StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Technologie > Lithium (di)silikát: pevnost a estetika

Lithium (di)silikát: pevnost a estetika

15. 4. 2024 | Dr. José Ignacio Zorzin, Německo

Kombinace moderních nanohybridních kompozitů a adhezivních systémů umožňuje přímo rekonstruovat téměř jakýkoli zub a zachovat jej s minimální invazivitou. Pokud je však defekt struktury zubu natolik významný, že není možné přímo vytvořit dostatečný proximální kontakt, nebo pokud nelze dosáhnout optimálně funkčního řešení okluzní plochy a hrbolků, není již přímá adhezivní rekonstrukce nejlepší možností léčby. Pro tyto případy jsou ideálním řešením nepřímé adhezivní výplně v barvě zubu, jako jsou keramické inleje, onleje a korunky.


Lithium (di)silikátová keramika

Většina dentální keramiky má dvě fáze: skelnou a krystalickou. Pokud krystalická fáze vzniká tepelným procesem (nukleací a krystalizací), nazývají se tyto materiály sklokeramika. Skelná fáze má zásadní význam pro estetiku materiálu: dodává materiálu barvu a průsvitnost. Bohužel má kvůli své amorfní struktuře relativně nízkou pevnost a odolnost proti zlomení. Pevnost sklokeramiky vyplývá z krystalické fáze, která dodává materiálu potřebnou houževnatost pro odolávání žvýkacím silám. Čím vyšší je podíl krystalické fáze, tím lepší jsou mechanické vlastnosti keramiky (Serbena et al., 2015). Krystality však rozptylují dopadající světlo a činí materiál neprůhledným. Estetika podobná zubům a mechanické vlastnosti sklokeramiky jsou tedy výsledkem interakce obou fází.

Dentální sklokeramika, jako je leucit (Initial LRF, GC Corp, IPS Empress Press nebo CAD Ivoclar Vivadent) nebo živcová keramika (Vita blocs Mark II, Vita Zahnfabrik) má obsah krystalitů přibližně 40 % objemu (Guazzato et al., 2004). Vyznačují se vynikající estetikou s vysokou průsvitností a vykazují lomovou houževnatost přibližně 1 MPa√m (Belli et al., 2018). Zesílená sklokeramika, jako je lithium (di)silikátová keramika, má výrazně zvýšený obsah krystalitů – přibližně 70 % objemu, a proto vykazuje výrazně vyšší lomovou houževnatost ve srovnání se sklokeramikou z živcového a leucitového skla. (Belli et al., 2018). Vzhledem ke své houževnatosti a estetice je lithium (di)silikátová keramika materiálem první volby pro korunkové náhrady v oblasti premolárů, molárů a frontálních zubů, stejně jako pro inleje, onleje a overleje.

Inzerce

https://www.gc.dental/europe/cs-CZ/products/initiallisipress

Lepší mechanické vlastnosti lithium (di)silikátové keramiky závisí nejen na vyšším obsahu krystalitů, ale také na mikrostruktuře krystalitů. Tato sklokeramika obsahuje krystality lithium silikátu (Li2SiO3) (křemičitan lithný) a lithium disilikátu (Li2SiO5), které mají protáhlý tvar (obr. 1). Tyto protáhlé krystality tvoří vzájemně propojenou objemovou mikrostrukturu, která brání růstu potenciálních trhlin vychýlením trhliny kolem krystalitů (Belli et al., 2017). Lepší mechanické vlastnosti lithium (di) silikátu ve srovnání s leucitovou keramikou se odrážejí i v každodenní klinické praxi: částečné korunky z frézované lithium (di)silikátové keramiky vykazují výrazně vyšší míru přežití než částečné korunky z frézované leucitové keramiky (Belli et al., 2016).

V závislosti na výrobci je tato moderní zesílená sklokeramika k dispozici jako lisovaná keramika (např. Initial LiSi Press, GC) (obr. 2a), nebo jako CAD/ CAM bloky (Initial LiSi Block, GC) (obr. 2b). Protože některé lithium (di)silikátové keramiky jsou příliš tvrdé, jsou frézovány v předkrystalizované formě (např. IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent). Po vyfrézování se provede krystalizační pálení, po kterém materiál teprve vykazuje deklarovanou estetiku a pevnost (tzv. „one-step-chairside“ CAD/CAM keramika). Jiné varianty (např. Initial LiSi Block, GC) nevyžadují samostatné krystalizační pálení („one-step-chairside“ CAD/CAM keramika) a lze je dodatečně zpracovat ihned po frézování, a to barvením (např. Initial Lustre pastes ONE, GC), mikrovrstvením (Lustre Pastes ONE a SQIN ceramics, GC) nebo jednoduše vyleštěním do vysokého lesku. Posledně jmenovaný postup má pravděpodobně také klinické výhody: studie in vitro ukazují, že pouhé leštění vede k menší abrazi antagonistů v oblasti kontaktních bodů (Lawson et al., 2014).


Design preparované kavity

Pro dosažení maximální odolnosti proti zlomeninám a optimální estetiky by měly být nepřímé výplně fixovány adhezivně. Pokud je zamýšlena konvenční adhezivní fixace (leptání kyselinou a bondování), je doporučeno vždy používat kofferdam, pokud to situace dovoluje (např. u inlejí a onlejí). V případech, kdy okraje subgingivální preparace neumožňují aplikaci kofferdamu, lze provést „proximal box elevation“, kdy je pomocí matric a přímého nanesení vhodného výplňového materiálu dosaženo vyzdvižení okraje preparace více koronálně, a tudíž je možno aplikovat kofferdam (Frankenberger et al., 2013). Obecně platí, že preparace pro nepřímé výplně vychází z pravidel preparace keramických inlejí a částečných korunek (Frankenberger, 2007). Nejdůležitějším pravidlem je, že všechny přechody v kavitě by měly být zaobleny pro minimalizaci namáhání rekonstruovaných struktur zubu a adhezivního spojení s náhradou. Preparace by měla být provedena tak, aby umožnila výplň s minimální tloušťkou vrstvy v souladu s doporučením výrobce použitého výplňového materiálu, obvykle 1,0–1,5 mm. Zejména v oblasti nejhlubší mezihrbolkové rýhy je třeba dbát na ponechání dostatečného prostoru. Také zbytková struktura laterálních zubů v krčkové oblasti by měla mít tloušťku minimálně 1,5 mm. Pokud toho není dosaženo nebo pokud okraj preparace dosahuje k okluzní ploše zubu, je třeba v tomto místě zbylé zubní tkáně zkrátit. Na přechodu mezi výplní a tvrdou zubní hmotou by měl být vytvořen úhel 90 °. Úhel preparace kavit v oblasti uzávěru výplně by tedy měl být rovněž 90 °a stěna dutiny by dále měla klesat pod úhlem 6 až 10 °.

Adhezivní fixace lithium (di)silikátové keramiky

Lithium (di)silikátovou sklokeramiku lze poměrně snadno adhezivně fixovat ke strukturám přirozeného zubu. Bez ohledu na metodu adhezivní fixace je zásadní správná příprava povrchu keramického materiálu. Lithium (di)silikátová keramika se leptá 5% kyselinou fluorovodíkovou podle pokynů výrobce a poté se důkladně opláchne vodním sprejem. Kyselina fluorovodíková rozpouští skelnou fázi na povrchu a vytváří drsný mikroretenční povrch. Tento povrch je ošetřen adhezním promotorem obsahujícím silan (silanizační přípravek). Odpařením rozpouštědel v silanizačním přípravku kondenzuje přítomná silanolová skupina a chemicky se spojí s leptaným sklokeramickým povrchem. Methakrylátové reziduum silanového vazebného činidla směřuje k adhezivnímu spoji, kde může polymerovat a spojit se s fixačním kompozitem. Tento proces se nazývá silanizace.

 • Obr. 1: SEM snímek materiálu Initial LiSi Press po leptání kyselinou fluorovodíkovou. Krystality lithium disilikátu byly úpravou snímku zbarveny oranžově – skelná fáze je šedá. Zdroj: Priv.-Doz. Dr. Renan Belli.

  Obr. 1: SEM snímek materiálu Initial LiSi Press po leptání kyselinou fluorovodíkovou. Krystality lithium disilikátu byly úpravou snímku zbarveny oranžově – skelná fáze je šedá. Zdroj: Priv.-Doz. Dr. Renan Belli.

 • Obr. 2a: Sklokeramické ingoty z lithium disilikátu určené k lisování (Initial LiSi Press ingots, GC).

  Obr. 2a: Sklokeramické ingoty z lithium disilikátu určené k lisování (Initial LiSi Press ingots, GC).

 • Obr. 2b: Lithium disilikátový CAD/CAM blok pro CEREC (Initial LiSi Block, GC).

  Obr. 2b: Lithium disilikátový CAD/CAM blok pro CEREC (Initial LiSi Block, GC).

 • Obr. 3a: Nevyhovující výplně zubů 46 a 47.

  Obr. 3a: Nevyhovující výplně zubů 46 a 47.

 • Obr. 3b: Inleje z lisovaného lithium disilikátu (Initial LiSi Press, GC Corp.) pro zuby 46 a 47.

  Obr. 3b: Inleje z lisovaného lithium disilikátu (Initial LiSi Press, GC Corp.) pro zuby 46 a 47.

 • Obr. 3c: Leptání inlejí kyselinou fluorovodíkovou.

  Obr. 3c: Leptání inlejí kyselinou fluorovodíkovou.

 • Obr. 3d: Silanizace vyleptaných povrchů inlejí (G-Multi PRIMER, GC Corp.).

  Obr. 3d: Silanizace vyleptaných povrchů inlejí (G-Multi PRIMER, GC Corp.).

 • Obr. 3e: Selektivní leptání skloviny gelem 35% kyseliny fosforečné v pracovním poli chráněném kofferdamem..

  Obr. 3e: Selektivní leptání skloviny gelem 35% kyseliny fosforečné v pracovním poli chráněném kofferdamem..

 • Obr. 3f: Kavity po aplikaci adhezivního prostředku (primeru) (G-CEM ONE AEP, GC Corp.).

  Obr. 3f: Kavity po aplikaci adhezivního prostředku (primeru) (G-CEM ONE AEP, GC Corp.).

 • Obr. 3g: Fixované a vyleštěné nepřímé výplně.

  Obr. 3g: Fixované a vyleštěné nepřímé výplně.

 • Obr. 3h: Rekonstrukce po odstranění kofferdamu – rehydratace skloviny bude trvat několik dní.

  Obr. 3h: Rekonstrukce po odstranění kofferdamu – rehydratace skloviny bude trvat několik dní.

Příprava povrchu zubních tkání pro fixační materiály

U inlejí, onlejí a fazet je požadována co největší přesnost, tj. minimální spára, aby lithium (di)silikátová keramika dosáhla maximální odolnosti a estetiky. Za tímto účelem by měl být zub předem ošetřen technikou leptání skloviny a bondováním dentinu. U těchto zákroků je absolutně nezbytné suché pracovní pole zajištěné kofferdamem (Falacho et al., 2023). Pro inleje, onleje a fazety lze použít adhezivní vícekrokové cementy (např. G-CEM Link Force, G-CEM Veneer, GC; Multilink Automix, Variolink Aesthetic, Ivoclar; RelyX Ultimate, 3M) a univerzální cementy s adhezivem čili primerem (G-CEM ONE s AEP nebo G-Premio Bond, GC Corp; RelyX Universal a Scotchbond Universal Plus, 3M) (Maravic et al., 2023). Při fixaci náhrad celé korunky z lithium (di)silikátové keramiky, kde není ponechána žádná sklovina a je zajištěna dostatečná retence, není nutné zub předem ošetřovat a mohou být zvoleny samoadhezivní jednokrokové cementy (RelyX Unicem Automix 2, 3M) nebo univerzální cementy v samoadhezivním režimu (G-CEM ONE, GC; RelyX Universal, 3M) (Maravic et al., 2023).

Leštění 

Přizpůsobení výplně kavitě nebo úprava okluze po umístění výplně je často nevyhnutelná. Studie ovšem ukazují, že dodatečné úpravy mohou poškodit povrchy keramiky natolik, že je trvale snížena její pevnost a zvýšena pravděpodobnost vzniku fraktur. Z tohoto důvodu by měla být výplň po broušení dokonale vyleštěna, a to dokončovací frézou s červeným, žlutým a nakonec bílým pruhem. Jednoduché vyleštění hrubě zbroušené výplně není dostačující – přestože se jeví jako lesklá, jsou přítomny hluboké defekty (Lohbauer, 2018).

Kazuistika

Nevyhovující výplně zubů 46 a 47 musely být nahrazeny (obr. 3a). Po odstranění výplní a kariézní tkáně bylo vzhledem k rozsahu defektu rozhodnuto o rekonstrukci zubů dvěma lithium (di)silikátovými nepřímými výplněmi z lisované keramiky (Initial LiSi Press, GC) (obr. 3b). Po vyzkoušení in situ byly inleje leptány (obr. 3c) 5% kyselinou fluorovodíkovou po dobu 20 sekund a silanizovány (G-Multi PRIMER, GC Corp) (obr. 3d). Po izolaci zubů kofferdamem byly sklovinné plochy kavity selektivně leptány gelem 35% kyseliny fosforečné (obr. 3e). Kavita byla ošetřena adhezivním primerem (G-CEM ONE AEP, GC (obr. 3f) pro následnou fixaci výplně univerzálním cementem (G-CEM ONE, GC). Po fixaci technikou tack-cure byly odstraněny přebytky univerzálního cementu a zuby a výplně byly vyleštěny (obr. 3g). Po odstranění kofferdamu se plně odhalil zdařilý výsledek rekonstrukce (obr. 3h). 

Závěry 

Lithium (di)silikátová sklokeramika je ideálním materiálem pro nepřímé rekonstrukce zubů, jako jsou inleje, onleje a korunky, a to díky jemné estetice a odolnosti, přičemž znalost správného designu kavity a adhezivních postupů je nezbytná pro jejich optimální dlouhodobou klinickou funkčnost.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive® Články
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive®

16. 5. 2023 | Technologie

Zuby jsou zrcadlem života a životního stylu jedince. Díky novému zirkonu...

Detail příspěvku

Nová technologie micro-layering pro vysoce estetické zirkonové rekonstrukce Články
Nová technologie micro-layering pro vysoce estetické zirkonové rekonstrukce

17. 4. 2024 | Technologie

V tomto příspěvku bych rád ukázal inovativní metodu individualizace zirkonové...

Detail příspěvku

Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě Články
video
Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě

7. 3. 2023 | Technologie

Pokud se ptáte, co je aktuálně jedním z největších přínosů CAD/CAM technologií pro zubní laboratoř...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.