StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Endodontické ošetření zubu s nekrózou pulpy a rozsáhlou zánětlivou vnější apikální resorpcí v jedné návštěvě: Je to možné?

Endodontické ošetření zubu s nekrózou pulpy a rozsáhlou zánětlivou vnější apikální resorpcí v jedné návštěvě: Je to možné?

14. 11. 2019 | Ricardo Machado | Emanuely da Silva Chrun | Luiz Fernando Tomazinho | Lucas da Fonseca Roberti Garcia

Kořenová resorpce je charakterizována neregulovatelnou funkcí mezi blastickými a klastickými buňkami, za normálních okolností odpovědnými za údržbu a remodelaci podpůrných tkání periodoncia. Tento stav může vést ke ztrátě zubů z důvodu nekontrolované buněčné aktivity, není-li poskytnuta adekvátní léčba (Andreasen, 1985).


Několik studií ukázalo pozitivní korelaci mezi vnější zánětlivou apikální resorpcí kořene, nekrózou pulpy a přítomností periradikulárních lézí (Campos a kol., 2013; Vier-Pelisser a kol., 2013). Takže provedení správné endodontické léčby může přerušit proces zánětlivé externí apikální resorpce kořene neutralizací mikrobiologického obsahu a inhibicí klastického působení (Barratto-Filho a kol., 2009). Počet návštěv potřebných pro správné snížení mikrobiální populace kontaminovaného systému kořenových kanálků je stále kontroverzní otázkou mezi výzkumníky (Kvist a kol., 2004; Molander a kol., 2007; Paredes-Vieyra, Enriquez, 2012).

V posledních letech bylo provedeno několik klinických a metaanalytických studií, které porovnávaly endodontickou léčbu s použitím léčebné vložky do kořenových kanálků a bez ní, a vykazovaly mezi těmito dvěma léčebnými modalitami podobné výsledky (Kvist a kol., 2004; Molander a kol., 2007; Soltanoff, 1978). Přesto však doposud nebyly zjištěny žádné přesvědčivé vědecké důkazy o požadovaném použití léčebné vložky do kořenových kanálků v případech nekrózy pulpy, periradikulární léze a související zánětlivé apikální resorpce kořene. Tím pádem je účelem tohoto článku informovat o klinickém případu zubu s nekrózou pulpy, periradikulární lézí a rozsáhlou zánětlivou apikální resorpcí kořene, kde byla provedena endodontická léčba v jediné návštěvě. Šestiměsíční sledování ukazuje jasné známky hojení.

Kazuistika

24letý muž byl delegován na kurz pro endodontické specialisty na Univerzitě v Ingá, UNINGÁ (Rio Branco, Acre, Brazílie), kvůli analýze zubu 36. Pacient uváděl epizody bolesti a otoku v této oblasti před několika měsíci. Klinické vyšetření odhalilo rozsáhlou kariézní lézi a dočasné utěsnění provizorním materiálem. Radiografická analýza prokázala komunikaci provizorního materiálu s pulpální dutinou, periradikulární léze u obou kořenů a rozsáhlou zánětlivou apikální resorpci u distálního kořene (obr. 1a).

Po provedení klinického a radiografického vyšetření bylo rozhodnuto, že by měla být provedena endodontická léčba. Nejprve byl zub anestezován 4% Artikainem s adrenalinem 1 : 100 000 (DFL Indústria e Comércio) a poté byl umístěn kofferdam. V další fázi byl odstraněn provizorní materiál a kariézní léze kuličkovými vrtáčky 1016 a Endo Z brousky (KG Sorensen) s vysokorychlostním zařízením (Extra Torque 605C, Kavo). Endodontickými sondami byly nalezeny čtyři vstupy do kanálků (MB, ML, DB a DL) a preparovány prvními dvěma Gates-Gliddenovými vrtáčky (Dentsply Sirona). Poté byl každý kanálek vyplachován 2,5 ml 2,5% chlornanu sodného (Fórmula & Ação). Následně byly pracovní délky stanoveny na -0,5 (meziální kanálky) a -1,0 mm (distální kanálky) od bodu označeného elektronickým apexlokátorem (Mini Apex Locator, SybronEndo) jako bod „0.0“.

V meziálních kanálcích byla vytvořena manuálně glide path pomocí K-file ISO 15 a ISO 20 (Dentsply/Maillefer), pak následovala preparace s využitím techniky plné sekvence nástrojů dvou systémů (VDW). Velikost distálních kanálků vyžadovala manuální preparaci až do velikosti K-file ISO 60 (Dentsply/Maillefer), a to podle principů crown-down techniky. Průchodnost kořenových kanálků byla udržována použitím K-file ISO 20 (Dentsply/Maillefer) až k hlavnímu foramen. Kanálky byly vyplachovány při každé změně nástroje s 2,5 ml 2,5% chlornanu sodného a konečný výplach byl proveden s 2,5 ml 17% EDTA (Fórmula & Ação) po dobu tří minut, aby se odstranila smear layer. Kořenové kanálky byly poté vysušeny absorpčními papírovými čepy (Dentsply/Maillefer) a zaplněny gutaperčovými čepy (Dentsply/Maillefer) a sealerem AH 26 (Dentsply/Maillefer) (obr. 1b) za použití metody laterální kondenzace. Šest měsíců po léčbě se pacient vrátil k následné kontrole a neuváděl žádnou bolest ani žádnou relevantní symptomatologii. Radiografické vyšetření ukázalo jasné důkazy o hojení tkáně a omezení resorpčního procesu (obr. 1c).

Diskuze

Vzhledem k tomu, že v této kazuistice nebyly zaznamenány žádné důkazy o dentálním traumatu, okluzální disharmonii nebo nějakém souvisejícím systémovém onemocnění, dospělo se k závěru, že proces těžké zánětlivé resorpce se rozvinul z kariézní léze vedoucí k nekróze pulpy a následně k periradikulárnímu onemocnění. Kompletní nekróza pulpální tkáně způsobuje kolonizaci a proliferaci mikroorganismů v systému kořenových kanálků vyvolávajících periradikulární zánět, který podporuje aktivitu klastických buněk, a naopak spouští proces kostní a radikulární resorpce (Patel a kol., 2009). Některé studie obhajovaly použití hydroxidu vápenatého pro léčbu kořenových kanálků v případech otevřených apexů způsobených neúplnou apexogenezí, nadměrnou instrumentací a/nebo apikálními resorpcemi (Mente a kol., 2009; Mente a kol., 2013). Navíc vedle své antimikrobiální aktivity tato látka působí jako fyzikálně-chemická bariéra, brání proliferaci zbytkových mikroorganismů, reinfekci kořenového kanálku mikroorganismy pocházejícími z ústní dutiny a invaginaci granulační tkáně z oblasti, kde jsou stěny kořenového kanálku resorbované. Kromě toho je hydroxid vápenatý schopen podporovat nekrózu resorpčních buněk přítomných v Howshipových lakunách, čímž neutralizuje kyselé prostředí produkované klastickými buňkami, zabraňuje rozpouštění minerální složky kořene a činí oblast nevhodnou pro působení kyselé hydrolázy (Mohammadi, Dummer, 2011; Saad, 1989).

Hojení vnější resorpce kořene (cement a dentin) způsobené apikální periodontitidou, vyžaduje také nábor progenitorových buněk. Odontoblasty produkující dentin mohou být diferencovány pouze z kmenových buněk pulpy (Gronthos a kol., 2000) a z kmenových buněk apikální papily (Sonoyama a kol., 2008). U zubů s dokončeným vývojem s apikální parodontitidou je zubní pulpa kompletně zničena a apikální papila již neexistuje. Navíc kmenové/progenitorové buňky v periodontálních ligamentech a alveolární kostní dřeni nejsou schopny se diferenciovat v odontoblasty (Huang, Gronthos, Shi, 2009; Seo a kol., 2004). A proto kořenový dentin resorbovaný v důsledku zánětlivého procesu nemůže být regenerován odontoblasty a tvorbou dentinu (Ricucci a kol., 2014).

Resorbovaný kořenový dentin je opravován cementem a nikoli dentinem (Lindskog, Blomlof, Hammarstrom, 1987). Mechanismy reparace tvorbou cementu, včetně původu cementoblastů a molekul souvisejících s jejich náborem a diferenciací, zůstávají nejasné (Grzesik, Narayanan, 2002). Progenitorové buňky cementoblastů mají svůj původ v periodontálních ligamentech (obvykle v paravaskulární oblasti) nebo v endosteu (Liu a kol., 1997; McCulloch, 1993). Při periradikulárním hojení tkání mohou buňky periodontálních ligament sousedící s postiženou kořenovou oblastí začít proliferovat a osídlit oblast, ve které byl periodontální vaz a cement změněn nebo ztracen zánětem. Byly předloženy teze, že cementová matrix a přidružené molekuly mohou z periodontálních ligament (Grzesik, Narayana, 2002) přilákat kmenové/progenitorové buňky produkující cement a že dentinová matrix může také předávat signály progenitorovým buňkám v periodontálních ligamentech (Diekwisch, 2001), aby se diferenciovaly na cementoblasty. Zpočátku musí být vyselektovány cementoblastové progenitorové buňky, zřejmě specifickými integriny a signalizačními pochody (Grzesik, Narayanan, 2002; Wu a kol., 1996). Poté tyto buňky adherují na kořenový povrch a jsou aktivovány růstovými faktory, které byly předtím sekvestrovány v cementové a dentinové matrix a uvolněny jako následek resorpce kořene. Tyto faktory zahrnují kostní morfogenetické proteiny, transformující růstový faktor beta, růstový faktor podobný inzulínu a epidermální růstový faktor (Grzesik, Narayanan, 2002; MacNeil, Somerman, 1999). Nově vznikající cement obvykle pokrývá oblasti kořene, kde byly ztraceny cement a dentin (Ricucci a kol., 2014).

Biologicky vypadá mnohem více věrohodně, že celý imunologický komplex je aktivován po provedení procesu adekvátního vyčištění a vytvarování systému kořenových kanálků, a to nejen nutně po použití hydroxidu vápenatého. Tento argument je založen na absenci statisticky významných rozdílů v úspěšnosti léčby nekrotických zubů s radiograficky vizualizovanými periradikulárními lézemi léčenými s nebo bez použití této léčebné látky do kořenových kanálků (Molander a kol., 2007; Paredes-Vieyra, Enriquez, 2012; Penesis a kol., 2008). S ohledem na tuto skutečnost bylo stanoveno, že vhodná endodontická léčba by mohla být dokončena v jediné návštěvě na základě jistoty, že může být provedeno správné vyčištění a vytvarování kanálků a že všechny kořenové průduchy mohou být po této fázi zcela vysušeny. Úspěch této léčby byl pozorován po šestiměsíčním sledování, kdy nebyla námi ani pacientem pozorována žádná bolest, píštěl, otok nebo diskomfort. Přestože se předpokládá, že je třeba provést randomizované klinické studie pro porovnání výsledků endodontické léčby prováděné v jedné nebo více návštěvách pro zuby s nekrózou pulpy, periradikulární lézí a těžkou zánětlivou apikální resorpcí kořene, související klinický případ v tomto článku demonstruje proveditelnost endodontické léčby pro tyto případy v jediné návštěvě.

Publikováno: StomaTeam 6/2019

  • Vstupní rentgenové vyšetření zubu 36 ukazuje periapikální lézi u obou kořenů a závažnou apikální resorpci distálního kořene (kroužek).

    Vstupní rentgenové vyšetření zubu 36 ukazuje periapikální lézi u obou kořenů a závažnou apikální resorpci distálního kořene (kroužek).

  • Zub 36 po zaplnění systému kořenových kanálků.

    Zub 36 po zaplnění systému kořenových kanálků.

  • Rentgen po 6 měsících od ošetření s jasnými známkami hojení tkání a omezením resorpčního procesu (šipka).

    Rentgen po 6 měsících od ošetření s jasnými známkami hojení tkání a omezením resorpčního procesu (šipka).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Ricardo Machado | Emanuely da Silva Chrun
Luiz Fernando Tomazinho | Lucas da Fonseca Roberti Garcia
Použitá literatura: zobrazit skrýt

 References
1. Andreasen JO. External root resorption: its implication in dental traumatology, paedodontics, periodontics, orthodontics and endodontics. Int Endod J. 1985;18(2):109-118.
2. Baratto-Filho F, Leonardi DP, Zielak JC, Vanni JR, Sayao-Maia SM, Sousa-Neto MD. Influence of ProTaper finishing files and sodium hypochlorite on cleaning and shaping of mandibular central incisors – a histological analysis. J Appl Oral Sci. 2009;17(3):229-233.
3. Campos MJ, Silva KS, Gravina MA, Fraga MR, Vitral RW. Apical root resorption: the dark side of the root. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013;43(4):492-498.
4. Diekwisch TG. The developmental biology of cementum. Int J Dev Biol. 2001;45(5-6):695-706.
5. Gronthos S, Mankani M, Brahim J, Robey PG, Shi S. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(25):13625-13630.
6. Grzesik WJ, Narayanan AS. Cementum and periodontal wound healing and regeneration. Crit Rev Oral Biol Med. 2002;13(6):474-484.
7. Huang GT, Gronthos S, Shi S. Mesenchymal stem cells derived from dental tissues vs. those from other sources: their biology and role in regenerative medicine. J Dent Res. 2009;88(9):792-806.
8. Kvist T, Molander A, Dahlen G, Reit C. Microbiological evaluation of oneand two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. J Endod. 2004;30(8):572-576.
9. Lindskog S, Blomlof L, Hammarstrom L. Cellular colonization of denuded root surfaces in vivo: cell morphology in dentin resorption and cementum repair. J Clin Periodontol. 1987;14(7):390-395.
10. Liu HW, Yacobi R, Savion N, Narayanan AS, Pitaru S. A collagenous cementum-derived attachment protein is a marker for progenitors of the mineralized tissue-forming cell lineage of the periodontal ligament. J Bone Miner Res. 1997;12(10):1691-1699.
11. MacNeil RL, Somerman MJ. Development and regeneration of the periodontium: parallels and contrasts. Periodontol 2000. 1999;19:8-20.
12. McCulloch CA. Basic considerations in periodontal wound healing to achieve regeneration. Periodontol 2000. 1993;1(1):16-25.
13. Mente J, Hage N, Pfefferle T, Koch MJ, Dreyhaupt J, Staehle HJ, Friedman S. Mineral trioxide aggregate apical plugs in teeth with open apical foramina: a retrospective analysis of treatment outcome. J Endod. 2009;35(10):1354-1358
14. Mente J, Leo M, Panagidis D, et al. Treatment outcome of mineral trioxide aggregate in open apex teeth. J Endod. 2013;39(1):20-26.
15. Mohammadi Z, Dummer PM. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. Int Endod J. 2011;44(8):697-730.
16. Molander A, Warfvinge J, Reit C, Kvist T. Clinical and radiographic evaluation of one-and two-visit endodontic treatment of asymptomatic necrotic teeth with apical periodontitis: a randomized clinical trial. J Endod. 2007;33(10):1145-1148.
17. Paredes-Vieyra J, Enriquez FJ. Success rate of single- versus two-visit root canal treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized controlled trial. J Endod. 2012;38(9):1164-1169.
18. Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography — an in vivo investigation. Int Endod J. 2009;42(9):831-838.
19. Penesis VA, Fitzgerald PI, Fayad MI, Wenckus CS, BeGole EA, Johnson BR. Outcome of one-visit and two-visit endodontic treatment of necrotic teeth with apical periodontitis: a randomized controlled trial with oneyear evaluation. J Endod. 2008;34(3):251-257.
20. Ricucci D, Siqueira JF Jr, Loghin S, Lin LM. Repair of extensive apical root resorption associated with apical periodontitis: radiographic and histologic observations after 25 years. J Endod. 2014;40(8):1268-1274.
21. Saad AY. Calcium hydroxide in the treatment of external root resorption. J Am Dent Assoc. 1989;118(5):579-581.
22. Seo BM, Miura M, Gronthos S, et al. Investigation of multipotent postnatal stem cells from human periodontal ligament. Lancet. 2004;364(9429):149-155.
23. Soltanoff W. A comparative study of the single-visit and the multiple-visit edodontic procedure. J Endod. 1978;4(9):278-281.
24. Sonoyama W, Liu Y, Yamaza T, et al. Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from human immature permanent teeth: a pilot study. J Endod.2008;34(2):166-171.
25. Vier-Pelisser FV, de Figueiredo JA, Reis Só MV, Estivallet L, Eickhoff SJ. Apical resorption in teeth with periapical lesions: correlation between radiographic diagnosis and SEM examination. Aust Endod J. 2013;39(1):2-7.
26. Wu D, Ikezawa K, Parker T, Saito M, Narayanan AS. Characterization of a collagenous cementum-derived attachment protein. J Bone Miner Res. 1996;11(5):686-692.

Coltene Coltosol F dentální produkty
Coltene Coltosol F

Provizorní výplňové materiály, překrytí pulpy

další dentální produkty

Další články z rubriky:
Automatická asistence: Svoboda při navigaci kořenovými kanálky Články
Automatická asistence: Svoboda při navigaci kořenovými kanálky

1. 6. 2023 | Endodoncie

Mechanická preparace kořenových kanálků pomocí nikltitanových (NiTi) nástrojů aktivovaných endodontickými...

Detail příspěvku

Endodontický přístup k apexu s pomocí navigátoru Články
Endodontický přístup k apexu s pomocí navigátoru

5. 1. 2023 | Endodoncie

V endodoncii jsou rutinní případy bohužel spíše jen výjimkou a vytvoření optimální přístupové kavity do kořenového...

Detail příspěvku

Retrográdní chirurgická endodoncie (RCHE) Články
Retrográdní chirurgická endodoncie (RCHE)

20. 4. 2023 | Endodoncie

Doporučení přístupu, provedení a hodnocení Představení doporučeného postupu RCHE

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.