StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou 2. část: Individualizovaný otiskovací člen a definitivní protetické ošetření

Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou
2. část: Individualizovaný otiskovací člen a definitivní protetické ošetření

Prof. Dr. Jürgen Manhart | Dr. Peter Randelzhofer | Uwe Gehringer, Mnichov, Německo

Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou je z pohledu ošetřujícího týmu a pacienta úspěšná, pokud je správná funkce a zdárná biologická integrace podpořena perfektní „růžovou a bílou“ estetikou. Počínaje plánováním přes analogový nebo virtuální wax-up pomáhá dokonale strukturovaná metoda v chirurgických, protetických a technických postupech dosáhnout kýženého cíle ošetření.
V 1. části tohoto příspěvku (StomaTeam 6/2019 nebo na www.stomateam.cz) byla popsána chirurgická procedura a první protetická fáze s tvarováním měkkých tkání prostřednictvím laboratorně zhotovené, dlouhodobě provizorní korunky. Druhá závěrečná část se zabývá výrobou individualizovaného otiskovacího členu a následným definitivním protetickým ošetřením.

 


Výroba individualizovaného otiskovacího členu

Po skončení několikaměsíčního tvarování měkkých tkání po zavedení nitrokostního implantátu nahrazujícího pravý horní střední řezák ztracený úrazem, které probíhalo s pomocí provizorní korunky zhotovené zubním technikem, se periimplantární tkáně stabilizovaly s vytvořením dvou papil vyplňujících téměř zcela aproximální prostory a s přirozeně působícím průběhem gingiválního sulku (obr. 1). Klinická situace tím byla připravena pro zhotovení definitivní protetické rekonstrukce nesené implantátem. Laboratorně zhotovená provizorní korunka byla v průběhu tvarování měkkých tkání ordinačně upravována ve tvaru svého výstupního profilu skrze marginální gingivu. Ošetřující lékař musí tyto změny zprostředkovat zubnímu technikovi pomocí nového otisku implantátu pro výrobu přesného pracovního modelu zohledňujícího novou situaci v ústech. Toto otiskování se provádí pomocí individualizovaného otiskovacího členu, který odpovídá provedeným změnám na emergence profilu.1–3

K výrobě tohoto otiskovacího členu byla opatrně z úst pacientky vyjmuta dlouhodobá provizorní náhrada našroubovaná na nitrokostním implantátu (obr. 2). Na první pohled byla patrna dobře vytvarovaná architektura měkkých tkání, u které byly jak vertikální výška volného okraje gingivy vestibulárně v místě implantátu, tak i horizontální tloušťka tkání srovnatelná se situací na vedlejším levém středním řezáku (obr. 3). Po dobu sejmutí dlouhodobého provizoria, potřebnou pro výrobu individualizovaného otiskovacího členu, bylo zabráněno kolapsu intraorálních měkkých tkání našroubováním konfekčního vhojovacího válečku, jehož objemové nedostatky ve srovnání s provizorní korunkou byly kompenzovány cirkulárním vstříknutím silikonu, používaného na skusové registráty, kolem obvodu válečku.4

 • Po skončení několikaměsíčního tvarování měkkých tkání se periimplantární struktury stabilizovaly se současným vytvořením dvou, aproximální prostory téměř zcela vyplňujících, papil a přirozeně působícího průběhu sulku marginální gingivy

  Po skončení několikaměsíčního tvarování měkkých tkání se periimplantární struktury stabilizovaly se současným vytvořením dvou, aproximální prostory téměř zcela vyplňujících, papil a přirozeně působícího průběhu sulku marginální gingivy

 • Po uvolnění šroubovaného spojení byla laboratorně zhotovená provizorní korunka opatrně sejmuta z nitrokostního implantátu

  Po uvolnění šroubovaného spojení byla laboratorně zhotovená provizorní korunka opatrně sejmuta z nitrokostního implantátu

 • Architektura měkkých tkání, vytvořená pomocí dlouhodobého provizoria, je srovnatelná se situací kopírovaného přirozeného levého středního řezáku

  Architektura měkkých tkání, vytvořená pomocí dlouhodobého provizoria, je srovnatelná se situací kopírovaného přirozeného levého středního řezáku

 • Provizorní korunka, vyjmutá z úst pacientky, s individualizovaným emergence profilem byla očištěna a našroubována na kompatibilní laboratorní implantát

  Provizorní korunka, vyjmutá z úst pacientky, s individualizovaným emergence profilem byla očištěna a našroubována na kompatibilní laboratorní implantát

 • Provizorní korunka našroubovaná na laboratorní analog, který určuje obrys profilu zanoření náhrady skrze měkké tkáně, byla zalita do otiskovací hmoty za účelem duplikace cervikální části korunky

  Provizorní korunka našroubovaná na laboratorní analog, který určuje obrys profilu zanoření náhrady skrze měkké tkáně, byla zalita do otiskovací hmoty za účelem duplikace cervikální části korunky

 • Provizorní korunka našroubovaná na laboratorní analog, který určuje obrys profilu zanoření náhrady skrze měkké tkáně, byla zalita do otiskovací hmoty za účelem duplikace cervikální části korunky

  Provizorní korunka našroubovaná na laboratorní analog, který určuje obrys profilu zanoření náhrady skrze měkké tkáně, byla zalita do otiskovací hmoty za účelem duplikace cervikální části korunky

 • Znázornění kopírovaného emergence profilu po vyjmutí provizorní korunky z dublovací hmoty

  Znázornění kopírovaného emergence profilu po vyjmutí provizorní korunky z dublovací hmoty

 • Na kompatibilním konfekčním otiskovacím členu byly pomocí brousku zhotoveny retence

  Na kompatibilním konfekčním otiskovacím členu byly pomocí brousku zhotoveny retence

 • Konfekční otiskovací člen byl našroubován do zalitého laboratorního analogu. Rozdíl v objemu vůči výslednému emergence profilu je jasně patrný

  Konfekční otiskovací člen byl našroubován do zalitého laboratorního analogu. Rozdíl v objemu vůči výslednému emergence profilu je jasně patrný

 • Mezera mezi standardním otiskovacím členem a dublovacím materiálem byla kvůli zkopírování vytvarovaného emergence profilu vyplněna zatékavou pryskyřicí

  Mezera mezi standardním otiskovacím členem a dublovacím materiálem byla kvůli zkopírování vytvarovaného emergence profilu vyplněna zatékavou pryskyřicí

 • Pryskyřicí individualizovaný otiskovací člen, který precizně kopíruje emergence profil provizorní korunky a tím poskytuje optimální oporu měkkým tkáním během otiskování

  Pryskyřicí individualizovaný otiskovací člen, který precizně kopíruje emergence profil provizorní korunky a tím poskytuje optimální oporu měkkým tkáním během otiskování

 • Horní levý střední řezák byl kvůli optimalizaci tvaru a délky obou středních řezáků napreparován na minimálně invazivní fazetu. Hloubkovým značkovačem byla stanovena nepatrná labiální hloubka preparace.

  Horní levý střední řezák byl kvůli optimalizaci tvaru a délky obou středních řezáků napreparován na minimálně invazivní fazetu. Hloubkovým značkovačem byla stanovena nepatrná labiální hloubka preparace.

 • Dokončená preparace na fazetu s incizálním schůdkem za účelem prodloužení zubu pomocí keramické fazety

  Dokončená preparace na fazetu s incizálním schůdkem za účelem prodloužení zubu pomocí keramické fazety

 • Individualizovaný otiskovací člen byl po sejmutí provizorní korunky bez jakékoli prodlevy našroubován na implantát

  Individualizovaný otiskovací člen byl po sejmutí provizorní korunky bez jakékoli prodlevy našroubován na implantát

 • Pečlivě přišroubovaný individualizovaný otiskovací člen přejímá během otiskování podpůrnou funkci pro periimplantární měkké tkáně. Při dostatečné aproximální výšce je dobře podepřena i oblast papil.

  Pečlivě přišroubovaný individualizovaný otiskovací člen přejímá během otiskování podpůrnou funkci pro periimplantární měkké tkáně. Při dostatečné aproximální výšce je dobře podepřena i oblast papil.

 • Pohled z incize ukazuje cirkulární oporu měkkých tkání během otiskování prostřednictvím individualizovaného otiskovacího členu

  Pohled z incize ukazuje cirkulární oporu měkkých tkání během otiskování prostřednictvím individualizovaného otiskovacího členu

 • Věrné otisknutí pozice implantátu a individuálního vytvarování profilu prostupu

  Věrné otisknutí pozice implantátu a individuálního vytvarování profilu prostupu

 • Po otiskování byla provizorní korunka přišroubována zpět na implantát a na zubu 21 bylo kvůli překrytí preparace na fazetu zhotoveno kompozitní provizorium z volné ruky

  Po otiskování byla provizorní korunka přišroubována zpět na implantát a na zubu 21 bylo kvůli překrytí preparace na fazetu zhotoveno kompozitní provizorium z volné ruky

 • Pracovní model s připraveným žáruvzdorným pahýlem k navrstvení keramické fazety pro zub 21

  Pracovní model s připraveným žáruvzdorným pahýlem k navrstvení keramické fazety pro zub 21

 • V první fázi vrstvení fazety z živcové keramiky byly vystavěny opakní oblasti

  V první fázi vrstvení fazety z živcové keramiky byly vystavěny opakní oblasti

 • Závěrečným vrstvením byla fazeta hotova

  Závěrečným vrstvením byla fazeta hotova

 • Vzhledem k tenké a translucentní vrstvě si lze jasně povšimnout, že výsledná barva nasazené keramické fazety je v tomto případě závislá především na barvě napreparovaného zubního pahýlu

  Vzhledem k tenké a translucentní vrstvě si lze jasně povšimnout, že výsledná barva nasazené keramické fazety je v tomto případě závislá především na barvě napreparovaného zubního pahýlu

 • Vnitřní strana fazety ukazuje přechody z translucentního labiálního vrstvení keramiky do opakních incizálních a aproximálních oblastí

  Vnitřní strana fazety ukazuje přechody z translucentního labiálního vrstvení keramiky do opakních incizálních a aproximálních oblastí

 • Pro implantát v místě 11 byl zhotoven hybridní abutment, jehož okraj probíhal cca 0,5 až 1,0 mm subgingiválně

  Pro implantát v místě 11 byl zhotoven hybridní abutment, jehož okraj probíhal cca 0,5 až 1,0 mm subgingiválně

 • Individuální abutment přesně kopíroval emergence profil dlouhodobě provizorní korunky

  Individuální abutment přesně kopíroval emergence profil dlouhodobě provizorní korunky

 • Hybridní abutment sestává z titanové báze a z individuálně zhotovené zirkonoxidové nástavby, které byly navzájem slepeny ještě v laboratoři

  Hybridní abutment sestává z titanové báze a z individuálně zhotovené zirkonoxidové nástavby, které byly navzájem slepeny ještě v laboratoři

 • K hybridnímu abutmentu a fazetě byla navíc vyrobena ještě přesná provizorní korunka z kompozitu

  K hybridnímu abutmentu a fazetě byla navíc vyrobena ještě přesná provizorní korunka z kompozitu

 • K hybridnímu abutmentu a fazetě byla navíc vyrobena ještě přesná provizorní korunka z kompozitu

  K hybridnímu abutmentu a fazetě byla navíc vyrobena ještě přesná provizorní korunka z kompozitu

 • Zirkonoxidová konstrukce definitivní keramické korunky s přenosovou kapnou pro otiskování technikou Pick-up

  Zirkonoxidová konstrukce definitivní keramické korunky s přenosovou kapnou pro otiskování technikou Pick-up

 • Laboratorně zhotovené podklady pro další ordinační sezení

  Laboratorně zhotovené podklady pro další ordinační sezení

 • Pomocí laboratorně zhotoveného přenosového klíče byl definitivní abutment po sejmutí provizorní korunky umístěn a našroubován na nitrokostní implantát

  Pomocí laboratorně zhotoveného přenosového klíče byl definitivní abutment po sejmutí provizorní korunky umístěn a našroubován na nitrokostní implantát

 • Pomocí laboratorně zhotoveného přenosového klíče byl definitivní abutment po sejmutí provizorní korunky umístěn a našroubován na nitrokostní implantát

  Pomocí laboratorně zhotoveného přenosového klíče byl definitivní abutment po sejmutí provizorní korunky umístěn a našroubován na nitrokostní implantát

 • Individuální abutment perfektně podepřel periimplantární měkké tkáně v horizontálním směru

  Individuální abutment perfektně podepřel periimplantární měkké tkáně v horizontálním směru

 • Rovněž ve vertikálním směru byly díky abutmentu perfektně podepřeny měkké tkáně. To bylo jasně patrné na aproximálních papilách.

  Rovněž ve vertikálním směru byly díky abutmentu perfektně podepřeny měkké tkáně. To bylo jasně patrné na aproximálních papilách.

 • Estetická zkouška keramické fazety na zubu 21 s použitím Try-in pasty

  Estetická zkouška keramické fazety na zubu 21 s použitím Try-in pasty

 • Fazeta byla definitivně fixována na zub pomocí kompozitu

  Fazeta byla definitivně fixována na zub pomocí kompozitu

 • Umístění zirkonoxidové konstrukce (s přenosovou kapnou) na abutment

  Umístění zirkonoxidové konstrukce (s přenosovou kapnou) na abutment

 • Otisk nové intraorální situace

  Otisk nové intraorální situace

 • Nasazení nové kompozitní korunky na implantát

  Nasazení nové kompozitní korunky na implantát

 • Výroba nového pracovního modelu pro zhotovení definitivní korunky

  Výroba nového pracovního modelu pro zhotovení definitivní korunky

 • Fazetovaná zirkonoxidová korunka určená pro implantát v lokaci 11

  Fazetovaná zirkonoxidová korunka určená pro implantát v lokaci 11

 • Cervikální emergence profil korunky bez přerušení navazuje na profil individuálního abutmentu

  Cervikální emergence profil korunky bez přerušení navazuje na profil individuálního abutmentu

 • Na labiálním a aproximálním okraji byla zirkonoxidová konstrukce nepatrně zkrácena a doplněna fazetovací keramikou

  Na labiálním a aproximálním okraji byla zirkonoxidová konstrukce nepatrně zkrácena a doplněna fazetovací keramikou

 • Pod UV světlem se díky fazetovací keramice objevila vynikající fluorescence i na okraji definitivní korunky

  Pod UV světlem se díky fazetovací keramice objevila vynikající fluorescence i na okraji definitivní korunky

 • Po sejmutí provizorní korunky z implantátu se odhalila nepodrážděná marginální gingiva s perfektním podepřením měkkých tkání individuálním hybridním abutmentem jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru

  Po sejmutí provizorní korunky z implantátu se odhalila nepodrážděná marginální gingiva s perfektním podepřením měkkých tkání individuálním hybridním abutmentem jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru

 • Po sejmutí provizorní korunky z implantátu se odhalila nepodrážděná marginální gingiva s perfektním podepřením měkkých tkání individuálním hybridním abutmentem jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru

  Po sejmutí provizorní korunky z implantátu se odhalila nepodrážděná marginální gingiva s perfektním podepřením měkkých tkání individuálním hybridním abutmentem jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru

 • U obou rekonstrukcí je po dvou týdnech od nasazení patrna dobrá funkční i estetická integrace

  U obou rekonstrukcí je po dvou týdnech od nasazení patrna dobrá funkční i estetická integrace

 • U obou rekonstrukcí je po dvou týdnech od nasazení patrna dobrá funkční i estetická integrace

  U obou rekonstrukcí je po dvou týdnech od nasazení patrna dobrá funkční i estetická integrace

 • Snímek v lehkém protruzním postavení

  Snímek v lehkém protruzním postavení

 • Rovněž laterální pohled zprava i zleva ukazují uspokojivý objem měkkých tkání

  Rovněž laterální pohled zprava i zleva ukazují uspokojivý objem měkkých tkání

 • Rovněž laterální pohled zprava i zleva ukazují uspokojivý objem měkkých tkání

  Rovněž laterální pohled zprava i zleva ukazují uspokojivý objem měkkých tkání

 • Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

  Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

 • Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

  Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

 • Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

  Harmonie rekonstrukcí v kombinaci se rty

 • Rovněž pod UV světlem se nedá rozeznat žádný rozdíl mezi keramickými rekonstrukcemi a přirozenými zuby

  Rovněž pod UV světlem se nedá rozeznat žádný rozdíl mezi keramickými rekonstrukcemi a přirozenými zuby

 • Rentgenový snímek ukazuje dobrou a stabilní oseointegraci implantátu

  Rentgenový snímek ukazuje dobrou a stabilní oseointegraci implantátu

 • Pacientka se nám za vydařené ošetření odvděčila radostným úsměvem

  Pacientka se nám za vydařené ošetření odvděčila radostným úsměvem

Provizorní korunka, vyjmutá z úst pacientky, s individualizovaným emergence profilem byla očištěna a našroubována na kompatibilní laboratorní analog (obr. 4). Sešroubované komponenty byly vloženy do otiskovací hmoty (obr. 5) pro okopírování cervikální části provizorní korunky, jež definuje profil zanoření do měkkých tkání (obr. 6). Po ztuhnutí otiskovacího materiálu byla provizorní korunka z laboratorního analogu odšroubována (obr. 7) a po pečlivém očištění opět našroubována zpět do úst pacientky, protože před definitivním otiskováním bylo třeba ještě nabrousit levý střední řezák na plánovanou fazetu.

Přečtěte si také:

Na konfekčním otiskovacím členu, kompatibilním s implantačním systémem, byly diamantovým brouskem vytvořeny retence (obr. 8), a tento člen byl následně našroubován na laboratorní implantát zalitý v otiskovacím materiálu (obr. 9). Rozdíl objemu mezi standardním otiskovacím členem a individualizovaným profilem, představovaným otiskem v otiskovací hmotě, byl doplněn pryskyřicí (obr. 10).2, 3

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Jürgen Manhart

Korespondenční adresy:
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
Klinikum der Universität München
Goethestraße 71, 80336 München
E-mail: manhart@manhart.com

Dr. Peter Randelzhofer | Uwe Gehringer, Mnichov, Německo

Korespondenční adresy:
Dr. Pater Randelzhofer
Implantat Competence Centrum München
Weinstraße 4, 80333 München
E-mail: service@icc-m.de

Uwe Gehringer
Made by Uwe Gehringer – Dentallabor
Frauenstraße 11, 80469 München
E-mail: uwe@madeby-ug.de

Použitá literatura: zobrazit skrýt

Part 2
Literatur:

1.    Santosa, R.E., Provisional restoration options in implant dentistry. Aust Dent J, 2007. 52(3): p. 234-42; quiz 254.
2.    Gamborena, I. and M. Blatz, Transferring the Emergence Profile of Single-Tooth Implant Restorations. Quintessence Dental Technology, 2004. 27: p. 119-131.
3.    Joda, T., S. Pieger, and G. Heydecke, Provisorische Versorgung bei Einzelzahnimplantaten. Zahnmedizin up2date, 2011. 5(2): p. 127-142.
4.    Alani, A. and M. Corson, Soft tissue manipulation for single implant restorations. Br Dent J, 2011. 211(9): p. 411-6.
5.    Scheuber, S., et al., Implantattherapie nach Frontzahntrauma. Eine neue Methode zum Erhalt des Alveolarkammes nach posttraumatischer Ankylose und externer Wurzelresorption. Schweiz Monatsschr Zahnmed, 2013. 123(5): p. 417-428.
6.    Gehringer, U., Die anteriore Implantatkrone. Optimale Ausformung des Weichgewebes bei implantatgestützten Frontzahnversorgungen. dental dialogue, 2018. 19(7): p. 56-63.
7.    Naveau, A., C. Rignon-Bret, and C. Wulfman, Zirconia abutments in the anterior region: A systematic review of mechanical and esthetic outcomes. J Prosthet Dent, 2019.
8.    Hoffmann, A., Verkleben von zweiteiligen Hybrid-Abutments. Schrittweises Vorgehen mit PANAVIA™ V5 von Kuraray Noritake. Quintessenz Zahntechnik, 2016. 42(10): p. 1428-1435.
9.    Gehringer, U., Wax it up! Vom Wax-up über das Emerganzprofil zum implantatprotetischen Erfolg. dental dialogue, 2012. 13(9): p. 88-93.
10.    Pelekanos, S. and G. Pozidi, Immediate One-Time Low-Profile Abutment to Enhance Peri-implant Soft and Hard Tissue Stability in the Esthetic Zone. Int J Periodontics Restorative Dent, 2017. 37(5): p. 729-735.
11.    Blatz, M. and C. Goodacre, Prothetische Protokolle für implantatbasierte orale Rehabilitationen. Konsenspapier der Foundation for Oral Rehabilitation (FOR). Quintessenz Zahntechnik, 2018. 44(1): p. 13-18.
12.    Börnicke, W., Befestigungsmaterialien in der restaurativen Zahnheilkunde. wissen kompakt, 2015. 9(4): p. 163-178.
13.    Chadwick, R.G., J.F. McCabe, and T.E. Carrick, Rheological properties of veneer trial pastes relevant to clinical success. Br Dent J, 2008. 204(6): p. E11.
14.    Xing, W., et al., Evaluation of the esthetic effect of resin cements and try-in pastes on ceromer veneers. J Dent, 2010. 38 Suppl 2: p. e87-e94.
15.    Sheets, C.G. and T. Taniguchi, Advantages and limitations in the use of porcelain veneer restorations. J Prosthet Dent, 1990. 64(4): p. 406-11.
16.    Omar, H., et al., Effect of CAD-CAM Porcelain Veneers Thickness on Their Cemented Color. J Dent, 2010. 38 Suppl, 2: p. e95-e99.
17.    Winter, R., Visualizing the natural dentition. J Esthet Dent, 1993. 5(3): p. 102-17.
18.    Schroeder, H.E., Pathobiologie oraler Strukturen. 1991, Basel: Karger-Verlag.
19.    Hall, N.R. and M.C. Kafalias, Composite colour matching: the development and evaluation of a restorative colour matching system. Aust Prosthodont J, 1991. 5: p. 47-52.
20.    Guess, P.C. and C.F. Stappert, Midterm results of a 5-year prospective clinical investigation of extended ceramic veneers. Dental Materials, 2008. 24(6): p. 804-813.
21.    Clelland, N.L., et al., Influence of bond quality on failure load of leucite- and lithia disilicate-based ceramics. J Prosthet Dent, 2007. 97(1): p. 18-24.
22.    Vaz, E.C., et al., Resin Cement: Correspondence with Try-In Paste and Influence on the Immediate Final Color of Veneers. J Prosthodont, 2019. 28(1): p. e74-e81.
23.    Zhang, F., Y. Zhao, and M.E. Razzoog, Effect of layering feldspathic porcelain on resulting veneer color with aluminum oxide core. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2002. 37(3): p. 206-209.
24.    Hajto, J. and U. Gehringer, Individuell variierende Präparationstiefe und Schichttechnik bei Frontzahnveneers. Quintessenz Zahntechnik, 2011. 37(8): p. 990-1000.
25.    Hajto, J., Veneers - Materialien und Methoden im Vergleich. Teamwork Interdiszipl J Proth Zahnheilk, 2000. 3(2): p. 195-202.
26.    Gamborena, I. and M.B. Blatz, Fluoreszenz - Ästhetik in der Implantologie durch Nachahmung der Natur. Quintessenz Zahntechnik, 2011. 37(1): p. 1598-1613.
27.    Magne, P., M. Magne, and U. Belser, The esthetic width in fixed prosthodontics. J Prosthodont, 1999. 8(2): p. 106-18.
28.    Bindl, A., Keramik krönt das Implantat. Dental Magazin, 2007. 25(5): p. 80-84.

 

Články na podobné téma:
Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou 1. část: Optimální vytvarování měkkých tkání Články
Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou
1. část: Optimální vytvarování měkkých tkání

13. 11. 2019 | Implantologie

Náhrada frontálního zubu implantátem a korunkou je z pohledu ošetřujícího...

Detail příspěvku

Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát Články
Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát

15. 11. 2018 | Implantologie

Fixovaný subperiosteální implantát (SPI) je indikován jako ultima ratio...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Izodent kelimky Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Izodent kelimky

další inzeráty

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.