StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Akutní apikální periodontitida u horního pravého středního řezáku, obturovaná pomocí BioRoot RCS

Akutní apikální periodontitida u horního pravého středního řezáku, obturovaná pomocí BioRoot RCS

13. 5. 2022 | Dr. Antonio Fernando Herrera de Luna

Resumé

Úvod: 18letá pacientka s anamnézou úrazu zubu 11, před měsícem rekonstruovaného pomocí pryskyřice. Dle RTG vyšetření byla zjištěna poměrně rozsáhlá výplň a velká periapikální léze.
Metody: U pacientky byla diagnostikována akutní apikální periodontitida. Bylo provedeno ošetření kořenového kanálku; po vytvoření přístupu do kořenového kanálku bylo provedeno vyčištění, vytvarování a dezinfikování a na dobu 1 měsíce byl kanálek vyplněn hydroxidem vápenatým. Následovalo vyplnění za použití pečetidla BioRoot RCS a gutaperči. Kontrolní vyšetření byla provedena po 4, 5 a 7 měsících.


Úvod

Apikální periodontitida může být způsobena exogenními nebo endogenními faktory. Exogenní faktory mohou zahrnovat mikroorganismy a jejich škodlivé vedlejší metabolické produkty, chemické prostředky, mechanické podráždění, cizí tělesa nebo úraz.

Existují tudíž důkazy pro tvrzení, že hlavním etiologickým faktorem při vzniku apikální periodontitidy jsou bakterie.1 Tak jako v tomto konkrétním případě je primárním etiologickým faktorem vzniku léze vliv prodělaného úrazu a sekundárním faktorem je bakteriální kontaminace způsobená obnažením dentinových kanálků vystavených bakteriím v době fraktury zubu. Je třeba zdůraznit, že dentinové kanálky představují volnou cestu do kavity, kde se nachází dřeňová tkáň, která začne nekrotizovat.

Úspěch ošetření kořenových kanálků u případů apikální periodontitidy závisí na adekvátním vyčištění, vytvarování, dezinfekci a zaplnění kořenových kanálků.

Základní cíle při čištění a tvarování systému kořenových kanálků jsou následující: A) Odstranění měkkých a tvrdých infikovaných tkání. B) Otevření přístupu do kanálků pro irigační roztoky a apikálního prostoru kanálku. C) Preparace prostoru pro provedení ošetření vnitřku kanálku a jeho následné vyplnění. D) Zachování neporušenosti kořenových struktur.2 Pro vyplnění prostoru mezi dentinovými stěnami a rozhraním s výplňovým materiálem jsou nezbytná pečetidla kořenových kanálků. Pečetidla také vyplní vzduchové kapsy a nepravidelnosti v hlavních i postranních oblastech kanálku, stejně jako prostory mezi pomocnými gutaperčovými čepy používanými při laterální kondenzaci, a zároveň slouží jako lubrikant při procesu zhotovování výplně kořenového kanálku. Pečetidla musí být biokompatibilní a dobře tolerovaná periapikálními tkáněmi.3

Ve srovnávacích studiích in vitro na buňkách periodontálního vaziva se ukázalo, že pečetidlo BioRoot RCS má větší bioaktivitu než oxid zinečnatý a eugenol. Je také prokázáno, že má méně toxických účinků a vyvolává zvýšenou sekreci antigenních a osteogenních faktorů. Rychlá vazba pečetidla k periodontálnímu vazivu vede k viditelné reakci buněk této oblasti, která je důkazem vhodnosti tohoto postupu ošetření.4

Pečetidlo BioRoot RCS je vysoce hydrofilní, což umožňuje ponechat v kořenových kanálcích přirozenou vlhkost, na rozdíl od jiných pečetidel, jejichž vlastnosti jsou ovlivňovány vlhkostí. BioRoot RCS je rozměrově stabilní a při tuhnutí u něj nedochází ke kontrakci, ale naopak mírně expanduje, a je nerozpustný v tkáňových tekutinách.5

Kazuistika

18letá pacientka se dostavila s bolestivými příznaky. Při vyšetření pohledem a pohmatem jsme zjistili zub s rozsáhlou pryskyřičnou výplní v krčkové a koronální třetině, která byla zhotovena zhruba před měsícem po fraktuře zubu. K zubnímu lékaři se pacientka dostavila 3 dny po úrazu zubu. Zubní lékař, který ošetření prováděl, pacientce řekl, že kavitu dezinfikoval roztokem chlorhexidinu Consepsis (Ultradent), provedl nepřímé krytí dřeně přípravkem TheraCal (Bisco Dental) a zub rekonstruoval světlem tuhnoucí pryskyřicí Z250 (3M). Uvedl také, že byl zub v době ošetření vitální, protože reagoval na chlad, teplo a proud vzduchu z trojité pistole. Po zhotovení výplně byla pacientka téměř tři týdny bez příznaků. Bolestivé příznaky se dostavily na začátku čtvrtého týdne, hlavně při žvýkání. Při vyšetření byly testy pohmatem a poklepem pozitivní, testy vitality na chlad a teplo byly negativní. Při RTG vyšetření byla zjištěna dobře ohraničená, rozsáhlá léze. Diagnózou byla akutní nebo symptomatická apikální periodontitida.

Přistoupili jsme k anestezii a izolaci zubu 11, provedli antisepsi pracovního pole Isodinem, přičemž jsme postupovali od středu zubu k okrajům, a pomocí svorky jsme zajistili zhruba 2 cm kofferdamu. Pak jsme otevřeli přístup pomocí kulatého karbidového vrtáčku velikosti 4 s dlouhým dříkem a vytvořili jsme trojúhelníkovou přístupovou kavitu. Dále jsme pokračovali preparací sestupové dráhy v kanálku pomocí kořenových nástrojů Mani značky RT a řídili jsme se apex lokátorem NSK Ipex II. Nakonec jsme dosáhli v kořenovém kanálku pracovní délky 24 mm pomocí kořenového nástroje RT velikosti 30, přičemž referenční bod byl brán z incizní hrany. Po dosažení pracovní délky jsme přikročili v krčkové a střední třetině kanálku k použití vrtáčků Gates-Glidden o velikosti 1 až 5, vždy za rekapitulace kořenovým nástrojem velikosti 25 a irigace 1,25% roztokem chlornanu sodného. Potom jsme začali kanálek tvarovat pomocí systému rotačních nástrojů Mani Silk, a to v následujícím pořadí: 20/04.25/04.25/06.35/04.30/06.40/04, u zbývajících průměrů byly použity nástroje HyFlex 45/04 a 04/50 a ruční rekapitulace byla provedena pomocí kořenového nástroje RT 45.

Závěrečná pasivní irigace pak byla provedena pomocí 5% chlornanu sodného po dobu 5 minut, následovala irigace fyziologickým roztokem, poté byl k závěrečné irigaci fyziologickým roztokem přidán 17% roztok EDTA. Oblast byla vysušena papírovými čepy velikosti 45 a rekapitulace byla opět provedena pomocí kořenového nástroje RT 45. Dále byla připravena směs hydroxidu vápenatého, jodoformu a propylen glykolu, která byla vpravena do kanálku pomocí kořenového nástroje o 2 velikosti menšího, než byl hlavní kužel. V tomto případě byla použita velikost 35 a léčivo bylo ponecháno na místě po dobu 3 týdnů. Při další návštěvě byla pacientce aplikována anestezie, zajištěna izolace pracovního pole a provedena irigace kanálku fyziologickým roztokem. Poté byl kořenový kanálek vysušen a byla zhotovena výplň. Do kanálku byl po předchozím vyzkoušení umístěn gutaperčový čep o velikosti 45. Pečetidlo (cement BioRoot RCS) bylo připraveno podle pokynů výrobce (osobně používám nachlazenou míchací podložku, aby se prodloužila doba zpracování) – po nanesení prášku na míchací podložku pomocí lžičky, která je součástí soupravy a jeho rozdělení na 4 části, jsme přidali 5 kapek tekutiny a jednotlivé části jsme postupně promíchali pomocí velmi krátkých pohybů špachtlí a za neustálého otáčení míchací podložky, které proces míchání urychlí. Po promíchání jsme přidali ještě jednu kapku tekutiny, abychom dosáhli konzistence poskytující cementu větší plasticitu. Konzistenci jsme tažením průběžně kontrolovali a celá tato procedura byla provedena během jedné minuty. Jakmile bylo pečetidlo připraveno, byl kanálek zaplněn pomocí laterální kondenzace za studena. Pak byl spolu s pečetidlem BioRoot RCS umístěn gutaperčový čep velikosti 45 a za stlačování a uvolňování, které umožňuje usazení čepu do pečetidla bez bublin, byl čep zanořen do předem stanovené hloubky. K laterální kondenzaci gutaperči tak, aby se přizpůsobila kuželům ze sady Fine-Fine vloženými spolu s pečetidlem, byl použit předem kalibrovaný hrot MA57. Kondenzace byla zkontrolována na RTG snímku a vyčnívající čepy pak byly zkráceny pomocí lžíce 33L nahřáté přímo nad plamenem hořáku. Byla provedena vertikální kondenzace pomocí nástroje Glick #1. Poté byla kavita očištěna tampónem napuštěným alkoholem a sterilním tampónem Teflon a jako provizorní výplňový materiál byl nanesen Cavit.

Pacientka byla odeslána ke svému zubnímu lékaři, aby jí zhotovil definitivní výplň. Klinické a radiologické kontroly byly provedeny po 4, 5 a 7 měsících.

 • Poúrazový předoperační RTG snímek 5. 7. 2019 – 1 měsíc před ošetřením.

  Poúrazový předoperační RTG snímek 5. 7. 2019 – 1 měsíc před ošetřením.

 • Předoperační RTG snímek v den zahájení ošetření – 16. 8. 2019.

  Předoperační RTG snímek v den zahájení ošetření – 16. 8. 2019.

 • Předoperační RTG snímek v den zahájení ošetření – 16. 8. 2019.

  Předoperační RTG snímek v den zahájení ošetření – 16. 8. 2019.

 • RTG snímek pro účel změření kořenového kanálku – 16. 8. 2019.

  RTG snímek pro účel změření kořenového kanálku – 16. 8. 2019.

 • Léčivo uvnitř kanálku – 16. 8. 2019.

  Léčivo uvnitř kanálku – 16. 8. 2019.

 • Léčivo uvnitř kanálku před obturací – 16. 8. 2019.

  Léčivo uvnitř kanálku před obturací – 16. 8. 2019.

 • Technika laterální obturace za použití gutaperči a pečetidla BioRoot RCS – 10. 9. 2019.

  Technika laterální obturace za použití gutaperči a pečetidla BioRoot RCS – 10. 9. 2019.

 • 1. klinická RTG kontrola 4 měsíce po ošetření – 22. 1. 2020.

  1. klinická RTG kontrola 4 měsíce po ošetření – 22. 1. 2020.

 • 2. klinická RTG kontrola 5 měsíců po ošetření – 24. 2. 2020.

  2. klinická RTG kontrola 5 měsíců po ošetření – 24. 2. 2020.

 • 3. klinická RTG kontrola 7 měsíců po ošetření – 7. 4. 2020.

  3. klinická RTG kontrola 7 měsíců po ošetření – 7. 4. 2020.

 • Klinická fotografie – 7. 4. 2020.

  Klinická fotografie – 7. 4. 2020.

Diskuze

Etiologie, patogeneze a histopatologie apikální periodontitidy jsou podobné jako u marginální periodontitidy. Obě onemocnění jsou způsobena bakteriální infekcí a zahrnují patologické změny alveolární kosti, periodontálního vaziva a cementu. Marginální periodontitida postihuje koronální periodontální tkáně, zatímco apikální periodontitida postihuje apikální periodontální tkáně. Úbytek kosti je jedním z charakteristických faktorů u obou těchto onemocnění. Při marginální periodontitidě dochází k úbytku na hřebeni kosti a při apikální periodontitidě k resorpci apikální kosti.1 Hlavním biologickým cílem ošetření kořenového kanálku je zvládnutí apikální periodontitidy pomocí dezinfekce a následného zapečetění systému kořenových kanálků. Pokud jde o tradiční koncepty používané při endodontickém ošetření, byl dlouhá léta považován za správný postup vyčištění a následného vytvarování kořenových kanálků. Nyní se ukazuje, že je vhodné toto tradiční pořadí obrátit a kanálky nejprve vytvarovat a až pak vyčistit. Současná koncepce využívá k tvarování nové systémy nástrojů a většina lékařů nyní dává přednost preparaci kanálků s větším zúžením a zachováním většího množství zdravé zubní hmoty, čištění provádí prostřednictvím irigace kanálků za použití různých technik a nástrojů, ať už pasivních, sonických nebo ultrazvukových.2

Co se týče okamžitého použití léčiva uvnitř kanálku v podobě hydroxidu vápenatého u zubů postižených apikální periodontitidou, Dr. Safavi uvádí, že vystavení bakteriálních lipopolysacharidů hydroxidu vápenatému způsobuje hydrolýzu lipidové složky, která vede k rozkladu endotoxinu.

Důležitým aspektem obturace kořenových kanálků je použití dobrého endodontického pečetidla. Pečetidla na bázi trikalcium silikátu vykazují v přítomnosti tkáňových tekutin osvědčenou bioaktivitu, spolu s usazováním iontů hydroxyapatitu na povrchu materiálu. Tato bioaktivita stimuluje tvorbu tvrdých tkání a hojení pojivových tkání.6

Závěr

Úspěch sanačního procesu po ošetření kořenových kanálků se posuzuje na základě absence klinických projevů a příznaků přetrvávajícího periapikálního stavu. Definitivním potvrzením úspěchu je však sanace periapikální oblasti, protože cílem ošetření je vyřešení periapikálního onemocnění. Klinické vyhodnocení úspěšnosti ošetření se zakládá na absenci příznaků infekce a zánětu, jako je bolest, citlivost na poklep, citlivost na palpaci okolních periapikálních tkání, absence zánětu nebo sinusového traktu a především na RTG vyšetření, které potvrdí zmenšení velikosti periapikální léze. K sanaci většiny periapikálních lézí dochází během prvního roku, v závislosti na rozsahu poranění nicméně může vyhojení trvat až čtyři nebo i více let.7

V tomto konkrétním případě bylo trauma způsobeno frakturou zubu a obnažením dentinu prostředí dutiny ústní, které trvalo 3 dny a s největší pravděpodobností způsobilo hrozící nekrózu dřeně a rychlý rozvoj symptomatické periapikální periodontitidy.

Zapečetění systému kořenových kanálků je velice důležitou součástí endodontického ošetření a pro jeho úspěch je nezbytné použití bioaktivního pečetidla. Trikalcium silikáty jsou velmi hydrofilní, tím umožňují přítomnost přirozené vlhkosti v zubních kanálcích, což jiná pečetidla, jejichž vlastnosti jsou ovlivňovány vlhkostí, neumožňují. Trikalcium silikáty jsou rozměrově stabilní a při tuhnutí u nich nedochází ke kontrakci, ale naopak k mírné expanzi, a jsou nerozpustné v tkáňových tekutinách.5

Tento článek byl poprvé publikován v Septodont Clinical Case Study Collection no 20/2020.
 

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Akutní apikální periodontitida u horního pravého středního řezáku, obturovaná pomocí BioRoot RCS
Dr. Antonio Fernando Herrera de Luna
 • Ústní chirurg, v roce 1986 absolvoval Technologickou univerzitu v Mexiku. Od ledna 1987 do července 1988 absolvoval postgraduální studium endodoncie v Oral Rehabilitation Research and Specialization Center (CIERO).
 • Rezidentura na oddělení endodoncie na Univerzitě Mogi-das Cruces-Sao Paulo, Brazílie, od ledna do července 1991.
 • Profesor endodoncie a výzkumný profesor na Vysoké škole stomatologické Univerzity Valle de Mexico, kampus Reynosa, od roku 2000 do prosince 2017.
 • Bývalý profesor teoretické a klinické práce v postgraduálním programu endodoncie na UANL. Licence; 1., 2., 3. a 4. recertifikace Mexickou radou pro endodoncii.
 • Člen ADM (Mexická asociace zubních lékařů od roku 1992).
 • Člen AME (Mexická endodontická asociace A.C. od roku 1995).
 • Přednášející v AME.
 • Prezident Mexické endodontické asociace, Kolegia endodontických specialistů A.C. Dvouleté funkční období červen 2013 až červen 2015.
 • Různé publikace z oboru endodoncie v časopise Mexické asociace zubních lékařů (ADM a v časopise Mexické endodontické asociace AME).
 • Účastnil se jako mezinárodní přednášející na téma endodontické regenerace v:
  - Japonsku na Světovém endodontickém kongresu IFEA (květen 2013).
  - Brazílii na kongresu Brazilské endodontické společnosti a Latinskoamerické endodontické společnosti SELA (listopad 2014).
  - Barceloně na kongresu Evropské endodontické společnosti ESE (září 2015).
 • Hostující profesor pro postgraduální program endodoncie na autonomní univerzitě v Yucatánu a Ciudad Juarez.
 • Ocenění „Dr. Fernando Campuzano“, které udělilo Kolegium ústních chirurgů v Reynosě, A.C. (únor 2004).
 • Ocenění „Dr. Fernando Campuzano Odontological Merit Award“, udělené Národní radou ADM (srpen 2009).
 • „Ocenění za pedagogickou kariéru“ udělené univerzitou Valle de Mexico, kampus Reynosa (5. prosince 2013).
 • Akademická cena Egregius za vynikající pedagogickou práci, kterou udělila Valle de Mexico University, kampus Reynosa (20. října 2017).
 • Prezentace na více než 100 konferencích na národní i mezinárodní úrovni.
 • Vlastník soukromé endodontické ordinace od roku 1989 do současnosti ve městě Reynosa Tamaulipas.
 • Témata přednášek:
  1.    Bioaktivní cementy.
  2.    Čištění a tvarování kořenových kanálků nejmodernějšími nástroji.
  3.    Endodontická regenerace: současné koncepty a kazuistiky.
  4.    Endodontická diagnóza a dřeňové a periapikální patologie.
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Lin Louis M; Huang George T.J; Pathobiology Of Apical Periodontitis; Chapter 15; Pages 631-632. Cohen’s Pathways Of The Pulp. Eleventh edition. Kenneth M. Hargraves, Louis H Berman. Editor - Ilan Rotstein. Elsevier 2016.
 2. Peters Ove. A; Peters Christine I.; Basrani Bettina. Cleaning And Shaping The Root Canal System. Chapter 6. Page 210. Cohen’s Pathways Of The Pulp. Eleventh edition. Kenneth M. Hargraves, Louis H Berman. Editor - Ilan Rotstein. Elsevier 2016.
 3. Johnson William; Kulild James C; Tay Franklin; Obturation Of The Cleaned And Shaped Root Canal System. Chapter 7. Page 290. Cohen’s Pathways Of The Pulp. Eleventh edition. Kenneth M.hargraves, Louis H Berman. Editor - Ilan Rotstein. Elsevier 2016.
 4. Camps Jean; Jeanneau Charlote; Laurent Patrick; About Imad. Bioactividad Del Sellador Endodontico A Base De Silicato De Calcio-Bio-Root-Rcs.interacciones Con Celulas Humanas Del Ligamento Parodontal – Estudio In Vitro. [bioactivity of BioRoot-RCS calcium silicate based endodontic sealer. Interactions with human periodontal ligament cells - in vitro study] Journal of Endodontics. A.A.E. 2015.
 5. Trope Martin; Bunes Alf; Debelian Gilberto; Root Filling Materials And Techniques, Bioceramics A New Hope. Endodontics Topics, 2015. Vol 32. Pages 86-96.
 6. Arias Moliz MT; Camilleri J. The effect of the final irrigant on the antimicrobial activity of root canal sealers. Journal of Dentistry. 2016 Elsiever, Ltd.
 7. Xuan-Li NG; Gulavibala K. Evaluation Of Outcomes. Chapter 11. Pages 478. Cohen’s Pathways Of The Pulp. Eleventh edition. Kenneth M. Hargraves, Louis H Berman. Editor - Ilan Rotstein. Elsevier 2016.
Další články z rubriky:
Digitální zubní lékařství, hranice a kompromis v jedné kazuistice Články
Digitální zubní lékařství, hranice a kompromis v jedné kazuistice

27. 12. 2023 | Obecná stomatologie

Naší pacientkou byla 47letá žena, kolegyně z oboru. Stěžovala si na velmi smíšené symptomy bolesti a diskomfortu v oblasti zubu 16...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 5. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 5. část

8. 3. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Laboratorní pískovač Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - laboratoř

Laboratorní pískovač

další inzeráty

Praktický implantologický kurz Neodent GM vzdělávací akce
Praktický implantologický kurz Neodent GM

Pá 26. 4. 2024 – So 27. 4. 2024 | 08:30 – 16:00 hod., 1,5 dne

další dentální vzdělávací akce

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.