StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Minimálně invazivní stomatologie: Udělejte více tím, že uděláte méně

Minimálně invazivní stomatologie: Udělejte více tím, že uděláte méně

2. 12. 2021 | Dra. Patricia Gatón Hernández | Dra. Esther Ruiz de Castañeda Regojo, PhD. | PR, 3M

Stomatologové dnes, více než kdykoli předtím, chtějí pracovat efektivněji a konzervativněji. Seznamte se s tím, jak lze vzájemnou souhrou inovativních technik a materiálů zajistit minimálně invazivní rekonstrukční postupy.


Ne všechny kariézní léze jsou stejné: liší se co do velikosti a lokalizace, kariézní aktivity, stupně kavitace a možností odstranění. Poslední tři zmíněné faktory jsou určující pro to, zda je pravděpodobná rychlá progrese léze, která může mít za následek další poškození tvrdých zubních tkání až případnou ztrátu funkce zubu.

Za účelem volby co možná nejkonzervativnějšího přístupu ošetření je nutné výše uvedené faktory, zejména pak poslední tři jmenované, mít neustále na zřeteli a při svém rozhodování je maximálně zohlednit.

Principy minimálně invazivní stomatologie

V nedávno vydaném konsenzuálním prohlášení odborníků na minimálně invazivní stomatologii (MIS) se doporučuje přistupovat k invazivním strategiím ošetření pouze ve dvou případech:

 • je-li léze aktivní, kavitovaná a nelze ji vyčistit
 • zasahuje-li okluzální mikroskopicky kavitovaná léze hluboko do dentinu (což je nutné posoudit dle RTG snímku)1

V aproximální oblasti, která není dobře viditelná a přístupná vyšetření nástroji, by se měl rozsah léze posuzovat pomocí RTG snímku. Je-li zasažené jádro nebo vnitřní třetina dentinu, je pravděpodobné, že je léze kavitovaná a tudíž je nezbytné invazivní ošetření. V ostatních případech je obvykle možno přistoupit k mikroinvazivním ošetřením – jako je pečetění nebo infiltrace kazu – či dokonce neinvazivním strategiím. Doporučená neinvazivní opatření zahrnují odborné odstranění biofilmu, lokální aplikaci fluoridů a implementaci přípravků s obsahem vápníku a fosfátu na podporu remineralizace.

Pokud je ošetření nutné z důvodu nálezu defektní výplně, měl by se zubní lékař, je-li to možné, přiklonit spíše k její opravě než k její výměně.2, 3 Je-li klinický stav zubu nejistý nebo je-li pravděpodobné zvlášť vysoké riziko vzniku zubního kazu, případně je-li výměna výplně nutná z jiných důvodů, pak by se mělo, je-li to jen trochu klinicky možné, minimalizovat další odstranění tvrdých zubních tkání.

Minimálně invazivní rekonstrukční postupy

Pokud léze vyžaduje invazivní rekonstrukční ošetření nebo je-li nutná revize stávající výplně, je pak metodou volby tzv. „selektivní odstranění kazu“.4 U lézí malé až střední hloubky se ve většině případů zcela odstraňuje měkký kariézní dentin (označovaný také jako kazem infikovaný dentin), zatímco pevná tkáň zasažená kazem se ponechá nedotčená – kromě jejich okrajových oblastí. Exkavace až na tvrdý dentin pak v těchto oblastech zajišťuje dokonalý okrajový uzávěr výplní. Nachází-li se měkký dentin v blízkosti dřeně, měly by se infikované tkáně ponechat nedotčené, aby se zabránilo případnému poškození dřeně. Diskolorovaný dentin pod amalgámovými výplněmi je taktéž možné zachovat. Výzkum totiž odhalil, že tento dentin sice obsahuje produkty koroze a je demineralizovaný, nicméně se prokázalo, že jej není nutné odstraňovat.5 Zabarvení je způsobeno hlavně přítomností cínu a zinku, které mohou mít na dentin ve skutečnosti pozitivní vliv.6


Volba materiálu

Úspěch minimálně invazivních rekonstrukčních technik je do značné míry závislý na použití vysoce kvalitních dentálních materiálů, které poskytnou stomatologům nad celým procesem ošetření větší kontrolu. Adhezivní systémy a výplňové materiály musí vytvářet plynulé přechody, být biokompatibilní a z důvodu vysoké míry procedurální bezpečnosti se musí snadno používat. Pro minimálně invazivní rekonstrukční terapii jsou skvělou volbou tzv. „univerzální adhezivní systémy“.

Univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond Universal Adhesive s MDP (10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate) poskytuje vyšší účinnost na dentinu, zvyšuje stabilitu výplňového materiálu a umožňuje adhezi ke kovovým i keramickým hmotám bez obsahu skla.

Výrobce nyní uvedl na trh novou verzi s několika doplněnými vlastnostmi. Univerzální adhezivní systém 3M Scotch­bond Universal Plus Adhesive má složení bez BPA-derivátu a je rentgenkontrastní. Jeho radioopacita je podobná dentinu. Také se dobře váže a hermeticky „pečetí“ neboli uzavírá zasažený dentin, čímž podporuje minimálně invazivní stomatologii.

Následující kazuistika představuje postup při minimálně invazivní výměně výplně za použití univerzálního adhezivního systému 3M Scotchbond Universal Plus Adhesive.

 • Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

  Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

 • Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

  Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

 • Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

  Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

 • Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

  Výchozí stav: pohled na okluzální plošku dolního prvního moláru. BTW RTG snímek zachycující výchozí stav. V předloženém případě byl v souladu s pokyny pro minimálně invazivní preparaci ponechán kazem zasažený dentin v centrální části kavity.

 • Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

  Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

 • Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

  Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

 • Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

  Dostavba aproximální stěny za použití systému sekčních matric. Pohled na okluzální plošku zubu před zaleštěním výplňového materiálu. Při kontrole po jednom měsíci bylo provedeno klinické vyšetření inkriminovaného zubu a zároveň byl proveden i test vitalit

Kazuistika

V roce 2010 byla u pacienta provedena výměna nevyhovující amalgámové výplně u dolního prvního moláru, a to za kondenzovatelný kompozitní materiál. Po deseti letech bylo nutno výplň znovu vyměnit. Došlo totiž k opotřebení disto-okluzálního povrchu v důsledku jeho abraze, což mělo za následek obnažení dentinu. Na okluzálním povrchu byla viditelná zbývající sklovina. Nová výplň byla nutná kvůli problémům s hypersenzitivitou dentinu. Navíc byl patrný recidivující kaz. Dalším přispívajícím faktorem byla ztráta okluzálního kontaktu způsobená předchozí ortodontickou léčbou. Padlo rozhodnutí zub rekonstruovat pomocí minimálně invazivní přímé kompozitní výplně.

Intaktní okluzální sklovina byla ponechána nedotčená. Z důvodu ochrany sousedního zubu byla umístěna kovová pásková matrice, která byla zajištěna pomocí kroužku. Poté byla sklovina naleptána gelem s kyselinou fosforečnou po dobu 15 sekund a opláchnuta vodou. Za účelem vytvoření vazby byl na vlhký povrch kavity aktivně nanesen nový univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond Universal Plus Adhesive. Následně bylo provedeno osušení jemným proudem vzduchu pro evaporaci rozpouštědla. Aktivní nanášení adheziva, tj. vtírání materiálu do struktury zubu, zlepšuje jeho výkon.7, 8 Adhezivní systém byl následně fotopolymerován po dobu 10 sekund.

Struktura zubu byla rekonstruována pomocí kompozitní pryskyřice bez obsahu BPA (3M Filtek Universal Restorative). Dokončování a leštění bylo provedeno pomocí diamantového lešticího systému 3M Sof-Lex Diamond Polishing System.

V dnešní době je již všeobecně známo, že bakterie nelze preparací kariézní léze zcela odstranit, proto je řešením vytvoření dokonalého okrajového uzávěru výplně: Dobře zhotovená výplň s dokonalým okrajovým uzávěrem zcela odřízne veškeré zbývající bakterie od živin a zastaví progresi kazu.9

Výše uvedená kazuistika představuje nejen minimálně invazivní přístup k rekonstrukčnímu ošetření, ale také v této souvislosti poukazuje na výhody inovativních dentálních materiálů. Univerzální adhezivní systém 3M Scotchbond Universal Plus Adhesive obsahuje MDP a má schopnost vázat se a utěsnit kazem zasažený dentin. Tento nový univerzální adhezivní systém nám pomáhá dosáhnout velmi spolehlivých výsledků při současné implementaci minimálně invazivních postupů.

Redakční poznámka: Článek byl publikován na blogu firmy 3M. Původní znění naleznete na https://dentalblog.3m.com/dental/minimally-invasive-dentistry-do-more-doing-less.

Posuňte svoji stomatologii na další úroveň s novým cementem a adhezivem od 3M. Připojte se s námi na Virtual Dental Event: “Looking Beyond Bond Strength” v úterý 15. a 24. února. Registraci naleznete ZDE.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Minimálně invazivní stomatologie: Udělejte více tím, že uděláte méně
Dra. Patricia Gatón Hernández

Dra. Patricia Gatón Hernández získala doktorát ze stomatologie na Universitat Internacional de Catalunya v Barceloně ve Španělsku. Následně absolvovala postgraduální specializační vzdělávání v oboru „dětská a estetická stomatologie“. Dnes působí jako odborná asistentka na univerzitě v Barceloně. Kromě toho je ředitelkou a vedoucí lékařkou zubní ordinace a vzdělávacího institutu v Barceloně.

Minimálně invazivní stomatologie: Udělejte více tím, že uděláte méně
Dra. Esther Ruiz de Castañeda Regojo, PhD. | PR, 3M

Dra. Esther Ruiz de Castañeda Regojo vystudovala zubní lékařství na univerzitě v Granadě ve Španělsku, kde získala titul DDS. Následně absolvovala postgraduální specializační vzdělávání v oboru „protetické a estetické stomatologie“ a v současné době je spoluředitelkou zubní ordinace a vzdělávacího institutu v Barceloně.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Schwendicke F, Splieth C, Breschi L, et al. When to intervene in the caries process? An expert Delphi consensus statement. Clin Oral Investig. 2019;23(10):3691–3703.
 2. Blum, I.R., Özcan, M. Reparative Dentistry: Possibilities and Limitations. Curr Oral Health Rep 5, 264–269 (2018).
 3. Martins BMC, Silva EJNLD, Ferreira DMTP, Reis KR, Fidalgo TKDS. Longevity of defective direct restorations treated by minimally invasive techniques or complete replacement in permanent teeth: A systematic review. J Dent. 2018;78:22–30.
 4. Banerjee A, Frencken JE, Schwendicke F, Innes NPT. Contemporary operative caries management: consensus recommendations on minimally invasive caries removal. Br Dent J. 2017;223(3):215–222.
 5. Scholtanus JD, Ozcan M, Huysmans MC. Penetration of amalgam constituents into dentine. J Dent. 2009;37(5):366–373.
 6. Scholtanus JD. Is door amalgaam verkleurd dentine een geschikt substraat voor hechting van composiet? [Is amalgam stained dentin a proper substrate for bonding resin composite?]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2016;123(6):313–315.
 7. Loguercio AD, Muñoz MA, Luque-Martinez I, Hass V, Reis A, Perdigão J. Does active application of universal adhesives to enamel in self-etch mode improve their performance? DJ Dent. 2015 Sep;43(9):1060-1070.
 8. Moritake N, Takamizawa T, Ishii R, Tsujimoto A, Barkmeier WW, Latta MA, Miyazaki M. Effect f Active Application on Bond Durability of Universal Adhesives. Oper Dent. 2019 Mar/Apr;44(2):188-199.
 9. Kidd, E.A.M Clinical Threshold for Carious Tissue Removal, Dent Clin N Am 2010, 54, 541-549
Články na podobné téma:
CBCT snímky s ultranízkou dávkou záření a vysokou diagnostickou hodnotou Články
CBCT snímky s ultranízkou dávkou záření a vysokou diagnostickou hodnotou

21. 4. 2022 | Obecná stomatologie

Protokol Planmeca Ultra Low Dose™ kombinuje vysokou kvalitu CBCT...

Detail příspěvku

Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii Články
Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii

30. 4. 2021 | Obecná stomatologie

Prevence infekcí je základním kamenem moderní zdravotní péče. Když byl představen Brånemarkův implantační systém, měly být chirurgické zákroky...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.