managementu ordinace a měl by být pravidelně kontrolován.

CO DĚLAT: Před otiskováním požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa
Před každým stomatologickým výkonem lze provést výplach úst a snížit tak intraorálně výskyt bakterií ve slinách. Nejenže se výplachem odstraní veškeré materiály, které by mohly bránit ztuhnutí otiskovacího materiálu, ale výplach také může pomoci minimalizovat mikrobiální zátěž před osoušením proudem vzduchu, a snížit tak riziko kontaminace aerosoly a její rozptýlení, stejně jako celkovou biologickou zátěž před dezinfekcí [1,2,3].

Inzerce

https://www.dentalmarket.cz/cz/nabidky/3m-specialni-nabidky-leto-2023

2. Retrakce

CO DĚLAT: Používejte jednorázová řešení pro retrakci a kontrolu nad vlhkostí
Dobrá retrakce je zásadním krokem při každém otiskování, protože zajišťuje, že budou všechny oblasti preparace přístupné, viditelné, bez kontaminace a současně zajišťuje suché pracovní pole. To nejen pomáhá dosáhnout přesnějších výsledků, ale v závislosti na použité metodě může také pomoci s celkovou prevencí infekce a dezinfekcí v pozdější fázi ošetření.

Retrakční vlákno
Při této technice se používá vlákno (nebo vlákna), předem napuštěné nebo impregnované, které se pomocí kovových nástrojů umístí kolem preparovaného pilíře, aby se oddálila gingivální tkáň. Tato technika je sice účinná, ale existuje několik aspektů, které znesnadňují udržování sterility.

Částečně problematické jsou kovové nástroje používané k umístění vlákna (nepronikají do měkkých tkání, ale přesto představují vysoké riziko přenosu infekce) a je nutno je mezi jednotlivými použitími řádně sterilizovat a dezinfikovat. Co je také snadné opomenout, je nutnost očištění a dezinfekce nádoby na vlákno – jakékoliv znečištění nádoby může být příčinou kontaminace v průběhu ošetření. A v případě, že potřebujete vlákna různých velikostí – sáhnete po jedné, vyzkoušíte ji a potřebujete vzít jinou – otevíráte si cestu k další křížové kontaminaci.

Retrakční pasta
Retrakční pasta využívá chlorid hlinitý, který pomáhá zastavit krvácení – aplikuje se stříkačkou do sulku kolem preparace. Ačkoli jsou k dispozici varianty balení na více použití, včetně 3M™ Astringent Retraction Paste, většina retrakčních past se dodává v jednorázových kompulích, takže není nutné je dezinfikovat – odpadá tak jeden krok a riziko křížové kontaminace.

CO NEDĚLAT: Pokud je zánět příliš silný nebo nemůžete zastavit krvácení, nepokračujte
I když může být lákavé pokračovat v otiskování – váš čas i čas pacientů je drahý – nestojí to za riziko možných nepřesností nebo kontaminace otisku.

Dezinfekce výsledného otisku může být v takovém případě obtížná, a i po opláchnutí stále hrozí riziko, že krev nebo jiná kontaminace poputuje do laboratoře. Vyvinutím veškerého úsilí k zajištění čistoty na začátku procedury můžete riziko kontaminace snížit. Celkově je lepší pacienta propustit a požádat ho, aby přišel za 1–2 týdny. Bude tak ponechán prostor pro odeznění zánětu a poranění v důsledku preparace, takže můžete zajistit bezpečný a přesný otisk.

3. Výběr otiskovací lžíce / zkouška v ústech

CO DĚLAT: Používejte dezinfikované/sterilizované nebo jednorázové otiskovací lžíce
Všechny otiskovací lžíce na více použití by se měly před použitím řádně dezinfikovat nebo sterilizovat, ale jednorázové otiskovací lžíce budou vždy hygieničtější volbou. Jednorázové otiskovací lžíce, jako například otiskovací lžíce od společnosti 3M™, nevyžadují žádnou dezinfekci, takže neexistuje možnost křížové kontaminace. Rovněž není třeba čistit zbytkový materiál a zubní technik může lžíci po skončení práce jednoduše zlikvidovat. Srovnejte to s kovovými otiskovacími lžícemi na více použití: Když je dostanete z laboratoře zpět, musíte odstranit otisk, očistit lžíci od zbytků materiálu a zajistit proces čištění a sterilizace – což může být časově i finančně velmi náročné.

4. Míchání

CO DĚLAT: Zvažte použití automatických dávkovacích systémů namísto ručního míchání
Je samozřejmé, že dávkování materiálu do otiskovací lžíce z automatického dávkovacího systému, jako je 3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit nebo 3M™ Pentamix™ Lite Mixing Unit, je hygieničtější než několikeré nabírání z jedné nádoby a ruční míchání. Lékaři, kteří stále míchají ručně, by se měli nad svým postupem důkladně zamyslet a zvážit použití automatického dávkovacího systému, aby snížili riziko křížové kontaminace.

Ruční míchání

Ruční míchání je sice nenákladné, ale k dosažení optimálních vlastností materiálu vyžaduje, aby stomatologický personál odměřil správný poměr dvou past. Při tomto procesu navíc může být obtížné udržet čistotu. Materiál se nabírá ze dvou samostatných nádob, což může vést ke znečištění, a i když čistotu rukou zajišťují rukavice, nejsou vždy sterilní. To znamená, že pokud se s nimi dotknete jakéhokoli materiálu nebo nástroje, riskujete, že dojde ke křížové kontaminaci nebo ovlivnění vlastností materiálu.

Automatické míchání

Automatické míchání je ze své podstaty rychlejší a čistější. Poskytuje konzistentní, homogenní směs materiálů namíchanou přesně v potřebném množství, bez jakéhokoli nepořádku. Navíc je k dispozici více variant materiálů s různou viskozitou.

Je nicméně důležité mít na paměti, že dávkovací systémy mají stanovené vlastní protokoly čištění a dezinfekce. Ačkoli u nich jako u nekritických předmětů hrozí nejmenší riziko infekce, je přesto třeba je po každém pacientovi vyčistit a dezinfikovat, proto se ujistěte, že jste si nastudovali nejlepší doporučené postupy.

5. Dezinfekce otisku

CO DĚLAT: Před dezinfekcí otisk opláchněte
Nemá smysl dezinfikovat hrubé nečistoty. A co je důležitější, znečištěný povrch nelze řádně dezinfikovat. Každý otisk, který zhotovíte, bude pravděpodobně kontaminován slinami a/nebo krví a nechcete jej vkládat do dezinfekčního roztoku/koupele, dokud je ještě znečištěný. Ihned po vyjmutí z úst pacienta proto otisk namočte do vody nebo jej krátce opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu, abyste jej před vložením do dezinfekčního prostředku očistili a omyli z něj viditelné nečistoty.

CO NEDĚLAT: S dezinfekcí nespěchejte
Existuje mnoho různých technik a chemických řešení dezinfekce, z nichž každé má své výhody a nevýhody. Ať už použijete jakoukoli možnost, otisk se musí účinně dezinfikovat, aniž by se změnily jeho rozměry a povrchové detaily, které by ohrozily kvalitu výsledného odlitku.

Mějte toto na paměti, buďte trpěliví a správné dezinfekci věnujte dostatek času. Podívejte se do návodu k použití otiskovacího materiálu a dezinfekčního roztoku: Jak dlouho byste jej měli nechat působit? Dezinfekční prostředek může být agresivní, proto zkontrolujte, zda používáte dezinfekční prostředek určený pro váš materiál.

  • Algináty se rozpouštějí, pokud je necháte v dezinfekčním roztoku příliš dlouho, ale pokud vyjmete otisk z roztoku příliš brzy, nemusí být dostatečně vydezinfikovaný.
  • Postupujte podle standardního postupu doporučeného pro váš materiál. Například otiskovací materiály 3M se nerozpouštějí jako algináty, ale ani ty by se neměly nechávat v dezinfekčním roztoku několik hodin; standardní doba je 10 minut.

Zaveďte v ordinaci pro otisky standardní dezinfekční protokol:

6. Pracovní prostor

CO DĚLAT: Dezinfekce všech povrchů/desek stolů
Všechny povrchy by se měly po skončení práce alespoň jednou denně dezinfikovat – a je-li na nich viditelná kontaminace, měly by se dezinfikovat okamžitě. U povrchů s krátkou dobou expozice se jen ujistěte, že jste je otřeli dezinfekčním prostředkem.

7. Manipulace s otiskem v laboratoři

CO DĚLAT: Zajistěte správné skladování a přepravu otisků
Různé materiály vyžadují různé podmínky skladování – v chladu, suchu nebo zabalené v nějakém konkrétním obalu. U každého materiálu je velmi důležité věnovat pozornost nejlepším doporučeným postupům, protože mohou ovlivnit kvalitu výsledného otisku.

Některé materiály, zejména alginátové otiskovací hmoty používané pro provizorní práce, se mohou při nesprávném skladování skutečně deformovat. Tyto materiály mají vysokou absorpci vody a při skladování ve vodě nabobtnají, při skladování na vzduchu vodu ztrácejí, a naopak se smršťují. Aby se předešlo této možné rozměrové deformaci a byly zajištěny přesné výsledky, měl by se model odlít ihned po očištění a dezinfekci otisku. Pokud není možné model odlít okamžitě, měly by se tyto otisky citlivé na vlhkost skladovat v uzavřeném plastovém sáčku ve 100% relativní vlhkosti při pokojové teplotě, aby se zachovala jejich vlhkost. Alternativně lze otisk zabalit do vlhkého, ale ne mokrého papírového ručníku a vložit do plastového sáčku [4, 5].

Otiskovací materiály 3M, polyéterové a vinylpolysiloxanové (VPS), by se naopak měly uchovávat v suchém prostředí zabalené v papíru, nikoli v plastovém sáčku. Při odesílání do laboratoře by měly být otisky zabaleny do papírové utěrky a poté vloženy do fóliového sáčku nebo zabaleny zvlášť. Do jednoho sáčku nikdy nevkládejte otisky z různých materiálů. Některé otiskovací hmoty jsou hydrofilní a jiné hydrofobní, a pokud je dáte dohromady, mohou se navzájem negativně ovlivňovat.

CO DĚLAT: Efektivně komunikujte s laboratoří
Když otisk dorazí do laboratoře, zubní technik často nemá možnost zjistit jak – a dokonce ani zda – byl dezinfikován. Mezi zubním lékařem, zubním technikem a dokonce i osobou zajišťující přepravu otisku musí být vysoká úroveň komunikace a důvěry. Jednotlivé laboratoře často pracují pro více zubních ordinací, takže všechny odběry a předání může provádět asistent.

Na druhé straně pracovního postupu je zubní technik, který chce mít jistotu, že se může otisku dotknout – ne všichni zubní technici nosí rukavice. Není příjemné ani bezpečné manipulovat se znečištěnými nebo kontaminovanými otisky. Ačkoli by měly ordinace otisky před odesláním do laboratoře dezinfikovat, laboratoř to nemůže považovat za samozřejmost a měla by mít vlastní opatření k čištění a dezinfekci otisků. Stejně tak by zubní ordinace neměla předpokládat, že laboratoř provedla veškerou potřebnou dezinfekci po ruční manipulaci s otisky. Vždy je lepší provést čištění navíc než nedostatečně. S ohledem na to je velmi důležité udržovat s laboratoří otevřené komunikační linky a dezinfekční postupy řádně zaznamenávat.

Závěr

Pokud jde o otisky, kontrola infekce není nikdy úplně jednoduchá. Budete-li však dodržovat a kontrolovat správný protokol pro dezinfekci v průběhu celého pracovního postupu, můžete zvýšit efektivitu, zachovat přesnost otisků a zajistit bezpečnější proces pro váš personál, pacienty i partnery v laboratoři.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Barbara Cerny, mezinárodní manažerka pro vědecké záležitosti

Dr. Cerny je mezinárodní manažerkou pro vědecké záležitosti ve společnosti 3M v německém Seefeldu, kde pracuje od roku 2007. Profesně se zaměřuje na oblast přímých a nepřímých výplňových procedur, včetně ordinačních digitálních technologií, implantologie a lokální anestezie. Je klíčovou členkou iniciativ pro vývoj nových produktů, strategických plánů, odborného vzdělávání a strategií předních osobností v oboru.

Stomatologické vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Plzni s postgraduálním vzděláním v oboru dětské stomatologie a implantologie. Před nástupem do společnosti 3M pracovala jako asistentka zubního lékaře v různých zubních ordinacích v Německu.

Dr. Cerny přednáší po celém světě a publikovala řadu článků, výzkumných prací a vědeckých abstraktů na téma přímých a nepřímých výplní, digitálního a konvenčního otiskování, adheziv, polymeračních zařízení atd.

PR, 3M
Použitá literatura: zobrazit skrýt
  1. Centers for Disease Control and Prevention. (2020a, February 11). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Guidance for Dental Settings. CDC.
  2. American Dental Association. (2020, March 12). ADA adds frequently asked questions from dentists to coronavirus resources. ADA.
  3. Peng, X., Xu, X., Li, Y. et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).
  4. Nandini, V Vidyashree, et al. “Alginate Impressions: A Practical Perspective.” Journal of Conservative Dentistry : JCD, Medknow Publications, Jan. 2008, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2813082/.
  5. Rohanian, Ahmad, et al. “Effect of Storage Time of Extended-Pour and Conventional Alginate Impressions on Dimensional Accuracy of Casts.” Journal of Dentistry (Tehran, Iran), Tehran University of Medical Sciences, Nov. 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4281187/.
     
Další články z rubriky:
Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem Články
video
Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem

20. 6. 2023 | Obecná stomatologie

Lasery ve stomatologii je možné rozdělit na dva hlavní typy: lasery na měkké...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

5. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.