StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Interview / Reportáž > Invisalign Scientific Symposium 2021 s 1260 účastníky z 60 zemí

Invisalign Scientific Symposium 2021 s 1260 účastníky z 60 zemí

21. 7. 2021 | Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam | MDDr. Petr Židoň

Společnost Align Technology pořádala 2.–3. července 2021 již tradiční vzdělávací akci zaměřenou na ortodoncii formou online přenosu. Díky tomu se mohlo i za omezených podmínek pro cestování sympozia zúčastnit na 1260 posluchačů a přednášejících z 60 zemí celého světa.


Sympozium zahájil Markus Sebastian, senior viceprezident a výkonný ředitel společnosti Align Technology pro Evropu, Střední východ a Afriku. Uvedl, že letošní sympozium bude zaměřeno na vědecké poznatky a klinické důkazy získané v souvislosti se stále oblíbenějším systémem průhledných alignerů Invisalign. Sympozium moderovala Melissa Porter spolu s Michaelem Davidsonem, ředitelem klinického a odborného vzdělávání společnosti Align Technology pro Evropu, Střední východ a Afriku, který účastníkům představil jednotlivé přednášející odborníky a jejich dosavadní práci.

První den sympozia se uskutečnilo 7 odborných přednášek. Po prvotním uvedení do problematiky předložil každý přednášející sérii klinických případů, které osobně řešil.

Jako první vystoupil Dr. Tommaso Castroflorio z Itálie s přednáškou věnovanou deformacím alignerů a předvídatelnosti ortodontického posunu zubů. Hovořil o tom, že alignery Invisalign disponují díky konstrukčnímu materiálu Smarttrack optimální elasticitou a umožňují rozklad tahových sil, což je pro kvalitní aligner zvlášť důležité. K deformacím alignerů dochází při léčbě malokluzí II. třídy především v oblasti kotevních zubů, premolárů a molárů, a tyto deformace je nutné pravidelně kontrolovat. Při léčbě otevřeného skusu doporučil nevytvářet nadměrné korekce a pro optimalizované korekce doporučil nový systém Invisalign G8.

Další v pořadí přednášel prof. Juan Carlos Rivero Lesmes ze Španělska, který hovořil o předvídatelnosti a účinnosti ortodontické expanze zubního oblouku pomocí systému Invisalign. Velkou výhodu systému spatřoval v potvrzení přesnosti expanze na 3D modelech. Předvídatelnost ošetření vyhodnocoval na svých pacientech (pouze dospělých) a dospěl k závěru, že ji lze hodnotit jako vynikající. Za velice zásadní považoval sekvenci posunu a sekvenční kotvení (nejprve posun/rotace kotevních molárů, poté ostatních zubů) a kotvení systému Invisalign založené na biomechanice. Biomechanika funguje u anomálií pozice zubů i skeletálních anomálií i bez fixní retence, kterou, jak zmínil, již vůbec nepoužívá. Účinnost alignerů Invisalign pak ukázal na 4 klinických případech.

Třetí přednáška vedená Dr. Xin Guan z Číny byla představením studie klinické účinnosti léčby bimaxilární protruze pomocí průhledných alignerů. V úvodu Dr. Guan zmínila, že v Číně vyžaduje extrakce více než 50–60 % pacientů na rozdíl od západních zemí, kde je extrakce nutná jen u 20 % případů. Studie zahrnovala 11 pacientů starších 12 let se stálým chrupem po extrakci 4 prvních premolárů. Ve všech případech byla provedena cefalometrická analýza před a po léčbě. Výsledky byly výborné, beze změn na skeletálním systému, a léčbu pomocí alignerů Invisalign lze považovat za vhodnou a efektivní v případech stěsnání zubů, zkříženého skusu, zúženého oblouku i nadměrného předkusu díky dobré kontrole nad posunem v distálním úseku chrupu.

Reklama

Dr. Meiya Gao, taktéž z Číny, posluchače informovala o své studii srovnávající vnímání bolesti, úzkosti a kvalitu života v souvislosti s orálním zdravím u pacientů s průhlednými alignery a fixními aparáty v průběhu počáteční fáze ortodontické léčby. Doposud nebylo jasné, zda pociťují bolest pacienti léčení alignery Invisalign stejně, jako pacienti s fixními aparáty. V rámci studie bylo vytvořeno 55 párů podobného věku, stejného pohlaví a s podobnou závažností malokluze. Pocity ohledně léčby byly zaznamenávány pomocí vizuální analogové škály po dobu 1–14 dní. Pacienti s alignery uváděli menší míru bolesti související s menším podrážděním sliznic a účinnějším rozložením sil působících za zuby, menší úzkost z probíhajícího ošetření i jeho výsledku díky 3D plánování a lepší kvalitu života vzhledem k menším funkčním omezením.

Dr. Regina Blevins z USA představila svoji prospektivní klinickou studii porovnávající ústní hygienu dospívajících pacientů s fixními rovnátky a alignery Invisalign. Jak sama uvedla, z rozdílu v ústní hygieně byla ohromená. Studie ještě probíhá, avšak Dr. Blevins odhaduje, že u pacientů s alignery bude o 60 % lepší ústní hygiena a až o 80 % nižší výskyt dekalcifikací.

Dr. Simonetta Meuli z Itálie vypracovala studii zabývající se kombinovaným digitálním přístupem a použitím systému Invisalign po chirurgických zákrocích, po nichž dosahovala rychlejších výsledků ortodontické léčby. Takováto forma léčby podle autorky vyžaduje interdisciplinární přístup, a i u případů malokluze 3. třídy bylo žádoucích výsledků dosaženo již za 3–5 měsíců, přičemž posuny zubů byly přesné bez negativních klinických dopadů na závěsný aparát či kořeny zubů.

Poslední přednášku prvního dne sympozia vedl Dr. Waddah Sabouni z Francie a věnoval se otázce, zda lze kombinovat ortognátní chirurgii a alignery. Dospěl k závěru, že tato kombinace je výhodná, protože ortognátní chirurgie spouští 3–4měsíční období vyšší osteoklastické aktivity a metabolických změn v dentoalveolárním výběžku a tyto procesy urychlují ortodontickou léčbu. Pro volbu vhodného chirurgického protokolu doporučil využití simulace (např. ClinCheck). Výsledky této kombinované léčby ukázal na 3 klinických případech, u nichž poukázal na výhody v podobě kratší prechirurgické fáze, využití cytokinové bouře a co nejdřívějšího zahájení postchirurgické fáze. Zdůraznil také, že je třeba obousměrná spolupráce chirurga a ortododontisty.

Druhý den sympozia zahájil program Dr. Alessandro Greco z Itálie, který předložil svoji studii na téma digitálního a klinického managementu alignerů Invisalign při léčbě retinovaných špičáků provedenou u 25 pacientů s malokluzí I. a II. třídy a 1 až 2 retinovanými horními špičáky. Léčba spočívala ve vytvoření místa, chirurgické expozici, bondingu a trakčním kotvení. Systém Invisalign se osvědčil jako spolehlivý ve fázi vytváření prostoru i při dokončovací fázi.

Následovala přednáška Dr. Silvie Caruso z Itálie a Dr. Sama Dahera z Kanady, jednoho z prvních zubních lékařů, který začal používat systém Invisalign k posunu dolní čelisti. Tito dva lékaři společně zpracovávají údaje o účinnosti systému Invisalign při posunu dolní čelisti u pacientů v růstu, které dosud chybí. Studii provádějí u 20 pacientů z retropozicí dolní čelisti II. třídy. Výhodu shledali v kontrole nad korekcí II. třídy a pozicí řezáků, digitálním plánování, současné kontrole nad korekcí II. třídy a srovnáním frontálních zubů. Léčba pomocí systému Invisalign u pacientů v růstu je podle nich účinná, snadná, přívětivá, a to i při léčbě retrognátních malokluzích II. třídy. Systém umožňuje úpravu postavení zubů a současný posun dolní čelisti. Všechny předběžné výsledky výzkumu byly vynikající.

Dr. Giselle Namur Menusier z Brazílie vystoupila s analýzou kazuistik léčby systémem Invisalign G8, který funguje na základě nových aktivačních sil. Analýzu provedla u 16 dospělých pacientů, kteří měli stálý chrup, hluboký skus a byla u nich nutná expanze zubních oblouků a úprava sklonu řezáků. Při hodnocení výsledků léčby byla zjištěna větší účinnost při léčbě hlubokého skusu než dosud, rozšiřování oblouků a snížení pravděpodobnosti distálně otevřeného skusu. Léčba systémem G8 má podle Dr. Menusier lepší předvídatelnost, nedochází k nadměrným korekcím a při použití plánování v softwaru ClinCheck je zapotřebí méně úprav, dochází ke zkrácení léčby, celkový počet použitých alignerů je menší a také je nutný menší počet dodatečných alignerů nebo žádné.

Dále vystoupil Prof. Luca Levrini z Itálie s problematikou rozsahu expanze horní čelisti pomocí systému Invisalign First u smíšeného chrupu a předvídatelnosti této léčby. Pokud jde o předvídatelnost, velmi pomůže software ClinCheck, u kterého byla zjištěna až 80% shoda s dosaženými výsledky. Prof. Levrini provedl studii u 20 pacientů se smíšeným chrupem a průměrně bylo použito 33 alignerů po dobu 8 měsíců. Dospěl k závěru, že pomocí systému Invisalign došlo ve všech případech k fyziologické adaptaci čelisti a systém je tudíž u smíšeného chrupu vhodnou alternativou k tradičním maxilárním expanderům. Rozsah expanze byl u dospělých 4 mm a u dětí 3,7 mm.

Poslední přednášku měla Dr. Sandra Khong Tai z Kanady, která hovořila o klinických protokolech ortodontické léčby po extrakci premolárů. Prezentované případy byly léčeny systémem Invisalign G6, který maximalizuje distální kotvení, udržuje paralelitu kořenů a působí intruzní silou. Výhodou systému G6 je aktivace SmartForce. Velmi přínosná je také 3D kontrola změn sklonu korunek a plánování v systému ClinCheck vycházející z aktuální situace.

V závěru druhého dne sympozia byly představeny posterové prezentace celkem čtyř autorů, ze kterých Prof. Elias Berdouses, prezident Evropské akademie pro dětskou stomatologii, a Dr. Silvia Caruso vybrali jednu vítěznou prezentaci. V úvodu zmínili, že Align Technology je první společností, která pomohla ortodontistům s digitálním plánováním a spuštěním digitální revoluce v ortodoncii.

První prezentaci předložila Dr. Anna Andrzejewska ze Španělska. Jednalo se o studii managementu MIH v průběhu ortodontické léčby srovnávající fixní aparáty a průhledné alignery. Díky lepší ústní hygieně byla závěrem lepší reakce na léčbu MIH u pacientů s alignery Invisalign.

Jako druhá byla Dr. Dafni Vouta z Řecka předložena kazuistika léčby retinovaných špičáků pomocí „ballista spring“ systému. Jednalo se o aparát vyrobený v ordinaci a Dr. Vouta vyjádřila naději na budoucí zkombinování tohoto systému s alignery.

Třetí prezentaci o tom, jak řešit úpravu prostoru v dolní čelisti u pacientů v růstu předložil Dr. Oscar Musalem ze Španělska. Porovnával účinnost lingválního drátěného oblouku a systému Invisalign First. Systém Invisalign vyhodnotil jako lepší díky digitalizaci všech kroků diagnostiky, lepší kontrole nad prostorem a digitalizaci všech kroků léčby. Lingvální drátěný oblouk nicméně vyhodnotil jako lepší u hůře spolupracujících pacientů.

Jako nejlepší posterová prezentace byla vyhlášena čtvrtá prezentace Dr. Teresy Pinho z Portugalska pojednávající o léčbě skeletálně otevřeného skusu průhlednými alignery a minišrouby. V předložené kazuistice se spojení Invisalign + minišrouby ukázalo být účinným a spolehlivým léčebným protokolem. Kontrola nad úpravou okluze s molárovou intruzí v dolní čelisti umožnila CCW rotaci dolní čelisti, uzavření skusu, zlepšení estetiky zubů a obličeje a zároveň zlepšení zdraví TMK.

Přečtěte si také:
Ozvěny veletrhu IDS 2021

6. 10. 2021 | Mgr. Irena Čani

Ozvěny veletrhu IDS 2021 Číst více >
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam
MDDr. Petr Židoň
Články na podobné téma:
MUDr. Daniel Černý: Chceme podat pomocnou ruku Články
MUDr. Daniel Černý: Chceme podat pomocnou ruku

15. 1. 2021 | Interview / Reportáž

Požádali o rozhovor MUDr. Daniela Černého, zubního lékaře, a člena zakládajícího týmu iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Detail příspěvku

Ozvěny veletrhu IDS 2021 Články
Ozvěny veletrhu IDS 2021

6. 10. 2021 | Interview / Reportáž

IDS 2021, v odloženém podzimním termínu 22.–25. 9. 2021, se zúčastnilo celkem 830 vystavovatelů z 59 zemí světa. Stánky jednotlivých společností...

Detail příspěvku

Digitální vědecké sympozium Invisalign pro ortodontisty se bude konat na začátku července Články
video
Digitální vědecké sympozium Invisalign pro ortodontisty se bude konat na začátku července

18. 6. 2021 | Novinky

Společnost Align Technology, Inc. bude 2. a 3. července 2021 pořádat každoroční...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
RVG Gendex Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

RVG Gendex

další inzeráty

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.