StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Ortodoncie > Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem

Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem

24. 5. 2023 | P. Manzo, DDS, MS, specialista na ortodoncii, mezinárodní přednášející, soukromá ordinace v Neapoli, Itálie | R. Skafi, DDS, MS, klinický pedagog, Paříž, Francie

Lepší efektivita, včasná detekce a management akutních problémů


Abstrakt

Cíl
Cílem této studie bylo prozkoumat využití DentalMonitoring (DM), pokročilého systému vzdáleného monitoringu založeného na umělé inteligenci, za účelem zvýšení efektivity léčby pomocí rovnátek v ortodoncii. Konkrétně jsme se snažili prozkoumat vliv na zredukování potřeby zbytečných osobních návštěv, včasné stanovení termínů návštěv z důvodu akutní situace a zlepšení hygieny.

Materiály a metody
Do této studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří podstoupili léčbu rovnátky, a byli rozděleni do 2 skupin: skupina A byla monitorována pomocí systému DentalMonitoring a skupina B při tradičních návštěvách v ordinaci bez monitoringu na dálku. Na konci 11měsíčního období byly shromážděny následující údaje pro statistickou analýzu: celkový počet návštěv v ordinaci, celkový počet návštěv z důvodu akutní situace (plánovaných i neplánovaných), počet upozornění/pokynů k hygieně zaslaných pacientům, celkový počet naplánovaných návštěv za účelem dentální hygieny.

Výsledky a závěr
Pacienti, kteří používali DentalMonitoring, absolvovali o 24,5 % méně návštěv v ordinaci, o 80,8 % méně neplánovaných návštěv z důvodu akutní situace, prostřednictvím aplikace DM obdrželi o 312 % více pokynů a upozornění k hygieně a celkově absolvovali méně naplánovaných návštěv za účelem dentální hygieny.

Tato studie dospěla k závěru, že používání DM při léčbě rovnátky může být velmi efektivním způsobem, jak na dálku včas detekovat a zvládnout akutní situace a v důsledku toho zlepšit hygienu a celkovou efektivitu léčby.

Úvod
V posledních letech došlo v oboru ortodoncie k výraznému posunu směrem k monitorování léčby na dálku. Tento trend urychlila pandemie COVID-19, která přiměla mnoho ortodontistů a vědců k tomu, aby zkoumali možnosti využití technologií monitoringu na dálku a mohli pokračovat v poskytování péče pacientům prostřednictvím kontroly průběhu léčby na dálku, včas detekovat akutní situace a udržovat otevřené komunikační kanály.

Předběžné výsledky těchto studií byly většinou pozitivní a ukázaly, že teleortodoncie umožňuje zvládnout většinu akutních situací, které by jinak vyžadovaly návštěvu v ordinaci, pomoct při předvídání potřeb v průběhu léčby a přípravě potřebných léčebných pomůcek a nahradit pravidelné kontrolní návštěvy díky informacím poskytovaným pacientem spolu s fotografiemi ve vysokém rozlišení.1, 2, 3

Slibné výsledky těchto snah vedly k tomu, že i v postpandemickém světě má monitoring na dálku nadále své místo.4 Je však důležité poznamenat, že většina těchto studií zkoumala využití základních digitálních komunikačních platforem, jako jsou WhatsApp a Zoom, které nejsou pro lékařské prostředí nejvhodnější.

Je třeba mít na paměti omezení a nedostatky těchto základních platforem, které lze použít pro účely teleortodoncie. Mezi tyto nedostatky lze zařadit obavy o bezpečnost dat/zdravotních záznamů, nedostatečnou kompatibilitu hardwaru/softwaru, nedostatečné proškolení pacientů, přesnost a kvalitu informací a časovou náročnost pro ordinaci, zejména tehdy, je-li třeba vše ručně kontrolovat.5

Cílem této studie bylo prozkoumat využití DentalMonitoring (DM), pokročilého systému vzdáleného monitoringu založeného na umělé inteligenci, určeného k monitorování všech typů ortodontické léčby, za účelem zvýšení efektivity léčby pomocí rovnátek v ortodoncii. Konkrétně jsme se snažili prozkoumat vliv na zredukování potřeby zbytečných osobních návštěv, včasné stanovení termínů návštěv z důvodu akutní situace a zlepšení hygieny.

Materiály a metody
Do studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří podstoupili léčbu ortodontickým aparátem. Vzorek tvořilo 14 žen a 6 mužů s průměrným věkem 20,5 roku u skupiny A (7 mužů / 3 ženy) a 23 let u skupiny B (7 mužů / 3 ženy).

Skupina A byla monitorována pomocí systému Dental­Monitoring System™ (A) a skupina B formou tradičních osobních návštěv ordinace (B). Obě skupiny měly konvenční fixní aparát v rozsahu celého horního a dolního zubního oblouku.

Doba sledování léčby byla u všech pacientů 11 měsíců, během nichž byla vyhodnocována efektivita léčby a ústní hygiena. Byly posuzovány následující parametry:

 • Počet návštěv v ordinaci.
 • Počet návštěv z důvodu akutní situace v ordinaci.
 • Počet hygienických upozornění zaslaných prostřednictvím DM skupině A.
 • Počet písemných poznámek ve složce pacientů týkajících se ústní hygieny u skupiny B.
 • Počet naplánovaných návštěv za účelem dentální hygieny pro pacienty skupiny A a skupiny B.

Všechny údaje byly shromážděny a analyzovány pomocí vhodných statistických metod.

Výsledky

Prostřednictvím DM bylo u skupiny A na dálku vyřešeno celkem 156 virtuálních akutních situací. Tyto akutní situace byly vyřešeny poskytnutím automatických a personalizovaných pokynů pacientům, čímž odpadla nutnost návštěvy ordinace.

U skupiny B bylo pouze 81 ze 121 (66 %) akutních situací „skutečnými akutními situacemi“ vyžadujícími návštěvu ordinace. Čtyřiceti návštěvám (34 %) bylo možné se vyhnout.

Skupině A bylo na základě posouzení umělou inteligencí prostřednictvím aplikace DM zasláno 103 automatických upozornění týkajících se ústní hygieny, zatímco u skupiny B lékař zapsal do složky pacienta 25 poznámek týkajících se ústní hygieny.

Počet potřebných návštěv za účelem dentální hygieny byl během sledovaného období u skupiny A 16, zatímco u pacientů ze skupiny B ve stejném časovém intervalu 27.

Výsledky porovnání parametrů sledovaných u obou skupin ukázaly významný rozdíl (p < 0,05) u následujících parametrů:

 • Pacienti skupiny A absolvovali o 24,5 % méně návštěv (tabulka 1).
 • U pacientů skupiny A bylo zaznamenáno o 80,8 % méně naplánovaných návštěv z důvodu akutní situace (tabulka 2).
 • Pacienti skupiny A obdrželi o 312 % více hygienických pokynů než pacienti skupiny B (tabulka 3).

Počet naplánovaných návštěv za účelem ústní hygieny se mezi oběma skupinami významně lišil, přičemž u skupiny B bylo zapotřebí o 40,4 % více návštěv (tabulka 4).

Diskuze

Tato studie zjistila, že u skupiny DM byl ve srovnání s kontrolní skupinou (151 vs. 121) vyšší počet akutních situací. Bylo to tím, že umělá inteligence DM dokázala včas odhalit problémy, kterých si pacienti nemusí být ani vědomi, dříve, než dojde k jejich zhoršení a způsobí odchýlení léčby od plánu. Včasná detekce umožnila řešit mnoho těchto akutních situací na dálku, pokud to bylo možné, a u ostatních vhodně naplánovat návštěvu ordinace, čímž se předešlo zbytečným a nepředvídaným situacím. U kontrolní skupiny tomu tak nebylo, protože 34 % návštěv z důvodu akutní situace bylo možné se vyhnout a 80,8 % akutních návštěv v ordinaci bylo neočekávaných. Tento výsledek potvrzuje zjištění výše zmíněných studií ohledně možnosti efektivního řešení a třídění akutních situací pomocí monitoringu na dálku. Při léčbě pomocí rovnátek obecně jsou nejčastějšími akutními situacemi uvolnění zámku, otevření spony, poranění sliznice, sklouznutí distálního drátu, uvolnění ligatury a zánět dásní.8 Pacienta lze v mnoha případech prostřednictvím aplikace navést, jak jednotlivé situace řešit. Například, pokud se jedná o fyzický diskomfort způsobený posunutím drátů nebo ligatur, je pacient naveden k tomu, jak použít dentální vosk nebo pinzetu k úpravě polohy drátu. Pokud se problém týká mechaniky aparátu, například otevřené spony, může být pacient na dálku naveden rovněž k tomu, jak sponu zavřít. A v situacích, které nelze na dálku zvládnout, jako je například uvolněný zámek, je brzké odhalení klíčové pro včasné posouzení situace a odpovídající naplánování příští návštěvy.

Dalším aspektem včasné detekce problémů, pravidelného monitoringu a digitální komunikace je uklidnění pacienta a zlepšení přístupu k dodržování léčby, zejména pokud jde o hygienu. V této studii obdrželi pacienti s DM výrazně více pokynů k hygieně než kontrolní skupina (o 312 % více), což vedlo ke značnému zlepšení hygieny, protože u pacientů s DM bylo zapotřebí výrazně méně návštěv za účelem dentální hygieny. Jiné studie uvedené v seznamu literatury zjistily, že používání aplikací pro chytré telefony může zvýšit míru spolupráce ze strany ortodontických pacientů a vést k významnému zlepšení ústní hygieny, zejména u pacientů podstupujících léčbu fixními rovnátky.9, 10, 11

V neposlední řadě je třeba zmínit i prvek úspory času daný vyšší efektivitou. Skupina DM absolvovala díky eliminaci zbytečných návštěv a třídění akutních situací o 24,5 % méně návštěv v ordinaci. Jiné studie ukázaly, že používání DM při léčbě samoligovacími rovnátky vede k významnému snížení počtu nezbytných návštěv v ordinaci, zejména pak v první fázi léčby, kdy lze interval návštěv prodloužit a ponechat drátu čas plně projevit svůj účinek.12 To znamená, že dochází ke zkrácení průměrné doby strávené v ordinaci a snížení nákladů na materiál a počtu návštěv. Pacienti jsou navíc sledováni častěji, což umožňuje ortodontistům přesnější vyhodnocování průběhu léčby.

Závěry

Využívání systému DentalMonitoring při léčbě rovnátky se ukázalo jako velmi efektivní způsob detekce a monitoringu akutních situací na dálku.

Pečlivé sledování léčby pacientů prostřednictvím pravidelných skenů kontrolovaných umělou inteligencí vedlo k tomu, že problémy, které by obvykle zůstaly bez povšimnutí, byly odhaleny častěji a dříve, což umožnilo včas přijmout opatření, která zabránila zhoršení situace a vyřešila problémy na dálku. U kontrolní skupiny nebyly návštěvy ordinace z důvodu akutní situace nezbytné ve 34 % případů a 80,8 % návštěv z důvodu akutní situace bylo neočekávaných. U skupiny DM naopak došlo k výraznému snížení celkového počtu návštěv o 24,5 %, přičemž všechny návštěvy z důvodu akutní situace byly předvídatelné a vše na ně bylo předem připravené. U skupiny DM bylo navíc pozorováno zlepšení ústní hygieny.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem
P. Manzo, DDS, MS, specialista na ortodoncii, mezinárodní přednášející, soukromá ordinace v Neapoli, Itálie

Promoval s vyznamenáním v oboru stomatologie v roce 1997. Po promoci absolvoval vzdělávací program zaměřený na tradiční i lingvální ortodoncii. V roce 2004 získal s vyznamenáním certifikát specialisty v ortodoncii. V roce 2007 pak získal doktorát v oboru ústní hygieny na Neapolské univerzitě „Federico II“ – na této univerzitě pak v letech 2008 až 2016 působil jako odborný asistent. Od roku 2007 je členem Italské rady pro ortodoncii, od roku 2011 Evropské rady pro ortodoncii a Evropské rady pro lingvální ortodoncii. Přednáší po celém světě na kurzech a kongresech na širokou škálu témat, včetně multidisciplinární léčby, lingvální ortodoncie a neviditelné ortodoncie.

R. Skafi, DDS, MS, klinický pedagog, Paříž, Francie
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Favero, L.; Pavan, L.; Arreghini, A.; Communication through telemedicine: Home teleassistance in orthodontics.. Eur. J. Paediatr. Dent. 2009, 10, 163-167,
 2. Stein, C. D., Xiao, X., Levine, S., Schleyer, T. K., Hochheiser, H., & Thyvalikakath, T. P. (2016). A prototype mobile application for triaging dental emergencies. Journal of the American Dental Association (1939), 147(10), 782–791.e1. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2016.03.021
 3. Maspero, C., Abate, A., Cavagnetto, D., El Morsi, M., Fama, A., & Farronato, M. (2020). Available Technologies, Applications and Benefits of Teleorthodontics. A Literature Review and Possible Applications during the COVID-19 Pandemic. Journal of clinical medicine, 9(6), 1891. https://doi.org/10.3390/jcm9061891
 4. Caprioglio, A., Pizzetti, G. B., Zecca, P. A., Fastuca, R., Maino, G., & Nanda, R. (2020). Management of orthodontic emergencies during 2019-NCOV. Progress in Orthodontics, 21(1). https://doi.org/10.1186/S40510-020-00310-Y
 5. Jampani ND, Nutalapati R, Dontula BS, Boyapati R. Applications of teledentistry: a literature review and update. J Int Soc Prev Community Dent. 2011 Jul;1(2):37–44. doi: 10.4103/2231-0762.97695.
 6. Saccomanno S, Quinzi V. Utility of Teleorthodontics in Orthodontic Emergencies during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. Healthcare (Basel).2022 Jun 14;10(6):1108
 7. Gyawali, R., Pokharel, P. R., & Giri, J. (2019). Emergency appointments in orthodontics. APOS Trends in Orthodontics, 9(1), 40–43. https://doi.org/10.25259/APOS-9-1-7
 8. Gyawali, R., Pokharel, P. R., & Giri, J. (2019). Emergency appointments in orthodontics. APOS Trends in Orthodontics, 9(1), 40–43. https://doi.org/10.25259/APOS-9-1-7)
 9. Borujeni, E.S.; Sarshar, F.; Nasiri, M.; Sarshar, S.; Jazi, L. Effect of teledentistry on the oral health status of patients undergoing fixed orthodontic treatment at the first three follow-up visits. Dent. Med Probl.2021, 58, 299–304.
 10. Farhadifard, H.; Soheilifar, S.; Farhadian, M.; Kokabi, H.; Bakhshaei, A. Orthodontic Patients’ Oral Hygiene Compliance by Utilizing a Smartphone Application (Brush DJ): A Randomized Clinical Trial. BDJ Open 2020, 6, 24.
 11. Rozenblum, R. et al. The impact of medical informatics on patient satisfaction: a USA-based literature review. Int J Med Inform. 82, 141–158 (2013)
 12. Impellizzeri A, Horodinsky M. Dental Monitoring Application: it is a valid innovation in the Orthodontics Practice? Clin Ter. 2020 May-Jun;171(3):e260-e267.

 

Další články z rubriky:
Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby. Články
Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby.

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Článek pojednává o „SCHOOL Project“ na škole BLOOM ve Wolsztynu, tedy o tom, jak zde...

Detail příspěvku

Budoucnost je teď a tady Články
Budoucnost je teď a tady

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Jak se změnila moje ortodontická ordinace díky nejmodernější digitální technologii

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.