StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Dental rádio StomaTeam > S patričnou pokorou sú iba sami zubní technici zodpovední za svoju prestíž

S patričnou pokorou sú iba sami zubní technici zodpovední za svoju prestíž

23. 7. 2021 | Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam

Rozhovor s prezidentkou Slovenské komory zubních techniků (SKZT), Mgr. Hanou Dohálovou, dipl. z. t.

Dalším hostem Dental Radia byla prezidentka Slovenské komory zubních techniků (SKZT), Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.,  se kterou jsme si povídaly o tom, jak se profesně daří zubním technikům na Slovensku, s jakými problémy se potýkají, a na závěr máme pro čtenáře i velice zajímavou pozvánku do historie zubních techniků.Paní prezidentko, Slovenská komora zubních techniků je samosprávní stavovská organizace sdružující zubní techniky. Registrace v komoře je povinná, ale členství nikoliv. Kolik členů tedy nyní SKZT má?

Slovenská komora zubných technikov je ako ostatné komory v zdravotníctve na Slovensku stanovená zákonom 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ako všetky komory v zdravotníctve, aj SKZT má povinnosť registrovať všetkých pracujúcich zubných technikov na Slovensku. A žiaľ ako pri všetkých komorách v zdravotníctve je členstvo v komore nepovinné. SKZT registruje okolo 1100 zubných technikov. Aktuálny výpis z registra je SKZT povinná posielať každý mesiac Národnému centru zdravotníckych informácií. Komora má tiež povinnosť sledovať sústavné vzdelávanie zubných technikov a vyhodnocovať päťročné vzdelávacie obdobia. SKZT spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi komorami a príslušnými štátnymi úradmi, ako sú MZ SR, Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, NCZI a podobne. SKZT metodicky usmerňuje vzdelávanie zubných technikov pregraduálne aj postgraduálne.

S ostatnými komorami sa usilujeme o povinné členstvo, lebo len vtedy sa dajú zabezpečiť rovnaké podmienky na prácu pre všetkých pracovníkov v tej ktorej zdravotníckej profesii.

SKZT podporuje cca 800 členov. SKZT má ako ostatné komory zo zákona širokú organizačnú štruktúru, skladá sa z ôsmich regionálnych komôr, každá so svojou vlastnou organizačnou štruktúrou. Týmto je zabezpečené celoslovenské pokrytie.

SKZT funguje už 30 rokov, vznikla z Únie zubných technikov na Slovensku, ktorá bola jednou z prvých stavovských profesijných organizácií na Slovensku.

Profesní organizace obvykle poskytují svým členům řadu výhod, např. zastoupení při jednáních s ministerstvem zdravotnictví, slevy na vzdělávacích akcích apod. Jaké výhody poskytuje svým členům SKZT?
SKZT poskytuje svojim členom široké spektrum výhod. Okrem poradenstva v oblasti podnikania a odborných tém, zvýhodnených vzdelávacích aktivít, zvýhodnených úverov z banky, je to hlavne možnosť spolupodieľať sa na smerovaní odboru a vymieňať si odborné, podnikateľské a spoločenské skúsenosti. Predovšetkým budujeme najmä u mladších kolegov sebadôveru, spolupatričnosť a zodpovednosť. Zubný technik zhotovuje liečebné zdravotnícke pomôcky na mieru a musí si uvedomiť svoje povinnosti voči pacientovi. Zubný technik musí zodpovedne vybrať certifikovaný materiál, z ktorého je zubná náhrada zhotovená a zhotoviť ju v súlade s predpísanými technologickými postupmi. Preto povolanie zubného technika môže vykonávať len dostatočne vzdelaný pracovník v odbore. SKZT má zákonnú povinnosť kontrolovať všetkých pracovníkov v odbore zubná technika, čím je zabezpečená vysoká kvalita protetických prác.

Vydáváte časopis Zubný technik, který vychází 4× ročně. Jaký je obvyklý obsah časopisu a jeho přílohy Articulorum technicus dental?
Časopis Zubný technik vychádza pre potreby našich členov ako informačný magazín a slúži ako propagačný materiál pre informovanie odbornej verejnosti. V minulosti sme odborné recenzované články uverejňovali v rámci jednotlivých čísiel časopisu, no keďže úzko spolupracujeme s vysokými školami a mnoho našich zubných technikov pokračuje vo vedeckej činnosti, umožnili sme im vedecky publikovať vytvorením samostatného recenzovaného čísla Articulorum technicus dental.

V Čechách se teď hodně mluví o změnách protetických štítků. Na Slovensku se již nějakou dobu používají, nicméně jsem zaznamenala, že jste žádali o zavedení štítků do praxe v srpnu 2020. Odkdy přesně byly tedy štítky zavedeny do praxe? Jak se vám obecně daří vyjednávat s úřady státní správy?
Čo sa týka zdravotníckej dokumentácie, tzv. protetických štítkov, SKZT už pred pandémiou úzko spolupracovala s MZ SR a SKZL na vytvorení Vyhlášky MZ SR, kde je presne predpísané ako bude vyzerať sprievodná dokumentácia vrátane Vyhlásenia pre pacienta. Podľa nového Nariadenia o zdravotníckych pomôckach EÚ, ktoré teraz rezonuje vo všetkých zdravotníckych odboroch, musí ten odborník, čo zhotovuje zdravotnícku pomôcku na mieru, vyhotoviť sprievodný dokument, tzv. Vyhlásenie pre konečného užívateľa, v našom prípade pacienta. Hlavným rozdielom oproti Smernici, ktorá stratila účinnosť koncom mája 2021 je, že v tomto vyhlásení musia byť uvedené všetky subjekty, ktoré sa podieľali na výrobe zdravotníckej pomôcky na mieru. Čiže aj subdodávatelia, čo vyrábajú jednotlivé komponenty na mieru, v zubnej technike sú to špecializované zubné techniky, kde sa frézujú alebo tlačia komponenty zubných náhrad 3D technológiami. Hlavným zámerom novely zákona o zdravotníckych pomôckach, po škandáloch vo svete, bolo zabezpečiť transparenciu a dohľadateľnosť pri produkcii. Pre nás nebolo témou, či sa má na štítku uvádzať šarža, to bola požiadavka Ministerstva zdravotníctva. Zákon vraví, že zubný technik musí vedieť preukázať šaržu použitého materiálu, zaznamená si ju vo svojej dokumentácii, aby chránil seba, zubného lekára a v neposlednej rade aj pacienta. Zubný technik je zodpovedný za výber vhodného certifikovaného materiálu na protetickú prácu, ktorá je trvale alebo dočasne osadená v ústnej dutine. Protetický štítok nie je žiadna novinka, jeho novelizovanie bolo iniciované hlavne, aby sa zosúladil s novelou európskej legislatívy a aby sa zabezpečil systém kontroly kvality.

Jak zvládali zubní technici na Slovensku náročné období „koronakrize“? V listopadu 2020 jste vyzvali zdravotní pojišťovny, aby alespoň po dobu koronakrize zvýšily platby za zubní náhrady. Podařilo se vám vyjednat nové podmínky? Měly jen omezenou platnost nebo platí nadále?
Následkom koronakrízy sa všetky naše problémy výrazne zosilnili, odbor zubná technika je podhodnotený a poddimenzovaný, čiže pracoviská, ktoré nemali vytvorenú dostatočnú rezervu, zápasili s prežitím. My to vidíme v registri, skončilo mnoho zubných technikov, ktorí pracovali na dôchodku, následkom toho, že mnoho zubných lekárov dôchodkového veku odišlo do dôchodku. Na Slovensku fungujú dobré a dlhodobé vzťahy medzi zubnými lekármi a zubnými technikmi v teréne. V konečnom dôsledku sme prežili najhoršie, ale takmer sme vykrvácali. Zubní technici nie sú partnermi zdravotných poisťovní. Stanovenie úhrady zdravotníckych pomôcok na mieru v stomatológii má na starosti MZ SR. Existuje zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru, kde je predpísané, koľko musí zmluvnému zubnému lekárovi preplatiť zdravotná poisťovňa. Pokiaľ nebude zákonom stanovené, čo musí prísť zubnému technikovi zo zdravotného poistenia za jeho prácu, každá diskusia končí tým, že sa nejaká strana cíti ukrivdená. SKZT momentálne pracuje na nových štandardoch pre pracovné postupy, zatiaľ len pre celkové a čiastočné snímateľné náhrady. Je potrebné vniesť do problematiky svetlo a poriadok.

Jakou mají zubní technici na Slovensku zkušenost, pokud jde o spolupráci se SKZL? Daří se vám efektivně komunikovat a domlouvat se na společných postupech, např. ve vztahu k zdravotním pojišťovnám?
Spolupráca s SKZL je vysoko profesionálna a korektná. Zubní technici pracujú podľa zákonov Slovenskej republiky, čiže pracujú samostatne na základe predpisu od zubného lekára. Ako aj zubní lekári, zubní technici vykonávajú prevažne slobodné povolanie, i keď si dovolím tvrdiť, že medzi zubnými lekármi je viac pracovníkov zamestnaných, či u kolegov alebo u investorov, ako v profesii zubných technikov. To, že pracovisko zubná technika je vo vlastníctve zubných technikov vnímam veľmi pozitívne, veď aj naši západní kolegovia v Nemecku a Rakúsku to tak majú, že pracoviská zubnej techniky sú v rukách zubných technikov. Tzv. Praxislabor slúži len výlučne príslušnej zubnej ordinácii, na rozdiel oproti niektorým krajinám bývalého východného bloku. Najviac ohrozený je samostatný zubný technik, ktorý nesie svoju kožu na trh, investuje svoje zdroje a každý deň je k dispozícii pod svojim vlastným menom. Na týchto odborníkoch stojí kvalita slovenskej zubnej techniky a túto si chceme chrániť. Zubní lekári tiež obhajujú svoje povolanie ako slobodné povolanie, lebo len odborník, ktorý vie vziať zodpovednosť za vlastnú prácu, je spoľahlivý. Každá strana má zodpovednosť za svoju prácu a my sme po všetkých stranách pripravení zodpovedať za svoj diel práce. Každodenná prax to potvrdzuje. Okrem SKZL rokujeme aj s ostatnými stavovskými organizáciami, vrátane organizácií pacientov, kde pomáhame štátu a zubným lekárom informovať pacientov o ich právach a povinnostiach, čo sa týka starostlivosti o zubné náhrady. Veď kto môže najlepšie dať radu o staraní sa o materiál ako odborník, ktorý zdravotnícku pomôcku zhotovil.

Spolupracujete se Slovenskou komorou zubních lékařů na akcích typu Slovenské dentální dny?
SKZT každé dva roky organizuje veľmi úspešné Liptovské zubno-technické dni, reklama ostatne vychádza aj v Stomateame, na ktorých sú vítaní aj českí kolegovia, kde pozývame aj zástupcov Slovenskej komory zubných lekárov. Na tomto kongrese máme prednášajúcich aj z radov zubných lekárov. Žiaľ plánovaný termín jeseň 2021 sme museli presunúť, zatiaľ čakáme na náhradný termín podľa vyjadrení epidemiológov.

Jaká je nyní na Slovensku prestiž oboru zubní technik a jak vidíte vývoj oboru do budoucna?
Existuje úzus, ako sa správaš sám k sebe, tak ťa budú brať aj ostatní. S patričnou pokorou sme jedine my sami zodpovední za svoju prestíž. To nie len v odbore zubná technika, ale platí to aj u nás samotných v každej oblasti.

Riešenie problémov je jednoduché, korektná dohoda, ktorej výsledok je primerané rozloženie síl, zdrojov a konečnej spokojnosti medzi všetky zúčastnené strany, tým nemyslím len zubných technikov, zubných lekárov, ale hlavne pacientov a v neposlednej rade aj politikov, na ktorých hlavách skončí nespokojnosť voličov. Kto vie povedať A, musí vedieť povedať B. Väčšinou nie je problém vedieť ako zlepšiť situáciu, problémom je vôľa urobiť čosi pre zlepšenie systému pre všetkých zúčastnených. Lebo kde je vôľa, nájde sa cesta.

Jak pohlížejí slovenští zubní technici na digitální technologie? Přijímají je s nadšením, že jim usnadní práci nebo spíše s obavami toho, že jejich práci nahradí?
Pri digitálnych technológiách je si treba uvedomiť najzásadnejšiu vec. Digitálne technológie sú prostriedok, nenahrádzajú odborníka. Pre uľahčenie porozumenia vždy uvádzam, aj super 3D laser na operáciu srdca so super naprogramovaným softvérom musí vykonávať odborník. Čiže ani ten najprepracovanejší softvér nenahradí odborníka, lebo robíme do živého organizmu. Čo stopercentne funguje u jedného pacienta, je u druhého otázne a treba hľadať iné riešenia. Musíme si uvedomiť, že pracujeme v zdravotníctve a zubná technika je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Digitálne technológie sú fantastickým uľahčením. Všetky fyzicky náročné úkony pomaly preberajú stroje, čiže na samotnú odbornú prácu zhotovenia funkčnej a estetickej zubnej náhrady zostane viacej energie. Pri troške trpezlivosti je to ako s mobilnými telefónmi a sociálnymi sieťami. Na začiatku sme mali pre nimi rešpekt, dnes si nevieme bez nich život predstaviť. Bolo na začiatku ich zavádzania úsmevné, keď sa robili tlačidlové telefóny pre dôchodcov, dnes moja 80-ročná mama má špičkový mobil a je na všetkých sociálnych sieťach. V tomto bode pokladám za dôležité, aby veda a výskum kráčali ruka v ruke s praxou. Aby sa každá novinka, než sa uvedie do praxe bola odskúšaná a zavádzala sa do praxe v kontexte, ktorý jej prináleží, vrátane legislatívy. V tomto vidím nezastupiteľnú úlohu profesijnej organizácie. V mnohých vyspelých európskych štátoch si to uvedomili, preto tam majú také silné profesijné organizácie.

Na závěr slibovaný tip na letní výlet… Na webových stránkách SKZT lze najít zajímavý odkaz na Slovenské technické muzeum v Košicích, které má mj. expozici zubní techniky. Pomáhala SKZT s její přípravou a co zajímavého v muzeu mohou návštěvníci vidět?
SKZT vlastní zbierku exponátov zubnej techniky. Aktívni zubní technici na Slovensku už v čase zakladania svojej profesijnej organizácie zachránili množstvo vzácnych artefaktov z histórie dentistov, zubných technikov a zubného lekárstva. Členovia sa dlhé roky podieľali svojimi financiami na záchranu a vystavovanie verejnosti na hrade Modrý Kameň na juhu stredného Slovenska. S potešením sme pred pár rokmi privítali ponuku zo Slovenského technického múzea v Košiciach, aby sme svoju zbierku presunuli do ich historickej budovy na Hlavnej ulici v Košiciach. Po takmer ročnej intenzívnej spolupráci sa podaril skvelý výsledok. Realizácia expozície bola ocenená ako najlepšia dokonca prestížnym časopisom Pamiatky a múzeá. Keďže STM investovalo do konzervovania a inštalácie nemalé finančné prostriedky, požiadalo SKZT o dohodu ďalšieho financovania expozície. Po zrelej úvahe a širokej diskusii sa vedenie SKZT rozhodlo k veľkorysému počinu venovať svoju zbierku do majetku STM v Košiciach. SKZT bude naďalej spolupracovať s prezentáciou a odborným usmerňovaním expozície. Súčasťou darovacej zmluvy je aj zmluva o spolupráci. Expozícia je moderná v zmysle realizácie, súčasťou sú interaktívne prostriedky približujúce návštevníkom historické pozadie jednotlivých exponátov. Pozývame všetkých, odbornú a laickú verejnosť, pamätníkov, súčasníkov aj omladinu, aby si nenechali ujsť túto jedinečnú výstavu. Zbierka je súčasťou technického múzea, kde si každý nájde čosi, čo ho chytí za srdce. Príďte, neoľutujete, už samotné múzeum stojí za to, a čo ešte metropola východného Slovenska, Mekka informačných technológií a IT mládeže. Krásne historické centrum Vás prenesie do dôb krúžkových koruniek a kaučukových protéz.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie Články
video
PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie

24. 10. 2023 | Pragodent

Dva roky utekly jako voda a tři dny na veletrhu PRAGODENT ještě rychleji...

Detail příspěvku

„Škachův den je o komunikaci a osobním setkávání,“ říká MUDr. Ladislav Kindl Články
audio
„Škachův den je o komunikaci a osobním setkávání,“ říká MUDr. Ladislav Kindl

6. 3. 2023 | Dental rádio StomaTeam

22. února se v Praze v Divadle U Hasičů konal již 12. Škachův den. Coby...

Detail příspěvku

30 let JPS na českém trhu Články
audio
30 let JPS na českém trhu

1. 4. 2023 | Dental rádio StomaTeam

Společnost JPS slaví v letošním roce 30 let svého působení na českém trhu. Založena byla v roce 1993, kdy u nás trh s dentálními potřebami teprve...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Coltene Roeko H-Files dentální produkty
Coltene Roeko H-Files

Kořenové nástroje – Pilníky (Files)

další dentální produkty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.