pokyny autorom

Profil časopisu StomaTeam


StomaTeam je časopis zaoberajúci sa problematikou zubného lekárstva a súvisiacich dentálnych odborov. Vychádza v Českej republike a Slovenskej republike a je určený zubným lekárom, zubným technikom, dentálnym hygieničkám a zubným sestrám.

V StomaTeame sú publikované predovšetkým pôvodné odborné príspevky, ale tiež ekonomické a právne rozbory týkajúce sa odborov zubného lekárstva a informácie, ktoré sú zaujímavé či dôležité pre odbornú verejnosť. Prednosť je dávaná článkom s praktickým výstupom.

Časť obsahu každého vydania StomaTeamu je vyhradená správam profesijných organizácií združujúcich zubných lekárov, zubných technikov, dentálne hygieničky a zubné sestry.

 

Zasielanie rukopisov

Redakcia prijíma príspevky v češtine alebo v slovenčine (po dohode aj v iných jazykoch), ktoré zodpovedajú odbornému zameraniu časopisov.

Preferovaná forma komunikácie dopisovateľov s redakciou je prostredníctvom elektronickej pošty. Príspevky je možné zasielať do redakcie časopisu elektronicky na adresu redakce@stomateam.cz, alebo poštou na CD na adresu StomaTeam s.r.o., Terronská 727/7, 160 00 Praha 6.

Pre operatívnu komunikáciu s redakciou uvádzajte vždy telefón, GSM a e-mailovú adresu.

 

Náležitosti rukopisu

Text musí byť spracovaný v elektronickej podobe. Tabuľky, grafy, obrázky a schémy pripojte vždy ako samostatné dokumenty v pôvodnom formáte, na ktoré potom v texte uvádzajte na príslušných miestach odkazy – napr. (obr. 1), (graf 2), (tab. III). Obrázky a grafy sa číslujú arabskými číslicami, tabuľky rímskymi číslicami.

Redakcia je schopná pracovať s dokumentmi v mnohých bežných formátoch, ale doporučené formáty sú tieto: .doc; obrázky, schémy, fotografie, rtg. Snímky - .jpg, .tiff, .gif; grafy a tabuľky - .xls. Nedostatočná kvalita obrazovej dokumentácie môže byť dôvodom odmietnutia príspevku.

Rukopis by mal vždy obsahovať: Názov príspevku, meno a priezvisko autora/autorov (so všetkými titulmi), plný názov pracoviska/pracovísk autora/autorov, súhrn (maximálne 150 slov), kľúčové slová (v počte 3-10). Tieto náležitosti sa samozrejme môžu prispôsobiť druhu autorského príspevku.

 

Literatúra

Literárne odkazy v texte prosím pre účely grafickej sadzby neindexujte, ale uvádzajte číslom v guľatej zátvorke – napr. „Táto problematika úzko súvisí s morfológiou zubov (1).“ Odkazy raďte abecedne podľa mena prvého autora a číslujte ich arabskými číslicami. Aspoň dva literárne odkazy by nemali byť staršie ako desať rokov.

Doporučený spôsob citácie:

1. Štandardné články: 
Machoň V.: Zlomeniny dolní čelisti po vybavení dolních zubů moudrosti, LKS, roč. 13, č. 9, s. 12-13.

2. Knihy a iné monografie: 
Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy. Paranazální dutiny, lební baze obličejová část. 2. vydání, Maxdorf Jessenius, Praha 2000, s. 109-114

3. Citácia z elektronických zdrojov: 
Pleschinger, J., Neinvazivní laser ve stomatologické praxi. Clinixperience - Laserpartner, roč. 2, č. 16, http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2000/0016.htm

 

Recenzné konanie a úprava rukopisu

Každý odborný príspevok je recenzovaný odbornou redakciou a spolupracujúcimi recenzentmi – zoznam redaktorov a recenzentov nášho časopisu nájdete v tiráži StomaTeamu alebo na www.stomateam.sk. Pri recenznom konaní je zachovávaná obojstranná anonymita.

Po dodaní článku vyrozumie redakcia autora o zaradení do recenzného riadenia. O výsledku recenzného riadenia je autor informovaný e-mailom súčasne s názorom redakcie na konečnú úpravu článku. Redakcia si vyhradzuje právo prevádzať drobné štylistické úpravy textu a upravovať rukopis.

O zaradení schváleného autorského článku k publikácii do konkrétneho vydania časopisu StomaTeam rozhoduje redakcia. Pred vydaním článku je autorovi zaslaný náhľad jeho sadzby vo formáte .pdf. ku konečnému odsúhlaseniu. Pokiaľ autor neodpovie do piatich dní od odoslania náhľadu článku, je tento považovaný za schválený.

Články sú v plnom znení publikované tiež na internetových stránkach časopisu – www.stomateam.cz (.sk).

Redakcia nášho časopisu poskytuje autorom publicistický a odborný servis – pokiaľ teda máte zaujímavé podklady na článok a nemáte čas ich zostaviť do publikovateľnej podoby, sme vám plne k dispozícii.

 

Vzťah medzi autormi a redakciou

Uverejnený článok sa stáva majetkom StomaTeamu a vydať ho v inej publikácii je možné iba so súhlasom vydavateľa.

 

Honoráre

Odborné príspevky publikované v časopise StomaTeam sú honorované čiastkou 650 Kč za normostranu. Štandardná strana rukopisu (normostrana) obsahuje 1800 znakov vrátane medzier (tzn. 30 riadkov po 60 znakoch).

Pre vyúčtovanie honorára uvádzajte prosím svoje plné meno, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a číslo bankového účtu. Plátcovia DPH musia uviesť aj svoje IČ-DPH. Pokiaľ sa na článku podieľalo viac autorov, uvádzajte, v akom pomere si prajete honorár medzi jednotlivých autorov rozdeliť.

 

Typy príspevkov

Každý príspevok by mal korešpondovať s určitým typom oznamov a podľa toho je v redakcii posudzovaný. Nižšie uvádzame odporučenia obsahových a formálnych zásad k obecne stanoveným typom príspevkov, ktoré sa však pre potreby daného textu môžu v konkrétnych prípadoch líšiť.

 

Recenzované príspevky

1. Pôvodné príspevky 
Pôvodné príspevky obsahujú výsledky vlastného výskumu a úvah nad pôsobením liečebných postupov, technológií, psychologických javov, medicínskeho názvoslovia a teórií, ekonomiky, ergonómie a ďalších vplyvov pôsobiacich na klinickú prax. Príspevok je obvykle členený na časti: „Úvod – Materiál a metodika – Výsledky – Diskusia – Záver – Literatúra“. Uvedené názory a tvrdenia ba sa mali opierať o doterajšie všeobecné poznatky k danej problematike. Vítané sú však aj subjektívne názory a závery autora. Obvyklý rozsah 5–15 normostrán.

2. Prehľadové príspevky
Prehľadový príspevok je práca zhrňujúca prehľad súčasných znalostí o určitej problematike. Sravidla neobsahuje vlastné výsledky, môže však byť doplnená krátkou kazuistikou. Obsahuje vždy: „Úvod“ a ďalej ju je možné členiť individuálne. Zakončená je „Literatúrou“. Obvyklý je rozsah 5–15 normostrán.

3. Krátke príspevky 
Môže sa jednať o kazuistiku či iné vlastné pozorovanie z klinickej či laboratórnej praxe, výsledky pilotnej štúdie, krátky súhrn poznatkov o málo známom probléme a pod. Príspevok je obvykle členený na časti: „Úvod – Vlastné pozorovanie – Diskusia – Záver – Literatúra“. Ak to vyžaduje charakter krátkeho príspevku, členenie textu nie je nutné dodržať. Obvyklý rozsah 3–6 normostrán.

4. Praktické príspevky 
Krátke odborné príspevky, kde autor uvádza osobnú či prebratú praktickú skúsenosť s nejakým materiálom, nástrojom, čiastkovou technológiou či zmenou zažitých postupov, ktoré uľahčujú, skvalitňujú či urýchľujú pracovný postup a jeho výsledok. Text príspevku nemusí byť členený, odporúča sa však uviesť: „Úvod a Záver“. V prípade, že sú v článku uvádzané konkrétne produktové či firemné značky, vyhradzuje si redakčná rada právo rozhodovať o zaradení článku medzi prezentačné články firiem a označiť ho značkou PR ( takýto článok nie je recenzovaný). Obvyklý rozsah 1–8 normostrán.

 

Nerecenzované príspevky

5. Správa 
Správa z konferencie, zahraničného pobytu a pod. Obvyklý rozsah 1-4 normostrán.

6. Recenzia knihy 
Recenzia knihy alebo skrípt vydaných v ČR alebo SR, ktoré pojednávajú o problematike zubného lekárstva a súvisiacich odborov. Obvyklý rozsah 1–2 normostrany.

7. Oznámenia 
Informácie o udalosti, jednaní či rozhodnutí, ktoré je zaujímavé či dôležité pre odbornú verejnosť. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

8. Aktuality, zaujímavosti 
Autorsky upravené (či prebraté) krátke správy s citovaním zdroja z tuzemskej či zahraničnej tlače súvisiace priamo či nepriamo s dentálnymi profesiami. Obvyklý rozsah 1/4 - 1 normostrana.

9. Oznámenia profesijnej organizácie
Informácie smerujúce k väčšej informovanosti odbornej verejnosti a činnosti a názoroch danej profesijnej organizácie. Správy zo snemov, výstupy z jednaní medzi profesijnými organizáciami, s poisťovňami a pod. Obvyklý rozsah 1/4–2 normostrany.

Redakcia časopisu StomaTeam


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK