StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Ortodoncie > Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“

Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“

9. 4. 2021 | Dr. Aladin Sabbagh | Hisham Sabbagh | PR, Italdent

Léčba pacientů s nedostatečnou motivací a špatnou disciplínou je v ortodontických ordinacích a klinikách každodenní výzvou. Jedinou možností terapie je často fixní mechanika nevyžadující aktivní spolupráci pacienta. Stejně to platí i pro pacienty s pomalou reakcí na léčbu v důsledku nedostatečného zbytkového růstu nebo s celkovým oslabením pojivových tkání (syndromem hypermobility),18, 20 u jedinců dýchajícími ústy a dospělých z důvodu absence růstu a zvýšené kostní rezistence.


Sagitální ortodontické vady představují nedílnou součást ortodontické léčby. Jejich význam lze demonstrovat i na vývoji řady funkčních aparátů od roku 1877, kdy Kingsley představil první aparát tohoto typu. Milník ve vývoji fixních mezičelistních aparátů pak představuje více než 110 let starý aparát Emila Herbsta, průkopníka v oblasti fixní funkční ortodoncie (obr. 1).

Nový aparát SARA® (obr. 2) je vyvinut na základě koncepce progresivního „bite jumping“ postupu (Sabbagh 1995).15–17 Tato koncepce se liší od koncepce funkčního aparátu prof. Herbsta z roku 1905 v následujících bodech:

 • Signifikantně účinnější metoda „krok za krokem“, kdy se dolní čelist posouvá v několika malých krocích (xy) namísto jednoho velkého posunu (v jediné fázi)
 • Aparát SARA® Spring je možné použít časově i nákladově efektivním způsobem, protože jej lze přímo připevnit k fixnímu aparátu bez složitých přípravných nebo laboratorních prací (na rozdíl od pájených nebo litých kotevních prvků u Herbstova aparátu)
 • Léčbu malokluze II. třídy a rovnání zubů je možné provádět současně místo po jednotlivých fázích, a tímto způsobem dosažená detailní interkuspidace přispívá k větší stabilitě výsledku léčby

Indikace:
1.    Distookluze / II. třída (jednostranně/oboustranně)
2.    Vyhnutí se ortognátní chirurgii a extrakcím
3.    Mezializace molárů v dolní čelisti / uzavření mezer (při agenezi druhých premolárů)
4.    Dekomprese při onemocněních TMK / repozice kondylu
5.    Léčba spánkové apnoe

SARA® Concept (Sabbagh Advanced Repositioning Appliance) je účinný a zjednodušený postup léčby pro stabilitu výsledku terapie a řešení problémů u problematických případů.

Tři základní pilíře tohoto konceptu jsou (obr. 3):
1. SARA® – Spring – „Sabbagh Advanced Repositioning Appliance“
2. SARA® First pro indikovanou časnou léčbu
3. SARA® Splint dlaha pro účinnou retenci mezičelistního vztahu

1. SARA® Spring – „Sabbagh Advanced Repositioning Appliance“

Hlavní indikací aparátu SARA® Spring je, jak již bylo uvedeno, léčba distookluze/malokluze II. třídy, která probíhá po malých krocích až do dosažení vztahu I. třídy. Následuje přehnaná korekce do pozice hrana na hranu trvající 8–10 týdnů (obr. 4). V případě III. třídy obvykle není přílišná korekce nutná.

Jednostranná korekce II. třídy
Jednostranné použití pružin Jasper Jumper nebo podobných flexibilních pružin může, vlivem jejich vertikálně působících sil, způsobit sklon okluzní roviny a laterálně otevřený skus. Na rozdíl od nich, většinově horizontálně působící síly u aparátu SARA® umožňují korekci i u jednostranných případů II. třídy (obr. 5) s minimem nežádoucích vedlejších vlivů. Jednostranný aparát SARA® se instaluje bez jakékoli přídavné aktivace. Jen v případě zpomalené reakce mohou být zapotřebí aktivační distanční kroužky (obr. 6) nebo turbo pružiny. Doporučuje se naddimenzovat korekci posunuté středové linie o 1–2 mm.

Ve vzácných případech může dojít k výskytu mírně otevřeného skusu, ale tento stav obvykle vymizí sám nebo po použití elastických tahů s vertikální složkou.

Současné studie zaměřené na histologická, morfologická a tomografická vyšetření (MRI) ukazují na jedinečnost temporomandibulárního kloubu: Nejenže má mimořádně aktivní chrupavku z avaskulárních vláken s vysokou proliferační schopností,9, 10 ale je také v určitých mezích schopen remodelace a adaptace, a to i u dospělých pacientů (obr. 7, 8). Kromě toho je prokázáno, že progresivní posun umožňuje podstatně větší skeletální efekt a adaptaci.8, 10, 18, 23, 28 Současně také vede ke snížení zátěže a rizika zlomení ortodontického aparátu.

Vyhnutí se ortognátní chirurgii a extrakcím
Výše uvedená zjištění otevřela možnost léčby hraniční distookluze u dospělých pacientů s předkusem až 5 mm18, 19 bez ortognátní chirurgické korekce.19, 23 Je však nezbytné striktní dodržování principů progresivního „bite jumping“.

Proto již klasické omezení použití této terapie pouze na pacienty v růstu neplatí, ačkoli je-li to možné, léčba by měla být zahájena v době pubertálního růstového spurtu / po prořezání druhých molárů.

Management ageneze premolárů / uzavření mezery
Není-li za účelem náhrady chybějícího dolního premoláru indikováno protetické nebo implantologické řešení, lze dosáhnout dostatečné mezializace molárů pomocí aparátu SARA® Spring coby kotevního prvku (namísto TAD). Stabilizuje pozici dolních špičáků a řezáků, aby nedošlo k jejich distálnímu posunu vlivem sil působících při uzavírání mezery (obr. 9).

Je důležité zajistit, aby kanyly umístěné na dolních molárech nebyly fixované horizontálně, jak je obvyklé, ale aby jejich meziální část směřovala gingiválně a zabránilo se tak během uzavírání mezery tendenci molárů k meziálnímu sklonu (především u techniky zámků se slotem .018'') (obr. 9).

Dále je třeba rozhodnout, zda bude zapotřebí stabilizovat druhý horní molár, který je nyní v důsledku mezializace dolních molárů bez antagonisty, do doby prořezání třetího dolního moláru pomocí retaineru nebo zda je vhodné jej extrahovat a umožnit třetímu hornímu moláru prořezat se na jeho místě.

Dekomprese TMK / léčba onemocnění TMK
V některých případech je možností léčby distookluze / II. třídy také dekompresní terapie temporomandibulárních kloubů. Zejména je-li dolní čelist v nucené dorzální pozici (obr. 10) u malokluzí II/2 nebo II/1 třídy s úzkou horní čelistí, posun dolní čelisti vpřed do ortognátní pozice často současně zajistí frontální repozici kondylu do kloubní jamky, a to významně pozitivně přispívá k léčbě kraniomandibulární dysfunkce (porucha TMK) a také k léčbě obstruktivní spánkové apnoe.

2. SARA® First

Léčbu fixními funkčními aparáty (SARA®, Herbst, SUS atd.) je vhodné zahájit během období pubertálního růstového spurtu / po prořezání druhých molárů. Je-li však indikována časná ortodontická léčba distookluze, představuje SARA® First (obr. 11) účinnou fixní alternativu snímatelných funkčních ortodontických aparátů (bionátor, aktivátor atd.) zejména tehdy, je-li indikována z důvodu nespolupráce, dýchání ústy, alergií atd.

S ohledem na problematické kotvení a dobou trvání léčby by se měla časná léčba fixními funkčními aparáty provádět pouze ve výjimečných případech.

3. SARA® Splint (dlaha)

Aparáty „Sabbagh Advanced Retention Appliance“jsou modifikované vakuově formované retainery používané ke stabilizaci mezičelistních vztahů. Dlahy SARA® Splint (obr. 12) je možné používat ke stabilizaci výsledku léčby sagitálních anomálií. Nabízí výhody jako větší pohodlí při nošení, a tedy lepší přijetí ze strany pacienta, stejně jako možnost delší doby nošení a trojrozměrnou stabilizaci pozice zubů. Dlahy SARA® Splint je možné používat současně s pozicionérem pro zbytkové korekce (dokončování léčby). Nedochází k narušení dýchání a uvolňování retenčního aparátu ve spánku. Jednoduchá výroba v laboratoři ordinace navíc umožňuje udržení ekonomické efektivity.

Dlahy SARA® Splint dokážou stabilizovat výsledky u jednostranných a oboustranných případů II. třídy (obr. 13, 14) a případů III. třídy. Metodu použití dlahy SARA® Splint, která byla poprvé publikována v roce 2012,3 lze také použít k aktivní léčbě v podobě nákusných alignerů pro středně progresivní funkční úpravu skusu.29 V roce 2016 začala tuto metodu používat společnost Invisalign © pro léčbu případů II. třídy v období růstu pomocí aparátu Precision Wings ©.

Při výrobě dlah SARA® se připevní čtyři rovnostranné trojúhelníčky (křidélka SARA®) s délkou strany 7 mm ze 3 mm silné fólie na pozicionéry z etylenu a vinylacetátu (obr. 15).

U případů II. třídy se trojúhelníčky v dolní čelisti připevní dentálním adhezivem zhruba v úrovni druhého premoláru, v horní čelisti pak zhruba v úrovni prvního moláru (obr. 16). U případů III. třídy se trojúhelníčky připevňují v dolní čelisti zhruba v úrovni prvního moláru a v horní čelisti zhruba v úrovni druhého premoláru (obr. 14).

Aby se zlepšilo spojení mezi trojúhelníčky a vakuově formovanou fólií, nanáší se na trojúhelníčky štětečkem prostředek na podporu adheze a vazebný prostředek.

Potom se pružná fólie z polypropylenu pro vakuové formování o tloušťce 1 mm tepelně vytvaruje na modelu. Hotové dlahy je možné vyleštit.

Ve vzácných případech se zvýšeným rizikem recidivy mohou zajistit celodenní retenci (24 hodin, 7 dní v týdnu) fixní zarážky SARA® Stop (obr. 17). Tyto kompozitní zarážky je možné konstruovat jako pasivní, protruzní či ve sklonu vůči prvnímu moláru; zhotovené přímo intraorálně nebo ještě lépe v artikulátoru.

•    Nasazení
Na rozdíl od intermaxilárních elastických tahů tvoří tento aparát systém sil, které vytváří tlakové síly ve směru růstu lebky obličeje (osa y).

SARA® je univerzální, fixní, teleskopický aparát (pro pravou a levou stranu) s vyměnitelnými vnějšími pružinami (se silou 3 N a 4 N), který umožňuje léčbu bez extrakcí nebo chirurgie.

Díky univerzální velikosti není nutné intraorální měření (jako u některých aparátů s různými velikostmi). Krátká konstrukce aparátu nejen zjednodušuje manipulaci, ale také redukuje dráždění měkkých tkání. Kromě toho již nejsou druhé horní moláry aparátem překryty a lze jej snadno zavést a ligovat (obr. 18).

Aparát se zavádí v horní čelisti do headgearové kanyly z meziální strany a zajistí se pomocí ligatury, poté se předem sestavený adaptér v dolní čelisti našroubuje na ocelový oblouk distálně od zámku na špičáku (uzavřenou stranou nahoru) a bez nutnosti deformace oblouku (obr. 19).

V dolní čelisti by měl být použit ocelový oblouk o rozměrech 0,017 × 0,025 " (pro velikost slotu 0,018) nebo 0,019 × 0,025 " (pro velikost slotu 0,022) a na distálním konci se musí ostře ohnout.

Pevný elastický řetízek nasazený přes všechny dolní zámky by měl zvyšovat míru kotvení a minimalizovat tak protruzi řezáků nebo tvorbu mezer distálně.

TPO (transpalatinální oblouk) je možné použít tehdy, není-li nutná výrazná distalizace horních distálních zubů a hlavní účinek aparátu SARA® má být v dolní čelisti. Je-li indikována distalizace (např. u třídy II/1 se stěsnanými a protrudovanými horními řezáky / špičáky), je vhodné se vzdát TPO a neohýbat horní ocelový oblouk distálně.

•    Aktivace
Je vhodné nejprve nasadit aparát na jedné straně (vpravo nebo vlevo). Při další návštěvě (po zhruba třech až čtyřech týdnech) je pak možné nasadit druhý aparát SARA® Spring na druhou stranu. Tento postup je pro pacienta pohodlnější a umožňuje také lepší a rychlejší přivyknutí.

Ve většině případů je pro léčbu dostatečná předem nastavená síla aparátu SARA® (zhruba 3 N). Pokud je však kvůli zpomalené reakci nezbytná aktivace, provádí se standardně pomocí dodaných distančních kroužků (1 mm a/nebo 2 mm) (obr. 20). V závislosti na požadavcích je možné na vodicí tyčky připevnit pomocí Weingartových kleští jeden nebo více kroužků (obr. 6).

V souladu s koncepcí fixních funkčních aparátů by se měla aktivace provádět až po druhé návštěvě jednou měsíčně pomocí 1–2mm distančního kroužku. Pro úpravu posunu středové linie je také možná jednostranná aktivace.

U dospělých pacientů je možné po jednom nebo dvou měsících nahradit 3 N pružinu za pružinu 4 N (turbo pružina).

•    Kontraindikace
velká protruze nebo stěsnané dolní řezáky
nedostatečná ústní hygiena
degenerativní onemocnění temporomandibulárního kloubu

•    Vedlejší účinky / speciální funkce
Nepohodlí
Pro pohodlí pacienta je vhodné nenasazovat aparát SARA® při první návštěvě na obou stranách. Měl by se nasadit nejprve na jedné straně, např. na straně, kde je vada větší.

Po zhruba 3–4 týdnech je možné připevnit druhostranný aparát SARA®, přičemž případy jednostranné II. třídy vyžadují obvykle pouze jeden aparát SARA®.

Protruze
Protruze dolních řezáků je hlavním vedlejším účinkem všech aparátů pro léčbu II. třídy. Aby se tento vedlejší účinek minimalizoval, doporučuje se používat pevný elastický řetízek přes všechny dolní zámky a distálně zahnout ocelový oblouk velkého průměru. Kromě toho je lepší u řezáků používat zámky s lingvální torzí korunek (např. MBT).

Jako alternativu k litým nebo pájeným kotevním prvkům (analogických k aparátu Herbst®) je možné použít TAD a připojit k zámkům v dolní čelisti nebo k ocelovému drátu (nepřímé kotvení). To napomůže a zvýší stávající úroveň kotvení na zubech (obr. 21) za účelem minimalizace dentoalveolárních vedlejších účinků, jako je protruze dolních řezáků. Zda tento postup nějak podstatně zvyšuje skeletální účinky je předmětem dalších výzkumů.

•    Management délky / extrakční případy
Ve vzácných případech může být univerzální velikost SARA® příliš dlouhá. Obvykle tehdy, chybí-li premoláry (např. z důvodu ageneze nebo extrakce). V takovém případě se jednoduše přenese fixace adaptéru z distální strany zámku na špičáku před tento zámek (obr. 22). Dráždění měkkých tkání způsobované touto frontální pozici není uváděno.

Je-li naopak univerzální velikost SARA® příliš krátká, např. v případě nadměrně velkých premolárů nebo velkého rozsahu otevírání úst (hypermobilita kondylu), může se alternativně provést fixace v dolní čelisti mezi prvním a druhým premolárem (obr. 23).

•    Dlouhodobá stabilita
Posun dolní čelisti pomocí fixních funkčních aparátů je do značné míry stabilní,1, 4, 5, 8, 9 čímž dochází k podstatnému zvětšení úhlu SNB. Horní čelist po léčbě částečně dohání svůj zpomalený růst. To vede ke zvětšení úhlu SNA. Mírná retruze dolních řezáků vede ke zvětšení překusu a předkusu. Aby se zabránilo tendenci k recidivě, doporučuje se během korekce předimenzovat na super I. třídu / pozici hrana na hranu (obr. 4), používat k retenci dlahu SARA® Splint jako noční chránič po dobu jednoho roku a připevnit také fixní retainer na řezáky.

 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“
 • Moderní ortodoncie pro nespolupracující pacienty / „SARA® Concept“

•    Shrnutí
Fixní funkční aparáty nevyžadující spolupráci pacienta umožňují dostatečnou harmonizaci celého kraniomandibulárního systému bez extrakcí či ortognátní chirurgie. Díky účinnosti progresivního fixního funkčního aparátu a vylepšené technice retence lze dosáhnout stabilních výsledků léčby za kratší dobu a s menší námahou a bez recidivy.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Aladin Sabbagh | Hisham Sabbagh

Dr. Aladin Sabbagh / Hisham Sabbagh
e-mail: kfo@sw-ortho.de
Apothekergasse 2
91054 Erlangen
Germany

PR, Italdent
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Aelbers CMF, Dermaut LR. Orthopädie in der Orthodontie - Ein Literaturüberblick. Inf Orthod Kieferorthop 1999; 31:65-79
 2. Blackwood HO. Clinical management of the Jasper Jumper. I Clin Orthod 1991;25:755-60.
 3. Baxmann M. Festsitzende Apparaturen zur Klasse II- Therapie: Quintessenz Publishing Deutschland; 2012. 304 p.
 4. Covell DA, Trammell DW, Boero RP, A cephalometric study of Class II Division 1 malocclusions treated with the Jasper Jumper appliance. Angle Orthod 1999;69:311-20.
 5. Ehmer U, Tulloch CJF, Proftit WR, Phillips C, Internationaler Vergleich zur Frühbehandlung von Angle KL.II/1-Dysgnathien. J Orofac Orthop/ Fortschr Kieferorthop 1999;60:392-408.
 6. Erdogan E., Erdogan E. Asymmetric Application of the Jasper Jumper in the correction of midline discrepancies. J. Clin. Orthod. 1998; 32: 170 – 80.
 7. Gesch D. Eine Longitudinale Untersuchung über das Wachstum bei unbehandelten Kindern mit Angle-Klasse II/1-maiokklusion. J Orofac Orthop/Fortschr Kieferorthop 2OOO;61:20-33
 8. Hui Xiong, BDS, morth; Urban Hägg, DDS, Odont Dr, FHKAM, FCDSHK(Ortho), fDRSRCS(Edin), phd; Guo-Hua Tang, BDS, morth; A. Bakr M. Rabie, Cert Orth, MS, phd, fHKAM, FCDSHK(Orth); Wayne Robinson, LIBST, diped, the Angle Orthodontist: Vol. 74, No. 1, pp. 86–92. 2003. The Effect of Continuous Bite-Jumping in Adult Rats: A Morphological Study
 9. Mcnamara JA, Howe RP, Dischinger TG. A comparison of the Herbst and Fränkel appliances in the treatment of Class II malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;98:134-44.
 10. Nakhleh,A., Isaza Penco s. A.Sabbagh, Bianchi R., SUS-Multibracket Appliance Treatment for Non Compliant Class II Patient, european orthodontic society, 83rd Congress Berlin, Germany, 2007
 11. Pancherz H, Hansen K. Occlusal changes during and after Herbst treatment: a cephalometric investigation. Eur J Orthod. 1986; 8:215-28.
 12. Pancherz H. The mechanism of ciass II correction in Herbst appliance  treatment. Am I Orthod Dentofac Orthop. 1982;82:104-13
 13. Pancherz H. Treatment of Class II malocclusions by jumping the bite with the Herbst appliance. A cephalometric investigation. Am J Orthod. 1979; 76:423–442.
 14. Ruf S., Pancherz H., DDS, The mechanism of Class II correction during Herbst therapy in relation to the vertical jaw base relationship: A cephalometric roentgenographic study, Angle Orthod 1997;67(4):271-276
 15. Sabbagh, A. Die „Kombi-Herbst“-Apparatur Abstractband Gemeinsame Jahrestagung der DGZMK und DGKFO, Sept./Okt. 1995, Wiesbaden
 16. Sabbagh, A. Neue klinische Anwendungsmöglichkeit der Herbst-Apparatur, 29-32, zmknr.1/2 Spitta Verlag, 1997
 17. Sabbagh A. Die Korrektur der Distalbißlage durch eine vereinfachte Herbstapparatur – die SUS Apparatur. Proceedings of the 76th Annual meeting of the German Orthodontic Society, 2003 Sep 10-14; German orthodontic Society: Munich, 2003, p.5, Abstr.#4.
 18. Sabbagh A. The Sabbagh Universal Spring (SUS). In Papadopoulos M.,ed Orthodontic treatment of class II noncompliant patient, Mosby Elsevier, ISBN: 978-0- 7234-3391-0.2006
 19. Sabbagh.A. „Die progressive Bissumstellung mit der SUS-Apparatur“.ZMK (22) 5/06, S. 292 ff. Spitta Verlag 2006
 20. Sabbagh A., influence of condylar hypermobility on relapse after bite jumping. European orthodontic society, 83rd Congress Berlin, Germany, 2007
 21. Sabbagh.A. CMD: Das Aqua Splint Konzept, ZMK 10 (25), 700–703, Spitta Verlag 2009
 22. Schwindling F., jasper jumper TM bildatlas,75-82, edition schwindling 1995,  isbn 3-931062-01-
 23. Schindler sabine, URN: urn:nbn:de:hebis:26-opus-13924 URL: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2004/1392/ , Dentoskelettale und faziale Veränderungen bei der Distalbissbehandlung (Klasse II-1) von Erwachsenen mit der Herbst-/Multibracket-Apparatur : eine röntgenkephalometrische Untersuchung, 2004.
 24. Stucki N, Bengt I. The use of the Jasper Jumper for the correction of Class II malocclusion in the young permanent, dentition. Eur J Orthod 1998;20:271-81.
 25. Weiland FJ, Ingervall B, Bantleon HP, Droschl H. Initial effects of treatment of Class II malocclusions with the Herren activator, activatorheadgear combination and Jasper Jumper. Am J Orthod Dentofacia Orthop 1997,112:19-27.
 26. Wieslander, L.Intensive treatment of servers Class II malocclusions with a headgear-Herbst-Appliance in the early mixed dentition. Am. J. Orthod. 86: 1-13, 1984
 27. Wong GWK, So LLY, Hagg U. A comparative study of sagittal correction with the Herbst appliance in two different ethnic groups. Eur J Orthod 1997;19:195-204.
 28. Xi Du, Urban Hägg and A. Bakr M. Rabie, Effects of headgear Herbst and mandible step-by-step advancement versus conventional Herbst appliance and maximal jumping of the mandible, the European Journal of Orthodontics, Volume 24, Issue 2, April 2002: pp. 167-174
 29. Hisham Sabbagh, Aladin Sabbagh, SARA-Splints – Sabbagh Advanced Repositioning Appliance, Quintessenz Kieferorthopädie 2020;34(3):289–292

Články na podobné téma:
Elastodoncie: bioortodoncie s posturální funkcí Články
Elastodoncie: bioortodoncie s posturální funkcí

4. 2. 2022 | Ortodoncie

Okluze a postura – držení těla: Z vědeckých a klinických poznatků dnes víme, že muskuloskeletální rovnováha...

Detail příspěvku

Úspěšná protetická příprava díky průhledným alignerům Články
Úspěšná protetická příprava díky průhledným alignerům

31. 10. 2022 | Ortodoncie

Terapie transparentními dlahami (alignery) si již dlouho zajišťuje pevné místo v ortodoncii, protože stále více...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.