StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > AKTUÁLNĚ – koronavirus > Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci

Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci

Christian Stempf

Bohužel je až příliš časté, že je v již existujících nebo nově projektovaných zubních ordinacích věnována jen velmi malá pozornost prostorům pro sterilizaci nebo čištění a sterilizaci. V zubních ordinacích je čištění a dezinfekce nástrojů mezi ošetřením dalších pacientů přitom zásadní pro splnění současných hygienických pravidel.


Nemluvě o zákonné a morální povinnosti zubního lékaře, která vyžaduje účinná, jasně daná a v praxi skutečně používaná opatření pro kontrolu infekcí, jejímž cílem je zabránit přenosu infekčních onemocnění na pacienty a personál.

Je zvláště patrné, že od výskytu SARS, propuknutí ptačí chřipky a nedávné pandemie eboly se pacienti stali citlivějšími na hygienu a neváhají se stomatologických odborníků ptát na postupy sterilizace a standardy hygienických opatření. Totéž platí i pro tetovací, piercingové a pedikérské salony, což potvrzují četné články v tisku věnované tomuto tématu.

Kromě čistě regulačních a bezpečnostních aspektů má prostor pro sterilizaci klíčový přínos pro činnost mnoha zubních lékařů. Je-li umístěn na dobrém a viditelném místě, pacienti ihned poznají, že pro lékaře jsou jejich zdraví a bezpečnost důležité. Pokud personál neváhá podělit se s pacienty o hygienické postupy a rád jim zodpoví všechny jejich případné dotazy, tak se díky této pozornosti pacient může cítit jistě a bezpečně.

Vytváření nových prostorů pro čištění a sterilizaci nebo zlepšování těch stávajících není „nepřekonatelnou“ výzvou. Vyžaduje pouze některé základní principy, které nastíní tento článek.

Funkčnost prostoru pro čištění a sterilizaci

Velice důležitá je dostatečná velikost prostoru věnovaného čištění a sterilizaci – ve většině případů je tento prostor poddimenzovaný. Místnost musí být funkční, dobře osvětlená a musí odpovídat velikosti zubní ordinace a počtu nástrojů, které se mají čistit a dezinfikovat. Musí se počítat s umístěním zařízení pro čištění a sterilizaci s odpovídajícím příslušenstvím a poskytovat dostatek prostoru na stole pro uskladnění nástrojů mezi jednotlivými kroky protokolu, tj. před/po čištění; před/po zabalení a sterilizaci.
Prvním základním principem je rozdělit místnost na dvě oblasti – znečištěnou a čistou zónu. Logicky, nástroje budou cestovat v jednom směru ze znečištěné zóny do čisté zóny. V důsledku tohoto jednosměrného proudění by se neměly zpracované (čisté) nástroje dostat do znečištěné zóny, a proto by měl být prostor pro čištění a dezinfekci ideálně pravoúhlého tvaru, jako jakási průchozí chodba, a vybavený dvěma dveřmi (VCHOD a VÝCHOD). Obě zóny musí být větrané a vzduch musí proudit z čisté zóny do znečištěné, aby se zabránilo cirkulaci potenciálně kontaminovaného vzduchu ze znečištěné zóny do čisté. Toho lze dosáhnout přetlakováním čisté zóny nebo odsáváním ve znečištěné zóně.

U vchodu by mělo být umyvadlo vybavené stanicí na výplach očí, která je důležitá v případě náhodného vstříknutí dezinfekčního prostředku nebo jiné škodlivé tekutiny do očí. Mýdlo a hydroalkoholový gel by měly být v automatickém dávkovači, čímž se zamezí kontaminaci kohoutků nebo obalů mycích/dezinfekčních prostředků znečištěnýma rukama. Doporučuje se osoušet si ruce papírovými utěrkami.

Prostor pro čištění a dezinfekci

Uspořádání prostoru a jeho zařízení musí odpovídat jednotlivým krokům čištění a sterilizace, tj. předběžná dezinfekce, oplachování, čištění, oplachování, osoušení, zabalení a sterilizace. Tento prostor by neměl být používán k jinému účelu. Podlahy a pracovní povrchy by měly být hladké, bez ostrých rohů a hran a snadno čistitelné a dezinfikovatelné.

Odpad

Odpad by měl být ukládán do pytlů nebo kontejnerů skrze otvory ve k tomu určených nádobách. Ostré a řezné nástroje se musí bezpečně uložit ve k tomu určených plastových kontejnerech, aby byla zajištěna ochrana zaměstnanců a tento odpad se shromáždil a nechal zpracovat specializovanou společností pro nakládání s kontaminovaným odpadem. Je bezpodmínečně nutné dodržovat místní národní předpisy, které se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Předběžná dezinfekce

Aby se zabránilo přisychání krve, slin a detritu, měly by se všechny použité a nepoužité nástroje co nejdříve po proceduře namočit za použití jedné nebo více dezinfekčních nádob podle počtu, typu a velikosti nástrojů, tj. malá nádoba pro vrtáčky a kořenové nástroje, větší pro soupravy nebo kazety nástrojů atd. Dbejte pokynů výrobce neponořovat nebo nenamáčet do roztoků kolénkové i rovné násadce a turbínky. Nástroje s hnacími motory! Je také nutno přísně dodržovat pokyny výrobce ohledně koncentrace a doby působení chemických prostředků.

Teplota roztoku by neměla překročit 40–45 °C, čímž se zabrání koagulaci krevních bílkovin, které zvyšují náročnost čištění. Další výhodou tohoto zásadního prvního kroku je redukce mikrobiálního osídlení snižujícího riziko infekce během manipulace a čištění. Umyvadlo musí umožňovat oplachování nástrojů vodou z vodovodu za účelem odstranění všech zbytků chemických prostředků, zejména pak z dutých nebo sklopných nástrojů. Pokud je tento krok důkladného oplachování vynechán, zbytky chemických prostředků mohou způsobit nevratné zabarvení a poškození kovových nástrojů.

Čištění

Krok čištění je nanejvýš důležitý. Nejjednodušším prostředkem je ruční čištění pomocí vody a kartáčků. Ultrazvukové čističky nabízí díky mechanickému čištění výkonnou a zároveň pro personál bezpečnější metodu.

Poznámka: Ruční čištění je nejméně účinnou metodou čištění, zejména pak v případě složitých nebo dutých nástrojů a hrubých povrchů. Úroveň čistoty závisí na zkušenostech a znalostech personálu. Ruční čištění také zvyšuje riziko poranění a přenosu infekce na personál.

Za účelem odstranění chemických prostředků se musí všechny nástroje v druhém umyvadle opláchnout vodou z vodovodu. V ideálním případě by mělo následovat druhé opláchnutí demineralizovanou vodou, čímž se odstraní usazeniny a soli přítomné ve vodě z vodovodu, které by mohly vést ke vzniku bělavých skvrn na sterilizovaných nástrojích.

Myčky nebo dezinfekční myčky  (termodezinfektory) představují zatím nejlepší metodu čištění díky vyššímu výkonu čisticího cyklu validovaného výrobcem v souladu s přísnými platnými normami (např. ISO-EN15833-1/-5).

Proces cyklu zahrnuje všechny potřebné kroky – předmytí, oplachovaní, omytí a osušení. Tím nám tyto přístroje pomáhají maximálně chránit personál, ale také vytvořit volný prostor na pracovním stole. Již není třeba nádoba/nádoby na namáčení. Mohlo by tak stačit i jedno umyvadlo. Doporučuji však vždy instalaci dvou umyvadel.

Sušení a lubrikace

Vedle prostoru pro mytí je potřeba věnovat dostatek volného prostoru pro osušení a kontrolu nástrojů. Při osoušení sklopných nástrojů (nůžky, kleště atd.), které mohou také vyžadovat pravidelnou lubrikaci pomůže stlačený vzduch. Násadce by se měly uchovávat na tomtéž místě. Vnitřní a vnější čištění, stejně jako lubrikace, by měly být mechanicky podpořeny automatickým procesem validovaným výrobcem. Vnitřní čištění je prakticky nemožné provést ručně.

Zabalení – sterilizace

Je třeba počítat také se zónou pro zařízení ke svařování sterilizačních obalů a zónou pro dočasné uskladnění těchto obalů před zpracováním ve stolním sterilizátoru. Pro zajištění bezpečné a účinné sterilizace je zásadní věnovat pozornost způsobu uložení jednotlivých nástrojů a obalů v komoře sterilizátoru a typ sterilizačního cyklu s ohledem na kompatibilitu. Zvolení cyklu, který není určen a validován pro daný typ náplně (nástroje) povede k nesterilitě produktů. Další prostor vedle sterilizátoru je určen k vychladnutí a označení obalů, které byly personálem vybrány pro uskladnění a použití. Této poslední kontrole je nutno věnovat zvláštní pozornost a ujistit se, že sterilizační obaly jsou hermeticky těsné a zcela suché. Neosušené nástroje/obaly nejsou považovány za sterilní.

V případě delší doby skladování by se měly zabalené předměty uložit mimo sterilizační místnost i mimo ordinace do čisté a suché zásuvky nebo skříně. V takovém případě by se měly jednotlivé obaly ukládat maximálně po dobu 3 měsíců (v závislosti na místních předpisech se může maximální doba skladování lišit).

Závěr

Rád bych všechny čtenáře požádal o zamyšlení nad těmito dvěma definicemi:

Čištění a dezinfekce: „Všechny aktivity potřebné pro zajištění toho, že použité zdravotnické prostředky budou bezpečné pro další použití.“ (Pokyny ADA pro kontrolu nad infekcí – 2012)
Sterilizace: „Validovaný proces používaný za účelem zbavení produktu životaschopných mikroorganismů. Přítomnost životaschopných mikroorganismů na jakémkoli jednotlivém předmětu lze vyjádřit z hlediska pravděpodobnosti. Tuto pravděpodobnost je možné snížit na velmi nízké číslo; nikdy ji nelze snížit na nulu.“ (ISO/TS 11139:2006)

Jinými slovy: čím lépe se provede každý krok, tím je pravděpodobnost blíže k „nule“. Vždy mějte na paměti, že je důležitý každý krok cyklu čištění a sterilizace. Žádný by se neměl uspěchat nebo přeskočit, protože by to ohrozilo bezpečnost pacientů i personálu.

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci
Christian Stempf

Intenzivně pracuje v evropském dentálním průmyslu. Více než 20 let se zabývá prevencí infekcí se zaměřením na čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků pro opakované použití, konkrétně sterilizaci a uspořádání prostorů pro sterilizaci. Díky svým každodenním činnostem a kontaktům se zdravotnickými pracovníky a odborníky v oblasti prevence infekcí z celého světa získal cenné praktické znalosti a zkušenosti. Je členem evropského normalizačního výboru (CEN-TC102) a podílel se na tvorbě norem ve dvou pracovních skupinách: stolní sterilizátory (EN13060) a dezinfekční myčky (EN15883). Christian sdílí své zkušenosti a nabízí přednášky s veškerou objektivitou na téma sterilizace a prevence infekcí zdravotnickým pracovníkům a pořádá také komplexní kurzy pro asistentky stomatologa po celém světě.

Články na podobné téma:
Celosvětový nedostatek roušek zasahuje zubní ordinace po celém světě Články
Celosvětový nedostatek roušek zasahuje zubní ordinace po celém světě

31. 3. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

LIPSKO, Německo: Podle Australské dentální asociace může trvat rok, než bude široké veřejnosti dostupná...

Detail příspěvku

Aktuální informace ke koronavirové krizi Články
nepřehlédněte
Aktuální informace ke koronavirové krizi

27. 3. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

Šíření koronaviru a opatření s tím spojená ovlivňuje veškeré dění ve společnosti. Stomatologie se dotýká snad ještě více, než jiných oborů.

Detail příspěvku

OPTIM® je účinný proti novému koronaviru Články
OPTIM® je účinný proti novému koronaviru

27. 2. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

OPTIM® prokázal účinnost proti virům podobným novému koronaviru na tvrdých neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.