StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu

Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu

7. 12. 2023 | Dr. Paola Poggio | Dr. Leonello Biscaro

– pacient s nevyhovujícími fixními náhradami a skeletální třídou II

60letý muž se dostavil s žádostí o řešení nevyhovujícího stávajícího protetického ošetření a estetiky úsměvu. Výchozí stav: rozsáhlý můstek v horní čelisti, onemocnění parodontu, skeletální třída II, Angleova třída II, 2. oddělení, výrazně hluboký skus, traumatizace palatinální gingivy dolními řezáky. V první fázi ošetření byl proveden scaling a root planning k redukci zánětu parodontálních tkání a byly shromážděny všechny údaje potřebné pro zubního technika, aby mohl zhotovit wax-up a první náhled na rekonstrukci. Poté bylo možno pacientovi nastínit plán a cíl ošetření a jednotlivé fáze rekonstrukce chrupu. Postup ošetření byl stanoven následující: ortodontická korekce fixními aparáty, první provizorní náhrada, parodontologická léčba a implantace, předoperační provizorní náhrady, ortognátní chirurgie, konečná úprava horních a dolních zubů, fixní náhrady kotvené implantáty. Po ukončení léčby byly v čtyřměsíčních intervalech zahájeny pravidelné kontroly a udržovací terapie. Po jedenácti letech od ukončení léčby pacient vykazoval dobrou ústní hygienu, parodontální a periimplantátové tvrdé a měkké tkáně byly bez známek zánětu a okluze funkční a stabilní.


Úvod

Protetické ošetření případů se skeletální malokluzí vyžaduje multidisciplinární přístup k zajištění úplné funkční a estetické korekce: pokud se terapie soustředí pouze na úpravu postavení zubů, končí často neúspěchem [1]. Pro dosažení optimálního výsledku je třeba stanovit komplexní léčebný plán zahrnující řešení skeletální diskrepance prostřednictvím kombinovaného ortodonticko-chirurgického přístupu, často s využitím ortognátní chirurgie. Cíle a načasování ortodontické léčby u běžných případů se liší od ortodontické chirurgie. Předběžný plán léčby je nezbytný k edukaci a motivaci pacienta, k odstranění parodontálního zánětu a shromáždění všech klinických a radiografických údajů, aby bylo možno stanovit cíle a načasování jednotlivých léčebných zákroků. Spolupráce se zubním technikem je pro realizaci diagnostického wax-upu prvořadá – umožňuje nejen předběžnou vizualizaci finální podoby výsledku, ale také systemizovat plán ošetření a navrhnout jednotlivé kroky k jeho naplnění.

Cílem této kazuistiky je ukázat jednotlivé fáze multidisciplinární léčby malokluze skeletální II. třídy u dospělého pacienta s nevyhovující fixní protetikou celého oblouku, zahrnující léčbu chronického onemocnění parodontu, ortodoncii, protetiku, implantologii a ortognátní chirurgii.

Diagnostika a wax-up 

Šedesátiletý muž se dostavil na kliniku v roce 2010 kvůli tzv. uvolnění pravého horního fixního můstku, bolesti pravého horního špičáku a parodontálnímu abscesu ve třetím kvadrantu. Uváděl, že v minulosti bylo provedeno mnoho stomatologických ošetření bez uspokojivého výsledku a postupné zhoršování stavu negativně ovlivnilo i jeho celkovou kvalitu života. Chtěl obnovit funkci a estetiku pomocí nejlepších terapeutických možností.

Analýza obličeje ukázala kulatý a symetrický obličej s konvexním profilem a retruzním postavením obou frontálních úseků – při úsměvu se odhaluje gingiva, která byla zanícená (obr. 1–2). Při pootevřených ústech je vidět nadměrná expozice horních středních řezáků s marginální gingivou a krčky dolních řezáků (obr. 3). Gingivální linie v horním laterálním úseku je nepravidelná a výrazně konvexní, v zubním oblouku prominuje špičák (obr. 4). Pacient neudával žádné svalové bolesti, nebyly zjištěny problémy s TMK. Otevírací pohyb byl symetrický a v mezích normy. Intraorální klinické vyšetření ukázalo nevhodně konstruovanou fixní rekonstrukci v rozsahu od horního pravého prvního moláru až po horní levý druhý molár s výrazným překusem horních řezáků a supraokludované dolní řezáky (obr. 5–7). Při parodontologickém vyšetření byly zjištěny mnohočetné parodontální choboty a krvácení při sondáži, mezi levým dolním druhým řezákem a špičákem parodontální absces s hnisavou exsudací, furkační postižení molárů v pravém horním a dolním kvadrantu. Při první návštěvě byl sejmut horní můstek a extrahován pravý špičák, který byl příčinou bolesti, a následně byla fixní náhrada provizorně nacementována zpět. V první fázi tedy byla stanovena celková diagnóza: generalizovaná chronická parodontitida u pacienta s II. skeletální třídou, Angleovou II. třídou, 2. oddělení a s nevyhovujícím protetickým ošetřením. Vzhledem ke složitosti situace nebylo možné předložit pacientovi definitivní plán ošetření, byl pouze konzultován předběžný návrh, jehož součástí byla instruktáž orální hygieny a remotivace, odstranění zánětu parodontálních tkání subgingiválním ošetřením a shromáždění výsledků klinického vyšetření a zobrazovacích technik (RVG, OPG, CBCT). Na jejich základě bude sestaven detailní postup a cenový rozpočet ošetření.

 • Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

  Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

 • Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

  Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

 • Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

  Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

 • Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

  Obr. 1–4: Intra- a extraorální fotografie před zahájením léčby, orální inklinace horních a dolních řezáků.

 • Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

  Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

 • Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

  Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

 • Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

  Obr. 5–7: Závažný hluboký skus vzniklý supraokluzí horních a dolních frontálních zubů.

 • Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

  Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

 • Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

  Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

 • Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

  Obr. 8–10: RTG status a profilový snímek před zahájením terapie.

 • Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

  Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

 • Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

  Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

 • Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

  Obr. 11–13: Wax-up: nová pozice horních frontálních zubů (posun incizí o 8 mm ventrálně), pravý dolní špičák byl výchozím pro novelizaci dolní okluzní roviny.

 • Obr. 14–15: K provizorním korunkám v horní čelisti je připevněn fixní oblouk korigující postavení řezáků, parciální fixní oblouky upravují pozici dolních laterálních zubů.

  Obr. 14–15: K provizorním korunkám v horní čelisti je připevněn fixní oblouk korigující postavení řezáků, parciální fixní oblouky upravují pozici dolních laterálních zubů.

 • Obr. 14–15: K provizorním korunkám v horní čelisti je připevněn fixní oblouk korigující postavení řezáků, parciální fixní oblouky upravují pozici dolních laterálních zubů.

  Obr. 14–15: K provizorním korunkám v horní čelisti je připevněn fixní oblouk korigující postavení řezáků, parciální fixní oblouky upravují pozici dolních laterálních zubů.

 • Obr. 16: Stav po chirurgickém výkonu na parodontu a postoperační korekci Speeovy křivky.

  Obr. 16: Stav po chirurgickém výkonu na parodontu a postoperační korekci Speeovy křivky.

 • Obr. 17: Zavedené implantáty v pravém horním kvadrantu.

  Obr. 17: Zavedené implantáty v pravém horním kvadrantu.

 • Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

  Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

 • Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

  Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

 • Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

  Obr. 18–20: První komplet provizorních náhrad.

 • Obr. 21–22: Druhá verze provizorních náhrad v nové vertikální pozici, horní okluzní rovina je referenční pro dolní oblouk.

  Obr. 21–22: Druhá verze provizorních náhrad v nové vertikální pozici, horní okluzní rovina je referenční pro dolní oblouk.

 • Obr. 21–22: Druhá verze provizorních náhrad v nové vertikální pozici, horní okluzní rovina je referenční pro dolní oblouk.

  Obr. 21–22: Druhá verze provizorních náhrad v nové vertikální pozici, horní okluzní rovina je referenční pro dolní oblouk.

 • Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

  Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

 • Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

  Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

 • Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

  Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

 • Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

  Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

 • Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

  Obr. 23–27: Intra- a extraorální fotografie pořízené týden po ortognátní operaci.

 • Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

  Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

 • Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

  Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

 • Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

  Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

 • Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

  Obr. 28–31: Intraorální situace a fotografie úsměvu 6 měsíců po ortognátní operaci.

 • Obr. 32–33: RTG status a profilový snímek dokumentuje dosažený stav.

  Obr. 32–33: RTG status a profilový snímek dokumentuje dosažený stav.

 • Obr. 32–33: RTG status a profilový snímek dokumentuje dosažený stav.

  Obr. 32–33: RTG status a profilový snímek dokumentuje dosažený stav.

 • Obr. 34–35: Pohled na finální protetickou rekonstrukci a OPG 11 let po dokončení komplexní terapie.

  Obr. 34–35: Pohled na finální protetickou rekonstrukci a OPG 11 let po dokončení komplexní terapie.

 • Obr. 34–35: Pohled na finální protetickou rekonstrukci a OPG 11 let po dokončení komplexní terapie.

  Obr. 34–35: Pohled na finální protetickou rekonstrukci a OPG 11 let po dokončení komplexní terapie.

Rentgenová analýza pomocí CBCT a RVG (obr. 8) ukázala rozsáhlou zánětlivou lézi zasahující prostor mezi levým dolním postranním řezákem a špičákem. Anatomické poměry v dolním frontálním úseku (obr. 9) kontraindikovaly jak implantační terapii, tak intruzní ortodontickou léčbu. Kefalometrická analýza potvrdila skeletální třídu II, pozici molárů v Angleově třídě 2, 2. oddělení v prvním moláru, orální inklinaci horních řezáků a excesivní extruzi dolních řezáků, které nakusovaly do palatinální sliznice (obr. 10). Zubnímu technikovi byly předány alginátové otisky, fotografie a všechna data a potřebné informace, které jsou nutné pro zhotovení kvalitního wax-upu.  V rámci wax-upu byla stanovena nová dento-gingivální linie horního řezákového i laterálního úseku a nivelizována horní okluzní rovina, podle kefalometrické analýzy byly incize řezáků posunuty ventrálně o 8 mm (obr. 11). Jako referenční bod nové linie krčků byl zvolen gingivální okraj zubu 13 (obr. 12). Spodní řezáky byly zkráceny pro změlčení Speeovy křivky: nyní se ukázala jako reálná potřeba ortognátní operace k normalizaci mezičelistních vztahů a vzájemné pozice horní a dolní čelisti (obr. 13).    

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Cíle léčby

Po předběžném plánu ošetření a analýze všech získaných údajů z klinického a radiografického vyšetření, wax-upu a po integraci technických aspektů bylo možno přistoupit k sestavení reálného návrhu multidisciplinárního postupu, který zahrnoval standardní a chirurgickou léčbu parodontu, ortodontickou korekci hlubokého skusu, endodontickou sanaci, ortognátní operaci korigující vzájemnou polohu horní a dolní čelisti a finální protetickou rekonstrukci, která zajistí stabilitu okluze.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu
Dr. Paola Poggio

Dr. Paola Poggio se narodila v Miláně v roce 1966, ukončila studium stomatologie Magna cum laude medicínu na Milánské univerzitě v roce 1990. Zaměřuje na interdisciplinární a komplexní léčbu Úspěšně absolvovala dvouletý klinický kurz o fixních protézách, který vedl Dr. Di Febo. V roce 2006 Dr. Poggio absolvovala magisterské studium ortognatodoncie s vyznamenáním na univerzitě ve Ferraře s diplomovou prací: "Safe Zone: a Guide for Miniscrew positioning in the Maxillary and Mandibular Arch". Od roku 1990 do roku 2000 vedla soukromou praxi na adrese Poggio Dental Clinic v Miláně. Od roku 2000 působí jako vedoucí stomatologického oddělení pro děti a dospělé na klinice Clinica Odontoiatrica BiscaroPoggio. Dr. Poggio je autorkou mnoha vědeckých publikací a je aktivní členkou Italské stomatologické společnosti Society a SIPRO.

Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu
Dr. Leonello Biscaro

Dr. Leonello Biscaro se narodil v roce 1961 v Gallarate. Vystudoval s vyznamenáním stomatologii a zubní lékařství na univerzitě v Bologni v roce 1985. Je aktivním členem Italské společnosti periodontologie a zakládajícím členem SIPRO. V letech 1998–2000 Dr. Biscaro navštěvoval Center for Functional Occlusion v San Franciscu, které vedli Dr. Roth a dr. Williamse, a kde v roce 2000 získal diplom. Dr. Biscaro je od roku 2003 členem správní rady italské organizace Akademie protetického zubního lékařství (AIOP) a působil ve funkci ředitele Italské akademie protetického zubního lékařství (AIOP) a prezidentem AIOP v letech 2013–2014. Pracuje v Adrii (RO) na klinice Clinica Odontoiatrica. BiscaroPoggio, kde se věnuje především vedení komplexních rehabilitací.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Kim S-J, Kim K-H, Yu H-S, Baik H-S. Dentoalveolar compensation according to skeletal discrepancy and overjet in skeletal Class III patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014;145(3):317–24.
 2. Gorbunkova A, Pagni G, Brizhak A, Farronato G, Rasperini G. Impact of Orthodontic Treatment on Periodontal Tissues: A Narrative Review of Multidisciplinary Literature. Int J Dent 2016;2016:4723589.
 3. Kloehn JS, Pfeifer JS. The effect of orthodontic treatment on the periodontium. Angle Orthod 1974;44(2):127–34.
 4. Zachrisson BU, Zachrisson S. Gingival condition associated with partial orthodontic treatment. Acta Odontol Scand 1972;30(1):127–36.
 5. Naran S, Steinbacher DM, Taylor JA. Current Concepts in Orthognathic Surgery. Plast Reconstr Surg 2018;141(6):925e–936e.
 6. Laufer D, Glick D, Gutman D, Sharon A. Patient motivation and response to surgical correction of prognathism. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1976;41(3):309–13.
 7. Gracco A, Siviero L, de Stefani A, Bruno G, Stellini E. Anterior open-bite orthodontic treatment in an adult patient: A clinical case report. Int Orthod 2016;14(2):171–83.
Další články z rubriky:
Dôležitosť objemu tvrdých a mäkkých tkanív, ako záruka dlhodobej funkcie zubných implantátov Články
Dôležitosť objemu tvrdých a mäkkých tkanív, ako záruka dlhodobej funkcie zubných implantátov

24. 1. 2024 | Obecná stomatologie

Extrakcia zubov je najbežnejším chirurgickým zákrokom v zubnej ambulancii. Jednoduchú extrakciu...

Detail příspěvku

Lupové brýle jako součást každodenní stomatologie Články
Lupové brýle jako součást každodenní stomatologie

4. 7. 2023 | Obecná stomatologie

Představte si, že se díváte na velmi jemný šperk na stole. Představte si, že ve šperku je detail, který byste opravdu rádi...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 1. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 1. část

21. 12. 2023 | Obecná stomatologie

Vážení čtenáři, přinášíme vám první díl zajímavého materiálu zevrubně mapujícího klinické aspekty...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Hydropneumatický polymerátor Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - laboratoř

Hydropneumatický polymerátor

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.