StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce

Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce

7. 4. 2020 | Dr. Gilberto Debelian, Norsko | Dr. Martin Trope a Dr. Kenneth Serota, USA

Před padesáti lety představil Dr. Herbert B. Schilder dva vědecké koncepty pro obor endodoncie: zúženou křivku pohybu pro instrumentaci a použití hydrauliky k posílení reologie obturačního materiálu použitého k utěsnění prostoru kořenového kanálku a optimalizaci jeho gravitometrie.


V tehdejších dobách se jednalo o radikální inovace a navzdory technologickým a biologickým nedostatkům dostupných nástrojů, které byly k dispozici, měly být tyto inovace technologicky realizovány a měly být odstraněny nedostatky ve vývoji materiálů a výrobních procesů; nicméně až donedávna se tak v podstatě nestalo. Abychom skutečně porozuměli vlastním nedostatkům, musí lékař poznat komplexnost toho, co je nezbytné k dosažení předvídatelného klinického úspěchu v endodoncii. Studie hodnotící průměrné rozměry apikální anatomie opakovaně prokázaly, že bukolingvální průměr je větší než meziodistální; kanálky jsou v převážné většině průběhu oválné, ne okrouhlé (obr. 1a, b).1–4

Nejvíce s tímto faktem technicky spjatá vada je použití kulatého nástroje jakéhokoli designu k vyčištění kanálku ovoidní konfi gurace, což se projevuje jako nemožnost debridementu podstatného množství obsahu kanálku. Nedávná studie ukázala, že průměrná (± směrodatná) odchylka neošetřených oblastí se pohybovala od 59,6 % (± 14,9 %) do 79,9 % (± 10,3 %) pro celkovou délku kanálku a od 65,2 % (18,7 %) do 74,7 % (17,2 %) pro apikální část kanálku (obr. 2a, b).5

Vývoj výroby nástrojů ze slitiny niklu a titanu (NiTi) zůstával u kulatého tvaru jádra bez ohledu na to, zda bylo broušeno, krouceno, potaženo nanovrstvou, zahříváno nebo metalurgicky přetvářeno. NiTi nástroje jsou superelastické a schopné samovycentrování, vyhýbání se apikální eliptizaci a při vhodném výběru kónusu zabraňují ztenčení koronální a střední třetiny kořene, což vede k oslabení nebo strip perforaci. Přesto však nejsou schopny účinně vyčistit většinu prostoru uvnitř kanálku (obr. 3). Navíc, bez ohledu na konstrukční konfi gurace s variabilní špičkou, nebo variabilní či několikanásobnou kónicitou na jednom nástroji, nebyly schopny adekvátně vyčistit oblast isthmu několika souvisejících kanálků.6 Revoluční v rámci konfigurace designu bylo zavedení systému samopřizpůsobivých nástrojů (SAF) (ReDent NOVA) pro korekci tohoto nedostatku zahrnutím virtuálního jádra (obr. 4). V porovnání se široce akceptovaným systémem ProTaper (Dentsply Maillefer, Švýcarsko) ukázal významný příslib, pokud jde o stupeň odstranění nečistot ve složité anatomii uvnitř kanálku, jako je isthmus; to však selhalo při pokusu o nahrazení za tradiční „kulaté“ rotační instrumentační systémy.7–9

Manipulace s metalurgickými vlastnostmi NiTi termomechanickým zpracováním vedla ke značnému zlepšení klinického výkonu endodontických rotačních nástrojů. Přechod z martenzitické fáze (měkká fáze) do austenitické fáze (tuhá fáze) závisí na teplotě a napětí kovu. Reverzibilní přechod mezi těmito dvěma fázemi zvyšuje bezpečnost a výkonnost těchto nástrojů během rotace. Bohužel k fraktuře stále dochází v důsledku cyklické únavy a torzního selhání při překročení meze pružnosti (obr. 5a). Nová generace NiTi slitin má transformační teploty mnohem vyšší než teploty konvenčních austenitických materiálů používaných v předchozích generacích rotačních nástrojů a bude se transformovat v blízkosti tělesné teploty. Nedávná studie společností ProTaper Universal, HyFlex CM, TRUShape a Vortex Blue ukázala, že zvýšení teploty na 37 °C (simulace tělesné teploty) podstatně snížilo odolnost proti lomu u všech testovaných nástrojů.10 Technologie MaxWire (Martensite--Austenite electropolish-fleX), která není součástí této studie, je analogická s Vortex Blue. Teplotní vliv na nejnovější generaci NiTi nástrojů je znázorněn na obrázku 5b.

Nová generace nástrojů s adaptivním/virtuálním jádrem, systém XP-endo (FKG Dentaire, Švýcarsko), dramaticky změnila pohled na endodontické nástrojové vybavení. Při nepřítomnosti pevného jádra reflektuje tento systém zubem danou dosažitelnou konfiguraci kanálku a umožňuje čištění s takovým stupněm důkladnosti, který je naprosto bezprecedentní. Obrázek 7 podrobně popisuje různé vlastnosti XP-endo Shaper. Vodicí špička hrotu se vejde do předem vyhotovené skluzné dráhy (glide path), která zajišťuje přesné vedení a vycentrování nástroje. Tradiční nástroj pro vytvoření glide path se používá v souladu s nástrojem # 15/0,02 (velikost/kónicita). Na hrotu vodicí špičky nástroje nejsou žádné řezné břity a nástroj XP-endo Shaper zajíždí do vypreparované apikální komponenty glide path do hloubky 0,25 mm. Další část 0,25 mm vodicí špičky je nakonfigurována pomocí šesti řezných břitů. Rotace těchto břitů rozšiřuje dalších 0,25 mm prostoru kanálku kdekoli od nástroje # 25/0,02 až po # 60/0,02; nicméně apikální velikost zvolená pro XP-endo Shaper je # 30. Zúžení XP-endo Shaper je 0,01; avšak slitina MaxWire Shaperu umožňuje martenzitickému tvaru při pokojové teplotě zapamatovat si tvar, jak je ilustrováno při tělesné teplotě (obr. 6). Opakovaným pohybem nástroje v jednom směru (pohybem analogickým s řezáním na rozdíl od krátkého dotknutí špičkou nástroje) se vytvořený kónus pohybuje v rozsahu od 0,02 do 0,08. Ideální zúžení uvnitř kanálku v celé jeho délce je 0,04, což zachovává dentinový obvod v koronální třetině a maximálně zachovává dentin v každé oblasti zakřivení kořene. Obrázek 7a ukazuje rozdíl mezi schopností standardního kulatého NiTi nástroje vyčistit méně než ideální objem zbytků nečistot uvnitř kanálku, na rozdíl od výraznějšího maximálního debridementu dosaženého adaptivním diskontinuálním kontaktem stěn kanálku s XP-endo Shaperem. Požadovaný minimálně invazivní tvar kanálku dosažený tímto jedinečným nástrojem je znázorněn na obrázku 7b.

Nejdůležitější rozdíl mezi XP-endo Shaperem a konvenčními NiTi nástroji jsou následující: Shaper neshromažďuje nečistoty na břitech, což představuje zvýšenou třecí odolnost, protože poskytuje značný prostor v lumen díky virtuálnímu jádru; a také nesměřuje pohyb nečistot apikálně, jak je patrné u používaných nástrojů s reciprokačním pohybem. 11 Jelikož nejsou kontaktní body na stěnách dentinu spojité, působí tím menší napětí, a tím se vytváří menší cyklická únava než u konvenčních nástrojů,12 což lze snadno demonstrovat u fotoelastických testovacích modelů (obr. 8a). Obrázek 8b ukazuje, že bylo vynaloženo úsilí s jinými nástrojovými systémy k napodobení jedinečnosti adaptivního jádra konstrukce XP-endo Shaper; avšak bez ohledu na konstrukční změny zůstává jádro pevné a kulaté.

Inhibice nebo eradikace přítomnosti mikroorganismů z prostoru kořenového kanálku jsou multifaktoriální hlavolam. Převážná část mikrobů sídlí v primárním kanálku v planktonické/volné formě; nicméně je přítomna spletitá síť labyrintových nepravidelností, fungujících jako mikrobiální nádrž, která komunikuje s primárním kanálkem. Zatímco výplachy dezinfekčními prostředky mohou být velmi efektivní proti planktonickým mikrobům, nejsou dostatečně účinné, pokud jde o mikroby ve formě biofilmu nebo ukrývajících se v nepravidelnostech kanálku. Schopnost organismů vytvořit v reziduálních biofilmech adaptivní mechanismus na změny prostředí vyplývající z protokolu ošetření, může vést k recidivě onemocnění.13 Biofilm musí být eliminován předtím, než mohou začít působit dezinfekční prostředky. Je to obdoba scalingu a root planningu v parodontální terapii.

Jak již bylo zmíněno, většina nástrojů vytváří finální kulatý tvar na jakémkoli daném průřezu kanálku, což omezuje možnosti lékaře očistit stěny nekruhového prostoru kořenového kanálku; v nejlepším případě může kulatý nástroj opracovat stěny natolik, aby byla usnadněna dezinfekce. Pro odstranění toxinů nedosažitelných tradičními nástroji pak musí být použity alternativní metody.

XP-endo Finisher byl navržen jako doplněk k XP-endo Shaperu. Finisher má mnoho vlastností, které mu umožňují získat přístup a dočistit nedotčené komponenty stěn kanálu, a turbulence, které vytváří v irigantu kanálku, zvyšuje jeho antimikrobiální vlastnosti. Nástroj má průměr hrotu # 25 s kónicitou 0,00. Je extrémně flexibilní a má tedy obrovskou odolnost proti cyklické únavě. Jeho primární akcí v kořenovém kanálu je spíše škrábání stěn, kterých se dotýká, než odstranění nečistot a vytvarování stěny kanálku. Když je nástroj ochlazen pod 35 °C, je v martenzitické fázi. V této fázi se může ohnout na jakýkoli jiný tvar. Když se nástroj zahřeje na tělesnou teplotu (37 °C), změní se na austenitickou fázi. Když nástroj rotuje v austenitické fázi, vytváří jedinečně tvarovaný čisticí nástroj: apikálních 10 mm nástroje se transformuje do tvaru baňky koronálně, přičemž si v několika posledních milimetrech udržuje špičku.

Protože hloubka tvaru lžíce je 1,5 mm, celkový průměr baňky a hrotu je 3,0 mm. Pokud je však baňka stlačena, špička expanduje na maximum 6 mm; pokud je špička stlačena, baňka se také rozšíří na velikost nástroje # 300 (obr. 9a); nicméně, protože nástroj nemůže řezat, jediným dopadem na dentin je optimalizované škrábání. Pokud se tedy v kanálku posunuje nahoru a dolů, baňka a špička se rozšíří nebo smrští ve shodě s přirozeným 3D průměrem kanálku. Maximální ztráta délky při transformaci z přímé do plné austenitické fáze je 1 mm.

 • Tento axiální pohled na dolní molár demonstruje ovoidní excentricitu kanálků a existenci jistého spojení mezi meziobukálním a meziolingválním kanálkem v souladu s nálezy četných studií.8, 9

  Tento axiální pohled na dolní molár demonstruje ovoidní excentricitu kanálků a existenci jistého spojení mezi meziobukálním a meziolingválním kanálkem v souladu s nálezy četných studií.8, 9

 • Prostor kořenového kanálku je rozvětvený, plný anastomóz, spletitý jako labyrint, morfologicky srovnatelný s cestami bludiště. Existují primární kanálky, odbočky, vedlejší větve a lumina dentinálních tubulů skrývají rozsáhlou tkáň a mikroflóru.

  Prostor kořenového kanálku je rozvětvený, plný anastomóz, spletitý jako labyrint, morfologicky srovnatelný s cestami bludiště. Existují primární kanálky, odbočky, vedlejší větve a lumina dentinálních tubulů skrývají rozsáhlou tkáň a mikroflóru.

 • Axiální pohled na obturaci (mikrostrukturální replikace) ukazuje nedostatky na jednoduchém rentgenovém snímku. Významné oblasti v bukolingválním rozměru kořenového kanálku zůstaly nevyčištěny navzdory iluzornímu vzhledu na rentgenu.

  Axiální pohled na obturaci (mikrostrukturální replikace) ukazuje nedostatky na jednoduchém rentgenovém snímku. Významné oblasti v bukolingválním rozměru kořenového kanálku zůstaly nevyčištěny navzdory iluzornímu vzhledu na rentgenu.

 • Principy Dr. Herberta B. Schildera zahrnovaly průběžně se zužující kónický tvar, udržování původní anatomie, apex tak malý, jak je to jen možné a zachování struktury zubu.

  Principy Dr. Herberta B. Schildera zahrnovaly průběžně se zužující kónický tvar, udržování původní anatomie, apex tak malý, jak je to jen možné a zachování struktury zubu.

 • Ideální nástroj by při preparaci apikálně respektoval trojrozměrnost prostoru a provedl vyčištění za udržení minimálního apikálního otvoru. SAF je dutý nástroj navržený jako elasticky stlačitelný, tenkostěnný špičatý válec, který je složen z NiTi mřížky.

  Ideální nástroj by při preparaci apikálně respektoval trojrozměrnost prostoru a provedl vyčištění za udržení minimálního apikálního otvoru. SAF je dutý nástroj navržený jako elasticky stlačitelný, tenkostěnný špičatý válec, který je složen z NiTi mřížky.

 • Obr. 5a.Revoluce v endodontickém nástrojovém vybavení započatá první generací NiTi nástrojů související s jejich tvarovou pamětí a superelasticitou. Obr. 5b: Tepelné ošetření (tepelné zpracování)

  Obr. 5a.Revoluce v endodontickém nástrojovém vybavení započatá první generací NiTi nástrojů související s jejich tvarovou pamětí a superelasticitou. Obr. 5b: Tepelné ošetření (tepelné zpracování)

 • Zde je ukázán přehled jedinečných funkcí XP-endo Shaperu. Diskontinuální adaptivní pohyby pro debridement přesně napodobují Schilderovu plochu pohybu.

  Zde je ukázán přehled jedinečných funkcí XP-endo Shaperu. Diskontinuální adaptivní pohyby pro debridement přesně napodobují Schilderovu plochu pohybu.

 • Tradiční NiTi nástroj z kulatého drátu je znázorněn červeně a XP-endo Shaper modrou barvou. Sinusový pohyb XP-endo Shaperu, na rozdíl od kulatého nástroje, který se zavrtává, ukazuje přínos adaptivního debridementu.

  Tradiční NiTi nástroj z kulatého drátu je znázorněn červeně a XP-endo Shaper modrou barvou. Sinusový pohyb XP-endo Shaperu, na rozdíl od kulatého nástroje, který se zavrtává, ukazuje přínos adaptivního debridementu.

 • Minimálně invazivní endodoncie, zachování obvodu koronárního dentinu a optimální apikální velikost (se svolením Dr. G. Debeliana)

  Minimálně invazivní endodoncie, zachování obvodu koronárního dentinu a optimální apikální velikost (se svolením Dr. G. Debeliana)

 • Fotoelasticita je experimentální technika pro analýzu napětí a deformace používaná pro podmínky s komplikovanou geometrií nebo zatížením. Jak dokládají doprovodné obrázky, XP-endo Shaper vykazuje nejméně napětí v apikální třetině.

  Fotoelasticita je experimentální technika pro analýzu napětí a deformace používaná pro podmínky s komplikovanou geometrií nebo zatížením. Jak dokládají doprovodné obrázky, XP-endo Shaper vykazuje nejméně napětí v apikální třetině.

 • ProTaper NEXT byl prvním příkladem pokusu o únik od letmého dotyku s navrtáním a tažného pohybu většiny NiTi nástrojů.

  ProTaper NEXT byl prvním příkladem pokusu o únik od letmého dotyku s navrtáním a tažného pohybu většiny NiTi nástrojů.

 • Apikálních 10 mm nástroje se v posledních několika milimetrech transformuje více koronálně na baňku a v posledních několika milimetrech na špičku. Při rotaci při teplotě kanálku vykazuje XP-endo Finisher celkové pohybové rozpětí 3 mm.

  Apikálních 10 mm nástroje se v posledních několika milimetrech transformuje více koronálně na baňku a v posledních několika milimetrech na špičku. Při rotaci při teplotě kanálku vykazuje XP-endo Finisher celkové pohybové rozpětí 3 mm.

 • XP-endo Finisher je vložen do kanálku v martenzitické fázi. Když je v kanálku, tělesná teplota ho přeměňuje na austenitickou fázi.

  XP-endo Finisher je vložen do kanálku v martenzitické fázi. Když je v kanálku, tělesná teplota ho přeměňuje na austenitickou fázi.

 • Obrázek odráží distální pohledy na 3D rekonstrukce systému kořenových kanálků meziálního kořene u čtyř dolních molárů před (zeleně) a po (červeně) preparaci kanálků pomocí reciprokačních nástrojů.

  Obrázek odráží distální pohledy na 3D rekonstrukce systému kořenových kanálků meziálního kořene u čtyř dolních molárů před (zeleně) a po (červeně) preparaci kanálků pomocí reciprokačních nástrojů.

 • Předoperační periapikální rentgenový snímek ukazuje meziodistální resorpční defekt. Snímky z CBCT ukazují, že se jednalo o vnitřní resorpci a že se také rozšířila bukolingválně.

  Předoperační periapikální rentgenový snímek ukazuje meziodistální resorpční defekt. Snímky z CBCT ukazují, že se jednalo o vnitřní resorpci a že se také rozšířila bukolingválně.

 • Obrazy mikropočítačové tomografie (μCT) reprezentativních vzorků podrobených reendodonciím. Rekonstruována byla pouze apikální část kořenů.

  Obrazy mikropočítačové tomografie (μCT) reprezentativních vzorků podrobených reendodonciím. Rekonstruována byla pouze apikální část kořenů.

Malý průměr jádra nástroje udržuje jeho flexibilitu a odolnost proti cyklické únavě, což způsobuje škrábání, nikoli tvarování dentinových stěn. To, plus ještě turbulence, které se vytvářejí v irigantu, vede k tomu, že se nástroj dotýká velké plochy kanálku a odstraní se tím biofilm, který by nikdy nebyl odstraněn kulatými nástroji. Obrázek 9b ukazuje činnost XP-endo Finisheru. V martenzitické fázi se Finisher umístí do kanálku před přechodem na plnou austenitickou fázi. Ilustrace uprostřed ukazuje úplnou austenitickou fázi při teplotě v kanálku; nástroj se rozšíří do rozsahu, který je určen anatomií kanálku. Pohybem Finisheru nahoru a dolů v řádu 7–8 mm se rozšiřuje a smršťuje podle anatomie kanálku. Nedávná studie prokázala účinnost Finisheru ve srovnání s tradičními režimy týkajícími se odstraňování zbytků tvrdých tkání;14 výsledky jsou uvedeny na obrázku 10. Novější studie ukázala, že Finisher měl největší bakteriální redukci ve srovnání se standartní irigací pomocí kanyly, sonické aktivace s EndoActivatorem a PIPS (fotoakustické proudění indukované fotony).15

Obrázek 11 je příkladem jedinečné akce Finisheru. Nepravidelnost kanálku je v meziodistálním rozměru důsledkem vnitřní resorpce. Finisher umožnil odstranění nečistot a tkání v nepravidelnosti při zachování původního tvaru kanálku a zabránění dalšímu oslabení kořene. V systému XP-endo je třetí nástroj, XP-endo Finisher R určený pro reendodontické ošetření. Tento nástroj je velikosti ISO 30/0,00, takže je mírně tužší a účinnější při odstraňování kořenového výplňového materiálu adherujícího na stěnách kanálku, zejména v zakřivených nebo oválných oblastech. Je obtížné vypočítat zbytkové množství výplňového materiálu, když je zub reendodonticky ošetřován; studie využívající histologické zhodnocení zubů s periapikální periodontitidou po léčbě však ukazují, že bakteriální kolonizace je asociována se zbytky v kanálku. Nová doplňková strategie používající dokončovací nástroj byla v nedávné studii vyhodnocena z hlediska schopnosti zlepšovat odstraňování výplňového materiálu a výsledky ukázaly podstatné snížení zbytkového obsahu, když byly pro reendodontické ošetření použity systémy Mtwo a RECIPROC. Výsledky používající nástroj XP-endo Finisher R byly povzbudivé, protože zbývající objem výplňového materiálu ukázal 69% snížení obsahu v objemu. V kanálcích se zbytkovým výplňovým materiálem přídatný postup s nástrojem XP-endo Finisher R výrazně zlepšil jeho odstranění (obr. 12).16

Závěr

Předběžné studie nástrojů XP-endo ukázaly pozoruhodné odstranění změklých tkání, méně zbytků dentinových pilin v oblasti isthmu a stěn kanálků po instrumentaci a nízké napětí v dentinu (méně mikroprasklin). Minimálně invazivní konzervativní instrumentace vede k malému množství odstraněného dentinu koronálně a efektivnímu debridementu a dezinfekci oblasti v apikální třetině. Dosáhli jsme ideální fúze technologie a biologie pro dlouhodobé pozitivní výsledky léčby? Možná. Čeho se však s jistotou dosáhlo je napravení nedostatků v designu endodontických nástrojů, které přetrvávaly příliš dlouho.

Tento článek byl poprvé publikován v květnu 2017 v časopise Dentaltown.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce
Dr. Gilberto Debelian, Norsko
Dr. Martin Trope a Dr. Kenneth Serota, USA
Použitá literatura: zobrazit skrýt

References
1. Wu MK, van der Sluis M, Wesselink PR. The capability of two hand instrumentation techniques to remove the inner layer of dentine in oval canals. Int Endo J 2003;36:218-224
2. Wu MK, Wesselink PR, Walton RE. Apical terminus location of root canal treatment procedures. OS, OM, OP, OR, Endo Jan 2000;89(1): 99–103
3. Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigants to the apical third of root canal systems. J Endo May 2006;32(5):417–420
4. Jung IY et al. Apical anatomy in mesial and mesiobuccal roots of permanent first molars. J Endo May 2005;31(5):364–368
5. Paque F et al. Preparation of oval-shaped root canals in mandibular molars using nickel-titanium rotary instruments: A micro-computed tomography study. J Endo April 2010;36(4):703-707
6. Song M, Kim HC, et al. Analysis of the cause of failure in non-surgical endodontic treatment by microscopic inspection during endodontic microsurgery. J Endo Nov 2011;37(11):1516-1519
7. Solomonov M, Paque F et al. The challenge of C-shaped canal systems: A comparative study of the Self-Adjusting File and Protaper. J Endo Feb 2012;38(2):209-214.
8. Mannocci F et al. The isthmuses of the mesial root of mandibular molars: a micro-computed tomography study. Int Endo J July 2005;38(8):558-563
9. Villas-Boas MH, Bernardineli N et al. Micro-computed tomography study of the internal anatomy of mesial roots of mandibular molars. J Endo Dec 2011;37(12):1682-1686
10. De Vasconcelos RA et al. Evidence for reduced fatigue resistance of contemporary rotary instruments exposed to body temperature. J Endo May 2016;42(5):782-786
11. Bürklein S, Shäfer E. Apical extruded debris with reciprocating single-file and full-sequence rotary instrumentation systems. J Endo June 2012;38(6):850-852
12. Souza Bier CA, Shemesh H et al. The ability of different nickel-titanium rotary systems to induce dentinal damage during canal preparation. J Endo Feb 2009;35(2);236-238
13. Chavez de Paz F. Redefining the persistent infection in root canals: possible role of biofllm communities. J Endo June 2007;33(6):652-662
14. Leoni GB, Versiani MA et al. Ex Vivo evaluation of four final irrigation protocols on the removal of hard-tissue debris from the mesial root canal system of mandibular first molars. Int Endo J May 2016;49(5)
15. Azim AA, Aksel H et al. Efficacy of 4 irrigation protocols in killing bacteria colonized in dentinal tubules examined by a novel confocal laser scanning microscope analysis. J Endo June 2016;42(6):928-934
16. Bao P, Shen Y, Lin J, Haapasalo M. In vitro efficacy of XP-endo finisher in 2 different protocols on biofilm removal from apical root canals. J Endo article in press
17. Alves FRF, Marceliano-Alves MF et al. Removal of root canal fillings in curved canals using either reciprocating single or rotary multi-instrument systems and a supplementary step with the XP-Endo Finisher. J Endo 2016;42(7):1114-1119

Články na podobné téma:
Čep ano či ne? Rozhodování o rekonstrukci zubu po ošetření kořenového kanálku Články
video
Čep ano či ne? Rozhodování o rekonstrukci zubu po ošetření kořenového kanálku

14. 2. 2022 | Endodoncie

Rekonstrukce zubů po ošetření kořenových kanálků mají svá úskalí, a to...

Detail příspěvku

Popření tří největších mýtů v endodoncii Články
Popření tří největších mýtů v endodoncii

16. 3. 2022 | Endodoncie

Po více než dekádě praxe v oboru endodoncie jsem slyšela mnoho endodontických mýtů, kterým...

Detail příspěvku

Endodontický přístup k apexu s pomocí navigátoru Články
Endodontický přístup k apexu s pomocí navigátoru

5. 1. 2023 | Endodoncie

V endodoncii jsou rutinní případy bohužel spíše jen výjimkou a vytvoření optimální přístupové kavity do kořenového...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Koldan Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Koldan

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.