StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Interview / reportáž > Dosud první digitální vědecké sympozium Invisalign si získalo více než 1500 účastníků ze 75 zemí

Dosud první digitální vědecké sympozium Invisalign si získalo více než 1500 účastníků ze 75 zemí

17. 6. 2020 | Zdroj: Align Technology

Společnost Align Technology s úspěchem pořádala své první digitální vědecké sympozium Invisalign, které bylo přenášeno z profesionálního TV studia 15. a 16. května 2020. Sympozium představilo celou řadu světových přednášejících z praktické stomatologie a ortodoncie, kteří se z pohodlí svých domovů podělili o vědecké informace a vlastní zkušenosti s léčbou anomálií II. třídy, hlubokého skusu a chirurgických případů, u dospělých i adolescentních pacientů, včetně léčby fáze 1 a posunu zubů v dolní čelisti pomocí systému Invisalign.


Virtuální digitální formát, přijatý v této bezprecedentní době je odrazem trvalého závazku společnosti Align Technology sdílet pokrokové znalosti a vyzbrojit tak zubní lékaře nástrojem sdílení klinických zkušeností, který jim pomůže učit se od svých kolegů, vyměňovat si osvědčené postupy a posouvat vpřed své zubní ordinace.

Vědecké sympozium přilákalo 1500 účastníků včetně více než 1000 ortodontistů a 400 univerzitních studentů ze 75 zemí světa a bylo simultánně tlumočeno do několika jazyků, díky čemuž byla přítomna vysoká míra interakce mezi účastníky a přednášejícími. Akci moderovala Dr. Beena Harkison, která je ředitelkou pro klinické a odborné vzdělávání společnosti Align, EMEA, a která ozřejmila klinické údaje týkající se použití systému Invisalign ve srovnání s tradičními metodami léčby, a vyzdvihla škálu možností systému Invisalign oproti fixním aparátům.

Markus Sebastian, senior viceprezident a generální ředitel EMEA, který sympozium zahájil, hovořil k publiku o vizi Invisalign: „Ve společnosti Align Technology věříme, že ortodoncie je více než věda – je to umění, které mění životy lidí a je možné tehdy, pokud se spojí dovednosti odborníků a naše inovace. Společnost neustále investuje do dalších vylepšování tím, že poskytuje odborníkům kombinovanou sílu chytrých technologií, široké škály vzdělávacích možností a digitálních inovací. To vše s cílem léčit dospělé, dospívající a děti s větším pohodlím a předvídatelností.“

Prvním klinickým přednášejícím byl Dr. Alessandro Greco, který má ortodontickou ordinaci v Římě (Itálie) a zabývá se výhradně systémem Invisalign. Ve své přenášce „Změna přístupu k léčbě hlubokého skusu s alignery Invisalign“ řešil vnímání alignerů a jejich schopnosti upravit hluboký skus pacientů. K ukázce využití schopností systému Invisalign G5, včetně přesných skusných ploch a tlakových oblastí použil případ 14leté pacientky. Hluboký skus pacientky byl upraven pomocí 26 předem naplánovaných alignerů a dalších 13 pro závěrečné drobné úpravy, a to během pouhých devíti a půl měsíců. Rychlost tohoto úspěšného výsledku přičetl skutečnosti, že mohl použít předvídavý algoritmus ClinCheck a připravit plán ošetření digitálně před zahájením samotné léčby. Dr. Greco uvedl, že se protokol G5 za použití Invisalign ukázal být efektivní nejen z hlediska úpravy závažně hlubokého skusu, ale také z hlediska zkrácení celkové doby léčby vyžadující menší počet doplňkových alignerů.

Dr. Dieter Brothag, „digitální ortodontista“ z Německa, prezentoval „Retrospektivní studii alignerů Invisalign a fixních aparátů“, téma, které si zvolil na základě opakovaných dotazů, zda poskytuje systém Invisalign u dětí minimálně stejné klinické výsledky jako fixní aparáty. Dr. Brothag porovnal klinické výsledky použití těchto dvou technik, přičemž se zabýval vzorkem 25 pacientů s léčbou fixním aparátem a 25 pacientů s Invisalign. Průměrný věk pacientů byl 12,5 let. Závěry nezjistily ve výsledcích žádné významné rozdíly a v jednom případě byla léčba s Invisalign o 40 % rychlejší. Dr. Brothag uzavřel svoji prezentaci prohlášením, že systém Invisalign byl skvělým novým postupem, který se ukázal být mnohem rychlejší než fixní aparáty a současně nabízí větší pohodlí, lepší hygienu a klinickou úspěšnost.

Při přednášce „Skeletální a dentoalveolární účinky vytvářené alignery a gumičkami u pacientů s II. třídou v růstu“ hovořil Dr. Federico Migliori z Itálie o předvídatelnosti distalizace pomocí alignerů, přičemž odkazoval na systematický přehled zpracovaný Rossinim v roce 2017, který uvádí, že předvídatelných je 2,5 mm. Studie se zabývala 14 pacienty ve věku kolem 14 let. Závěr této studie ukázal, že použití systému Invisalign s gumičkami II. třídy a distalizací je lepší při úpravě sklonu řezáků, především v dolním oblouku, a zabraňuje vertikální změně. Distalizace bylo dosaženo průměrně během 15 měsíců.

Prezentace Dr. Simony Dianiskové (Slovensko) „Korekce malokluze II. třídy u pacientů v růstu pomocí alignerů“ se zabývala tím, jak předvídatelně provedla derotaci horních prvních molárů až o 2 mm, což je situace vyskytující se až v 85 % případů 2. třídy, dále rotaci horních prvních molárů, která obvykle vyžaduje expanzi, a distalizaci o -2,5 mm. Dr. Dianisková ukázala, že došlo ke statisticky významnému nárůstu kondylární vzdálenosti. Výsledkem při použití gumiček 2. třídy a systému Invisalign byla větší reakce dolní čelisti s očekávaným růstem a dobrá vertikální kontrola. Léčba trvala v rozmezí 16 až 21 měsíců.

  • Dosud první digitální vědecké sympozium Invisalign si získalo více než 1500 účastníků ze 75 zemí
  • Dosud první digitální vědecké sympozium Invisalign si získalo více než 1500 účastníků ze 75 zemí
  • Dosud první digitální vědecké sympozium Invisalign si získalo více než 1500 účastníků ze 75 zemí

Další klinická studie byla zaměřena na „Malokluzi II. třídy léčenou pomocí Invisalign se schopností posunu dolní čelisti a naproti tomu snímatelným aparátem Twin Block“. Studie Dr. Sandry Taiové se zabývala systémem Invisalign se schopností posunu dolní čelisti ve srovnání se snímatelným aparátem Twin Block u 32 pacientů s průměrným věkem 13 let. Studie vedla k závěru, že při použití schopnosti posunu systému Invisalign došlo k lepším skeletálním změnám a také byla lepší kontrola nad sklonem dolních řezáků. Studie také zjistila, že léčba pomocí systému Invisalign napomohla růstu dolní čelisti a nedošlo k žádným vertikálním změnám.

Tato studie spolu s prezentací Dr. Simony Dianiskové ohledně použití gumiček II. třídy a systému Invisalign k distalizaci nebo sorvnání dolní čelisti ukázaly, že léčba pomocí systému Invisalign nezpůsobuje žádné změny ve sklonu řezáků.

Dr. Thomas Felkai (Německo) předložil v prezentaci „Chirurgie jako první nebo poslední možnost? Srovnávací studie pacientů skeletální třídy III. léčených pomocí Invisalign a chirurgických zákroků.“ Cílem studie bylo posoudit účinnost Invisalign oproti fixním aparátům (FA) u chirurgických případů III. třídy. Diskutovat stavy, kde je chirurgie plánovaná jako první nebo jako poslední v kombinaci s Invisalign. Do studie bylo zahrnuto 24 případů, 12 Invisalign, 12 FA. Kefalometrie byla zhotovena před a po chirurgickém zákroku. Výsledky studie: U skupiny Invisalign byla zjištěna 100% míra úspěšnosti versus 66,67 % u skupiny FA. Pro plánování chirurgického řešení na počátku procesu léčby je nutná správná indikace, motivace pacienta, dobré transverzální vztahy, 3bodový kontakt v době chirurgického zákroku. Klíčové závěrečné sdělení: Spolehlivost simulace je shodná nebo lepší s Invisalign ve srovnání s FA. Celková míra úspěšnosti (100 %) je vyšší u Invisalign než u FA (66,67 %). Chirurgické řešení na počátku léčby má výhody, jako jsou eliminace přechodné fáze a kratší doba léčby než chirurgická zákrok až na konci terapie.

Dr. Thomas Drechsler a Dr. Christina Erbeová (Německo) ve své prezentaci hovořili na téma „Prevalence a incidence bílých lézí – Invisalign ve srovnání s léčbou fixními aparáty.“ Cílem studie bylo klinicky objektivizovat výskyt demineralizací a remineralizace bílých lézí (pomocí indexu dekalcifikace skloviny nebo EDI) a současně rozdíl v Kvantitativní světlem indukované fluorescenci (QLF) mezi pacienty s Invisalign a MBA. Do studie bylo zahrnuto 56 pacientů, 28 Invisalign a 28 MBA. Výsledky studie: Ve skupině s Invisalign bylo diagnostikováno významně méně bílých lézí a docházelo i k menším změnám v průběhu sledování než u MBA. Metoda QLF byla detailnější při detekci bílých lézí než klinické vyhodnocování EDI. Klíčové závěrečné sdělení: U pacientů s Invisalign bylo pozorováno významně méně bílých lézí než u pacientů s MBA.

Dr. Kamy Malekian (Španělsko) prezentoval přednášku na téma „Roční klinické vyhodnocení léčby pomocí Invisalign u pacientů po stabilizaci periodoncia.“ Cílem studie bylo sledovat účinky léčby Invisalign po dobu jednoho roku a porovnat je s kontrolní skupinou se stejným stavem periodoncia, ale bez jakékoli ortodontické léčby. Obě skupiny podstupovaly podpůrnou parodontologickou léčbu (SPT čtvrtletně). Bylo sledováno 30 pacientů s Invisalign a 30 kontrolních pacientů (bez ortodontické léčby). Výsledky studie: Skupina s Invisalign vykazovala významně méně plaku a krvácení při sondáži ve srovnání na začátku a po 4 měsících léčby než kontrolní skupina. Skupina s Invisalign vykazovala po 12 měsících významné zmenšení hloubky sondáže než kontrolní skupina. U skupiny s Invisalign byla pozorována významně větší mobilita zubů z důvodu ortodontické léčby. Klíčové závěrečné sdělení: Invisalign je dobrá možnost pro pacienty se středně závažným až pokročilým úbytkem kosti, pokud dodržují důsledný SPT program. Zlepšení v indexech krvácivosti při sondáži a množství plaku u skupiny s Invisalign je pravděpodobně dáno motivací pacientů v průběhu léčby pomocí Invisalign.

Na sympoziu byly prezentovány dvě studie věnované tématu expanze. První předložila Dr. Silvia Carusová (Itálie) pod názvem „Expanze zubního oblouku pomocí čirých alignerů: trojrozměrná retrospektivní studie u dětských pacientů s distálně zkříženým skusem“. Ortodontisté, kteří studii vedli, chtěli vyhodnotit rozsah expanze, které lze dosáhnout pomocí systému Invisalign First. Sledovali případy 20 pacientů ve věku 6 až 10 let se středně závažným až závažným stěsnáním a data analyzovali retrospektivně, kontrolovali chrup horní čelisti, šířku gingivy a šířku bukálních hrbolků zubů. Zjistili, že k nejlépe předvídatelné expanzi došlo v bukální pozici v úseku mezi mléčnými špičáky. Nejméně předvídatelný byl z bukální strany úsek mezi prvními stálými moláry. Studie došla k závěru, že použití systému Invisalign First je předvídatelné, pokud jde o expanzi v bukální rovině. Palatinální expanze byla předvídatelná v úseku mezi špičáky a v oblastech molárů byla nepředvídatelná.

Dvojice Dr. Tommaso CastroflorioDr. Francesco Garino (Itálie) prezentovala studii týkající se Invisalign First: „Invisalign First: expanze v horní čelisti pomocí alignerů u pacientů v růstu“. Přednášející dodali: „Člověk by se v životě neměl obávat ničeho – měl by se snažit tomu jen porozumět. Nyní je čas dozvědět se více, abychom měli méně obav. To, co začalo jako prostý kus plastu, nyní ukazuje svůj potenciál pro běžné použití v naší každodenní praxi. Nastal čas tuto skutečnost pochopit a uvědomit si ji.“

Studie prezentovaná dvojicí Dr. Castroflorio a Dr. Garino byla podobná studii Dr. Silvie Carusové. Soubor studie zahrnoval 43 pacientů ve věku 8 let. Autoři zjistili, že expanze byla největší v úseku mezi dočasnými špičáky, kde dosahovala i více než 3 mm.

Tyto dvě studie ukázaly, že pomocí alignerů lze dosáhnout expanze. Ukazuje se také, že tato expanze je větší ve frontálním úseku než v distálním, a je předvídatelnější v bukální rovině než v rovině palatinální. Obě studie prokázaly, že při použití Invisalign First došlo ke zvětšení objemu patra.

Dr. David Couchat z Francie při své přednášce „Retinované zuby u pacientů v růstu“ řekl: „Vyhledávání retinovaných zubů je vždy výzvou, ale od té doby, co používám systém Invisalign, je to výrazně snazší a lepší. Situace je naprosto jiná, snažíte-li se dohledat zub u dospělého nebo u dospívajícího.“ Představil také své tipy a techniky, jak být úspěšný.

Dr. Mitra DerakhshanJohn Morton, oba z Align Technology, přednášeli na téma „Představení nových produktových inovací na základě vědeckých údajů“. Přednášející v této prezentaci popsali, jak alignery fungují. Popsali Invisalign jako silový systém a vysvětlili, jak systém Invisalign dosahuje výsledků prostřednictvím prvků Smart Force, Smart Track a Smart Stage.

Během této přednášky dvojice z Align Technology vysvětlila, jak společnost získává obrovské množství informací od lidí, kteří vkládají svá data, a jak data procházejí, aby zjistili, jak dochází k posunu zubů. Zkoumali takto účinnost distalizace: Sekvenční distalizace (1/2 pohybu je dosaženo před posunutím dalšího zubu) u 2000 pacientů; modifikovaná distalizace (1/3 pohybu je dosaženo před posunutím dalšího zubu) u 4000 pacientů; simultánní distalizace (všechny zuby se posunují současně) u 800 pacientů. Vysvětlili také, že při použití skusných ploch je u závažných případů intruze dolních řezáků větší až o 30 % (1 mm versus 1,4 mm).

Vysvětlili také, jak použití pomocných prvků, gumiček, skusných ploch a tlakových oblastí napomáhá předvídatelnosti a jakým způsobem vytváří vysoce pružný materiál tělu přirozenější posun.

Přednášku uzavřeli výčtem novinek zanesených do systému Invisalign: ClinCheck Pro 6.0, což je nový plánovací nástroj ve verzi cloudu, který je nově vybaven výkonnou vizualizací In-Face Visualization.  

Align Technology toto sympozium využívá také jako platformu pro představení dalších kampaní, které plánuje v průběhu roku spustit a dále tak podpořit digitální ortodoncii, počínaje nadcházející marketingovou kampaní s názvem „Invis Is Your Brilliance. Enhanced“.

Vzájemné uznání

Align Technology také nabídla účastníkům možnost získat uznání za vlastní úspěšné případy léčby pomocí Invisalign. Případ, který získal nejvíce hlasů byl od Dr. Mercedes Revenazové, ortodontistky z italské Boloně, která se také nedávno stala přednášející Invisalign. Druhý byl Dr. Martin Pedernera ze Španělska, který byl zvolen vítězem ceny Invisalign Peer Review Award za rok 2018 a třetí byl Dr. Cihan Capan z Turecka, ortodontista, zakladatel a člen představenstva klinik DentGroup, poskytovatel Invisalign a prezident Turecké společnosti pro alignery.

Dr. Mercedes Revenazová ke své výhře uvedla: „Digitální ročník vědeckého sympozia Align bylo podle mého názoru odhalením jeho dosahu. Byla to informativní akce a měla pravděpodobně větší sledovanost než jakákoli živá akce. To lze vysvětlit snadno tím, že ji sledovali lékaři, kteří systém Invisalign používají, jsou sžití s jeho digitální povahou a věří v sílu digitálních technologií. Musel to tedy být úspěch! Všichni věříme, že v blízké budoucnosti, pokud budou správné podmínky, budou moci být mezinárodní akce minimálně hybridní, tedy s možností sledování na živo, ale také prostřednictvím internetu.“

„Byla jsem nadšená, když Dr. Mitra Derakhshan vyhlásila ocenění za můj případ. I díky tomu věřím, že to, co pro své pacienty každý den dělám, je opravdu důležité! Velice ráda bych se podělila o své zkušenosti s léčbou pomocí Invisalign u opravdu mladých pacientů, protože jsem nadšená z používání digitálních postupů u dětí, které to skutečně ocení!“

Dar Světové zdravotnické organizaci (WHO)

Společnost Align Technology se také zavázala věnovat 50 EUR za každého účastníka registrovaného na sympozium Světové zdravotnické organizaci na boj proti COVID-19.

Lee Taylor, viceprezident pro marketing EMEA ve společnosti Align Technology akci ukončil s nadějí, že časem budou obnoveny setkávací vzdělávací akce, které však budou doplněny o vysoce kvalitní digitální školení, která zlepší dostupnost a pohodlí pro získávání potřebných informací jak uživatelům Invisalign, tak lékařům pracujícím se skenery iTero.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Šestý ročník UPdentu v Olomouci opět očekává velký zájem studentů Články
Šestý ročník UPdentu v Olomouci opět očekává velký zájem studentů

18. 1. 2024 | Interview / reportáž

Mezi tradiční akce, které se konají v první třetině roku...

Detail příspěvku

Stomatologický běh v květnu 2024 Články
Stomatologický běh v květnu 2024

16. 4. 2024 | Interview / reportáž

Pojďte si s námi zaběhat. Tak zní hlavní heslo netradiční akce na webu stomasport.cz. Pojďte se dozvědět více informaci.

Detail příspěvku

PDD byly letos druhá největší akce v Evropě, říká Roman Šmucler Články
audio
PDD byly letos druhá největší akce v Evropě, říká Roman Šmucler

23. 10. 2023 | Interview / reportáž

Rozhovor s doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. na veletrhu PRAGODENT.

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.