StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Propedeutika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie / Kapitola X.: Anestézia – 2. časť

Propedeutika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie / Kapitola X.: Anestézia – 2. časť

22. 3. 2018 | MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA | MUDr. Jozef Minčík, PhD. | MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA | MUDr. Ján Kučera, PhD. | MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás ukázku rozdělenou do tří částí z nové knihy Propedeutika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, která tematicky navazuje na předchozí dvě knižní publikace: Propedeutika – terapeutické zubné lekárstvo a Propedeutika – protetické zubné lekárstvo a čeľustná ortopédia. První část naleznete v minulém vydání časopisu StomaTeam 6/2017 a na www.stomateam.cz, kde jsou také k dispozici bližší informace o těchto publikacích a možnost jejich objednání.

2.2.2 Zvodová anestézia
Princípom zvodovej (okrskovej, regionálnej) anestézie je podanie lokálneho anestetika do blízkosti nervu proximálne od miesta, ktoré plánujeme znecitliviť. Výsledkom je blokáda vedenia vzruchov nervom distálne od miesta depozície anestetika. Zvodovú anestéziu volíme pri zákrokoch väčšieho rozsahu, alebo tam kde anatomické pomery neumožňujú dostatočný účinok terminálnej anestézie. Pre podanie zvodovej anestézie využívame 22–25G ihly, priemeru 0,5–0,7 mm a dĺžky 32–38 mm.

a/ Anestézia nervus alveolaris inferior je najčastejším typom zvodovej anestézie v orofaciálnej oblasti. V literatúre sa nachádza aj pod menej presnými označeniami ako mandibulárna anestézia alebo mandibulárny blok. Podstatou je podanie lokálneho anestetika do tesnej blízkosti nervus alveolaris inferior v mieste, kde vstupuje do foramen mandibulae. Výsledkom je znecitlivenie celého nasledujúceho priebehu n. alveolaris inferior, vrátane jeho koncových vetiev n. mentalis a n. incisivus. Instiláciou lokálneho anestetika do pterygomandibulárnej oblasti býva ovplyvnený aj nervus lingualis. Výsledkom býva znecitlivenie tela sánky, časti ramena sánky, všetkých zubov v príslušnom dolnom kvadrante, mukoperiostu z vestibulárnej i lingválnej strany, polovice dolnej pery, predných dvoch tretín jazyka a spodiny ústnej. U zubov vo frontálnom úseku môže byť skrížená inervácia z kontralaterálnej strany, čo znižuje účinnosť anestézie. Pre doplnenie a rozšírenie účinku instilujeme lokálne anestetikum aj do blízkosti nervus buccalis v retromolárovej oblasti. Plné znecitlivenie sa dostavuje po 5–10 minútach a trvá 45–60 minút. Pre podanie lokálneho anestetika do blízkosti nervus alveolaris inferior existuje viacero techník.

• Nepriama intraorálna technika. Pri otvorených ústach vyhmatáme na ramene sánky linea obliqua a od nej mediálne crista temporalis. Prst ukazováka si položíme na žuvacie plôšky molárov. Striekačka je rotovaná v oblasti očného zuba na kontralaterálnej strane. Vpich vedieme v úrovni nechta, asi 1 cm nad úrovňou žuvacích plôšok, mediálne od crista temporalis. Po niekoľkých milimetroch narazíme hrotom ihly na kosť. Striekačku rotujeme na úroveň stredných rezákov a ihlu posúvame asi 1–2 cm, kým nestratíme kontakt s kosťou. Následne striekačku rotujeme do pôvodnej pozície a ihlu zasúvame ešte asi 5 mm. Keď dôjde ku kontaktu ihly s kosťou aspirujeme a deponujeme 2/3 anestetika. Zvyšnú 1/3 instilujeme k n. buccalis, vpichom vo fossa retromolaris do hĺbky 1–2 cm smerom k vonkajšej strane ramena sánky.

• Priama intraorálna technika podľa Halsteada bola jednou z prvých publikovaných metód zvodovej anestézie na svete. Anatomické determinanty sú zhodné s nepriamym spôsobom. Vpich vedieme v rovnakej výške asi 1 cm dorzálne od crista temporalis. Striekačka s ihlou je rotovaná maximálne do kontralaterálneho ústneho kútika. Ideálne do oblasti druhého premolára. Asi po 1,5–2 cm ihla narazí na kosť v blízkosti foramen mandibulae. Tam deponujeme anestetikum. Máme na pamäti, že oblasť, do ktorej vbodávame injekčnú ihlu, je bohato vaskularizovaná. Preto, bez ohľadu na techniku podania, musíme pred instiláciou anestetika vždy aspirovať. Podobne ako pri nepriamom spôsobe, dopĺňame aj vpich do blízkosti nervus buccalis.

• Extraorálna technika je využívaná v situáciách, kedy pacient nie je schopný otvoriť ústa dostatočne na to, aby bolo anestetikum podané intraorálnym spôsobom (zápalová alebo nádorová infiltrácia žuvacích svalov, ankylóza temporomandibulárneho kĺbu, atď...). Depozíciu anestetika do oblasti foramen mandibulae dosiahneme vpichom cez kožu v oblasti zadného okraja ramena sánky (Peckert), dolného okraja tela a uhla sánky (Sicher), predného okraja ramena sánky alebo cez incisura mandibulae. Tieto techniky sa v praxi využívajú málo a vyžadujú skúsenosti.

• Gow-Gatesova technika bola vyvinutá ako modifikácia klasických spôsobov. Princípom je podanie lokálneho anestetika do oblasti colum mandibulae. Výsledkom je znecitlivenie v inervačnej zóne nervus alveolaris inferior, nervus auriculotemporalis, nervus lingualis, nervus mylohyoideus a nervus buccalis z jediného vpichu. Pri tejto technike je dôležité, aby pacient maximálne otvoril ústa. Ihlu zavádzame asi 1 cm kraniálne a 5 mm laterálne od miesta vpichu ihly pri priamej intraorálnej technike, približne v úrovni distálnych hrbčekov druhého horného molára. Vedieme ju paralelne so spojnicou ústneho kútika a trágu. Keď dosiahneme kontakt s kosťou, hrot ihly sa nachádza v oblasti fovea pterygoidea. Ihlu mierne povytiahneme a po aspirácii deponujeme lokálne anestetikum. Pacienta vyzveme, aby držal otvorené ústa ešte asi 1–2 minúty. Výhodou Gow-Gatesovej techniky je väčší rozsah znecitlivenia, na ktoré postačí jediný vpich, nižšia bolestivosť a menší počet komplikácií. Nevýhodou je nutnosť maximálneho otvorenia úst počas vpichu, bezprostredne po vpichu, a pomalší nástup účinku. V našich podmienkach sa ako metóda prvej voľby využíva málo, väčšinou je alternatívou pri zlyhaní konvenčných metód.

• Vaziraniho-Akinosiho technika ja ďalšou alternatívou k zaužívaným spôsobom anestézie nervus alveolaris inferior. Na rozdiel od Gow-Gatesovej techniky je indikovaná práve u pacientov s obmedzeným otváraním úst rozličnej etiológie. Pri podávaní má pacient mierne zaklonenú hlavu, zuby v interkuspidácii a mimické svaly uvoľnené. Po retrakcii líca identifikujeme margo anterior rami mandibulae a fossa retromolaris. Ihlu zavádzame v úrovni horného tretieho molára a vedieme ju dorzolaterálne, paralelne s oklúznou rovinou. V hĺbke asi 3–4 cm aspirujeme a deponujeme lokálne anestetikum. Nástup účinku i rozsah znecitlivenia je porovnateľný s konvenčnými technikami.

b/ Anestézia nervus mentalis je menej častým spôsobom zvodovej anestézie v sánke. Formen mentale sa nachádza medzi koreňmi dolných premolárov 5–10 mm kaudálne od ich apexov. V tomto mieste odstupuje nervus mentalis ako terminálna vetva nervus alveolaris inferior. Depozíciu anestetika vykonávame najčastejšie intraorálnou cestou, vpichom v prechodnej riase, kedy ihlu vedieme dorzokaudálne smerom k foramen mentale. Po aspirácii deponujeme lokálne anestetikum. Menej častým spôsobom je extraorálne podanie, ktoré si vyžaduje antiseptickú prípravu areálu kože v mieste vpichu. Samostatná anestézia nervus mentalis, jednostranne alebo obojstranne, sa s úspechom využíva pri chirurgických zákrokoch na dolnej pere. Pri výkonoch na zuboch a príslušnej časti alveolárneho výbežku je nutné doplniť ešte infiltračnú anestéziu z lingválnej strany.

c/ Anestézia nervus infraorbitalis sa s úspechom využíva pri potrebe rozšíriť rozsah infiltračnej anestézie v oblasti čeľuste, v rozsahu rezákov, očného zuba a premolárov. Foramen infraorbitale je vyústením canalis infraorbitalis, nachádza sa asi 7–10 mm pod dolným okrajom očnice a asi 5 mm mediálne od kolmice vedenej v strednej pupilárnej čiare pri pohľade priamo. Orientačným bodom je aj Černého priamka, ktorá je spojnicou rezákového bodu a sutura frontozygomatica. Pri intraorálnom spôsobe podania si determinujeme foramen infraorbitale, kde položíme bruško ukazováka. Po retrakcii hornej pery vedieme vpich ihly v prechodnej riase v mieste odstupu nosového krídla šikmo nahor po Černého priamke. Keď zacítime hrot ihly pod bruškom ukazováka, aspirujeme a deponujeme lokálne anestetikum. Alternatívou je extraorálny spôsob podania, kedy ihlu zavádzame asi 1 cm kaudálne od foramen infraorbitale a vedieme šikmo nahor až do vytýčenej oblasti.

d/ Anestézia rami alveolares superiores posteriores sa aplikuje v mieste tuber maxillae. Využívame ju pri extrakciách horných molárov. Pri polootvorených ústach si vyhmatáme crista infrazygoatica (zygomaticoalveolaris). Vpich vedieme distálne od tejto štruktúry a smerujeme dorzomediálne do hĺbky 1,5–2 cm, kde po aspirovaní deponujeme lokálne anestetikum. Rozsah anestézie rozšírime podaním lokálneho anestetika z palatinálnej strany. Pri tomto spôsobe miestneho znecitlivenia hrozí poranenie plexus pterygoideus, čo sa prejaví rozsiahlym hematómom. Popisované sú aj extraorálne spôsoby podania, ktoré sa však prakticky nevyužívajú.

Závěrečnou třetí část naleznete v následujícím vydání časopisu StomaTeam 2/2018.
 
Publikováno: StomaTeam 1/2018

 • Poloha a sklon ihly pri nepriamej intraorálnej technike

  Poloha a sklon ihly pri nepriamej intraorálnej technike

 • Poloha a sklon ihly pri priamej intraorálnej technike

  Poloha a sklon ihly pri priamej intraorálnej technike

 • Spôsoby anestézie nervus alveolaris inferior podľa Peckerta (A) a Sichera (B)

  Spôsoby anestézie nervus alveolaris inferior podľa Peckerta (A) a Sichera (B)

 • Spôsoby anestézie nervus alveolaris inferior podľa Peckerta (A) a Sichera (B)

  Spôsoby anestézie nervus alveolaris inferior podľa Peckerta (A) a Sichera (B)

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA
MUDr. Jozef Minčík, PhD. | MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA | MUDr. Ján Kučera, PhD. | MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
kalendář akcí
 • Duben 2024
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293012345
  Květen 2024
  293012345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
 • Červen 2024
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  Červenec 2024
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930311234
 • Srpen 2024
  2930311234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930311
  Září 2024
  2627282930311
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30123456
 • Říjen 2024
  30123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031123
  Listopad 2024
  28293031123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  2526272829301
 • Prosinec 2024
  2526272829301
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  303112345
  Leden 2025
  303112345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
 • Únor 2025
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  242526272812
  Březen 2025
  242526272812
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31123456

zobrazit všechny akce

Další články z rubriky:
Případová studie: Léčba kongenitálně chybějících laterálních řezáků Články
Případová studie: Léčba kongenitálně chybějících laterálních řezáků

26. 7. 2023 | Obecná stomatologie

Kongenitální absence jednoho nebo více maxilárních laterálních řezáků...

Detail příspěvku

Chemicko-mechanické odstranění infikovaného dentinu při léčbě zubního kazu Články
Chemicko-mechanické odstranění infikovaného dentinu při léčbě zubního kazu

18. 4. 2023 | Obecná stomatologie

V posledních letech má prvořadý význam zachování vitality zubní dřeně, protože...

Detail příspěvku

Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra Články
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra

18. 4. 2023 | Obecná stomatologie

Tento článek popisuje nový a zjednodušený chirurgický přístup...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.