StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Ergonomie v zubní ordinaci aneb máš pauzu? Zacvič si

Ergonomie v zubní ordinaci aneb máš pauzu? Zacvič si

5. 6. 2017 | Bc. Eliška Krajáková | Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT | Mgr. Petra Křížová, DiS.

Ergonomie je ve stomatologii často diskutovaným pojmem. Jednotliví autoři se většinou na určité jednotné charakteristice a definici přímo neshodnou, ale základní společnou myšlenkou je zlepšení podmínek práce bez ohrožení zdraví v komfortním prostředí a při zvýšené efektivitě práce. S ergonomií jako takovou se vědomě i nevědomě setkáváme nejen ve stomatologické praxi každý den. Je důležité vnést poznatky o ergonomických principech do povědomí stomatologických pracovníků, protože fyzická kondice zubního lékaře a dentální hygienistky je jednou z nejvíce klíčových složek pro chod úspěšné zubní ordinace.

Úvod
Skoro každý z nás se již v životě setkal s bolestí zad. Dentální hygienistky, zubní lékaři a asistentky patří do skupiny se zvýšenou pravděpodobností výskytu bolesti páteře. Příčinou tohoto stavu jsou ztížené pracovní podmínky stomatologů, zejména pak často vynucená pozice při ošetřování pacienta. Pohled zubních lékařů (dentálních hygienistek) do dutiny ústní je omezený, prostor je malý a těžce přístupný. Ve snaze pacientovi poskytnout to nejlepší možné ošetření se stomatologičtí pracovníci zvýšeně ohýbají, otáčí, kroutí a v těchto nezdravých, vynucených a nepohodlných pozicích pracují celé hodiny, dny, měsíce a roky.
 
Ergonomie v zubní ordinaci
V rámci dotazníkového šetření v mé bakalářské práci, kterého se zúčastnilo 230 respondentů, jsem z analyzovaných dat zjistila, že po pěti letech ve stomatologické praxi má 56 % dentálních hygienistek a asistentek bolesti krční páteře a 40,5 % zubních lékařů po pěti letech trpí bolestí bederní páteře. Pouze 12,6 % zubních lékařů a 8,9 % dentálních hygienistek a asistentek uvedlo, že nepociťují žádné bolesti. Významným faktem je, že 92,9 % respondentů provádějících pravidelně protahovací cviky během dne nemá bolesti zad.

Pokud stomatologičtí pracovníci nedodržují ergonomické zásady, mohou nastat zdravotní komplikace typu bolestí zad, kumulativních traumatických poruch, svalových dysbalancí, výhřezu meziobratlové ploténky, tenzních bolestí krční páteře, bolesti ramene a dalších částí ruky.
Z těchto důvodů je vhodné se seznámit s pravidly správné ergonomie co nejdříve, pokud možno už během studia a při pracovním výkonu je dodržovat.
 
Ergonomické desatero:
1. Pracujte v ergonomickém prostředí
 - správné rozmístění nástrojů v ordinaci
2. Seďte na židli s bederní opěrkou nebo na židli typu koňské sedlo
 - Bederní opěrka nám udržuje páteř v lordotickém postavení
3. Seďte ve „správném sedu" a nehrbte se
 - Pozice pánve a správné bederní zakřivení je zajištěno sedákem mírně nakloněným dopředu
 - Kyčelní klouby jsou výše než kolena
 - Plosky nohou jsou celé na podlaze
 - Nohy jsou od sebe na šířku kyčlí
 - Hrudní koš směřuje nahoru
 - Horní polovina těla může být nakloněna vpřed max. o 10–20 ° pohybem v kyčelních kloubech
4. Držte hlavu v dlouhé ose těla – páteře (nevysunujte ji vpřed)
 - Hlava je skloněna vpřed max. o 25 °
5. Zvolte vhodnou pozici pacienta pro ošetření
 - Umístění pacienta tak, aby nedocházelo ke zdvižení ramen a přetěžování trapézového svalu
 - Rotujte kolem pacienta – udržujte tak pracovní pole ve středu těla ošetřujícího lékaře
 - Pro ošetření dolní čelisti zvolte mandibulární polohu pacienta
 - Pro ošeření horní čelisti zvolte maxilární polohu pacienta
6. Střídejte během práce pozici ve stoje a vsedě
7. Vše si pečlivě naplánujte, abyste nebyli v časovém stresu
8. Pracuje s ergonomickými nástroji
9. Využívejte pauzy k provádění protahovacích cviků
10. Zvyšujte svou fyzickou aktivitu

Dodržení ergonomické polohy při ošetření pacienta mnohdy brání určité faktory např. časový stres, ošetřování obézních pacientů, ošetřování těhotných, špatné návyky, neergonomické vybavení ordinace atd. Nesprávné pozice stomatologického pracovníka při ošetření pacienta vedou nejprve k vadnému držení těla, k přetěžování svalů i vazů v okolí páteře. U svalů dochází ke vzniku svalových dysbalancí (zkrácené a oslabené svaly). Vazivo je náchylné na protažení. Přetížení svalů a vazů vede v dlouhodobém horizontu k vytváření dalších poruch, které vedou až k tlaku na nervová vlákna (nebo na nervové kořeny) a tím způsobují bolest (neurogenní, radikulární). Dlouhodobé přetěžování vaziva na horních končetinách vede nejčastěji ke vzniku tendinitid, tendosynovitid flexorů předloktí. To později vede k útlaku n. medianus a vzniku syndromu karpálního tunelu. Přetěžování páteře vede k výhřezům meziobratlových plotének, nejčastěji v bederním úseku páteře (L4/L5, L5/S1). Výjimkou nejsou ani výhřezy v krční páteři (C5/6, C6/7).

McKenzie metoda
Důležitou prevencí proti bolestem zad v zubní ordinaci je každodenní cvičení, a to i během dne mezi jednotlivými ošetřeními pacientů. Díky naší spolupráci – dentální hygienistky a fyzioterapeutky, vznikla doporučená série kompenzačních cviků určená pro stomatologické pracovníky vycházející z metody McKenzie. Tato cvičení nejsou náročná na čas, prostor a vybavení (případně cvičební pomůcky) a jsou prováděna nejčastěji samotným „pacientem" tzn. autoterapií. Cviky lze bez problémů vykonávat během krátkých pauz v průběhu pracovního dne. Výhodou cvičení dle metody McKenzie je, že se cviky lze naučit pomocí knih určených pro pacienty a není nutné ihned docházet k fyzioterapeutovi, pokud se jedná o preventivní cvičení. Součástí každého cvičení je vždy i správné držení těla během celého dne.

Výzkumné projekty dokazují účinnost diagnostického a terapeutického systému. Metoda McKenzie je určena jak k prevenci vzniku bolestí, tak i pro ty, kteří již bolesti v oblasti páteře a dolních končetin mají. Metoda je vhodná pro všechny úseky páteře, tzn. krční, hrudní a bederní páteř. Dále je použitelná i pro svaly a klouby končetin jako např. rameno, koleno, kyčel atd. Cvičení neslouží k posílení svalů, ale cviky pomáhají ovlivnit změnu postavení vnitřních a vnějších částí kloubů páteře. Dochází ke změně rozsahu pohybu ve smyslu jeho postupného zvýšení. Během léčby radikulárního syndromu tzv. derangement syndromu se mění místa a intenzita bolesti, dochází k tzv. centralizaci (např. při bolesti zad, která vystřeluje až do dolní končetiny, se specificky vybraným cvičením bolest přesune do centra dolní části zad), poté se intenzita bolesti snižuje, a nakonec po určité době zcela vymizí. Smyslem McKenzie metody je naučit pacienta, jak si může své obtíže odstranit sám a jak může preventivními opatřeními předcházet vzniku a rozvoji dalších recidiv. Z knih určených k autoterapii (Léčíme si záda sami, Léčíme si bolesti krční páteře sami) jsme zpracovaly manuál cviků určený pro stomatologické pracovníky (viz cvičení podle metody McKenzie).

Pro výběr cviků jsme nejdříve analyzovaly nejčastější ergonomické chyby při ošetřování a následně s instrukcemi popsaly kompenzační cvik, který se v dané oblasti těla provádí buď jako prevence vzniku bolesti anebo při vzniklé bolesti k jejímu snížení a postupně až k jejímu odstranění.
Dále uvádíme nejčastější chyby terapeutů při ošetření pacientů. Příslušný kompenzační cvik s postupem jak a jak často jej provádět naleznete na straně s ukázkami cvičení podle metody McKenzie. Pro prevenci cvičte cviky v uvedené frekvenci, při bolestech cvičení opakujte častěji (1× za 1–2 hodiny). Pokud se ale symptomy (potíže) nezlepší do 2–3 dnů, je vhodné vždy vyhledat McKenzie terapeuta, který udělá podrobné diagnostické vyšetření a rozhodne, který cvik je v danou dobu pro pacienta nejvhodnější (www.mckenzie.cz, seznam odborníků).

Držení těla a možné chyby

Oblast krční páteře
Nejčastější chybou v oblasti krční páteře je předsunuté držení hlavy neboli protrakce (obr. 1). Hlava se dostává před úroveň ramenního pletence ve snaze správně vidět na ošetřovanou oblast.
Kompenzační cvik je retrakce hlavy vsedě, extenze krku vsedě.
 
Oblast hrudní páteře
Ochablé posturální svalstvo v oblasti hrudní páteře vede ke změně držení páteře. Dochází zde ke zvětšení kyfotizace (obr. 2). Celkové zakřivení páteře z písmena S se mění na písmeno C.
Kompenzační cvik je extenze hrudní páteře s využitím opěradla židle.

Oblast bederní páteře
Chyba při dlouhodobém stání je mírná flexe trupu, která vede ke zmenšené bederní lordóze (vyhrbení v oblasti beder).
Kompenzačním cvikem je extenze ve stoje (viz cvičení podle metody McKenzie), případně extenze vleže, která je podrobně popsána v knize autoterapie. Z důvodu výchozí pozice vleže tento cvik nebyl zařazen pro cvičení v ordinaci.
Další chybou je rotace trupu, při níž vzniká typická svalová dysbalance (na jedné straně trupu dochází ke svalovému zkrácení, na straně opačné ke svalovému ochabnutí (obr. 3). Tato svalová asymetrie se obvykle časem zvětšuje a může vést až ke strukturálním poruchám plotének, případně obratlů.
Kompenzačním cvikem je protirotace na opačnou stranu než je vynucená pozice při ošetření pacienta (viz cvičení podle metody McKenzie).

Horní končetiny
U dentálních hygienistek je často zmiňována nemoc z povolání, tzv. syndrom karpálního tunelu. K přetížení vaziva zápěstí dochází při tzv. scallingu, kdy zápěstí není drženo v dlouhé ose, ale naopak se dostává do zvětšené palmární flexe zápěstí (obr. 4). Přetížení šlach flexorů předloktí v oblasti zápěstí vede až k jejich zánětu s následným utlačením n. medianus. Typickým projevem tohoto syndromu jsou parestezie prstů a bolest v oblasti zápěstí. Zanedbání tohoto onemocnění může vést až ke vzniku atrofie svalů ruky. Vhodný kompenzační cvik je technika postizometrická relaxace flexorů předloktí.

Souhrn
Ve výše uvedeném textu se autorky věnují problematice ergonomie práce stomatologických pracovníků. Vycházejí z analyzovaných dat dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zubní lékaři, dentální hygienistky a asistentky. Upozorňují na nejčastější chyby při ošetřování pacientů, které se vyskytují v praxi a způsobují bolesti zad a horních končetin. K prevenci bolestí zad a odstranění již vzniklých bolestí zvolily spoluautorky metodu McKenzie, která je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod v léčbě bolestí páteře. Podle McKenzie metody vypracovaly manuál kompenzačních cviků vhodných ke cvičení během dne ve stomatologické ordinaci.

KE STAŽENÍ
Cvičení pro stomatologické pracovníky podle metody McKenzie.pdf

 • Správný sed

  Správný sed

 • Obr. 1: Protrakce hlavy, Obr. 2: Kyfotizace páteře

  Obr. 1: Protrakce hlavy, Obr. 2: Kyfotizace páteře

 • Obr. 3: Svalová dysbalance, svalové zkrácení a oslabení

  Obr. 3: Svalová dysbalance, svalové zkrácení a oslabení

 • Obr. 4: Přetížení zápěstí zvýšenou palmární flexí

  Obr. 4: Přetížení zápěstí zvýšenou palmární flexí

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Bc. Eliška Krajáková

Dentální hygienistka

Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT | Mgr. Petra Křížová, DiS.

Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT, Fyzioterapeutka, odborný asistent, 3.LF UK a FN KV Praha

Mgr. Petra Křížová, DiS., Odborný asistent, Stomatologická klinika 3.LF UK a FN KV Praha

kalendář akcí
 • Květen 2024
  293012345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  Červen 2024
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Červenec 2024
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930311234
  Srpen 2024
  2930311234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930311
 • Září 2024
  2627282930311
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30123456
  Říjen 2024
  30123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031123
 • Listopad 2024
  28293031123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  2526272829301
  Prosinec 2024
  2526272829301
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  303112345
 • Leden 2025
  303112345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  Únor 2025
  272829303112
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  242526272812
 • Březen 2025
  242526272812
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31123456
  Duben 2025
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234

zobrazit všechny akce

Další články z rubriky:
Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu Články
Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu

7. 12. 2023 | Obecná stomatologie

60letý muž se dostavil s žádostí o řešení nevyhovujícího stávajícího protetického ošetření a estetiky úsměvu...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.