pokyny autorům

Profil časopisu StomaTeam


StomaTeam je časopis zabývající se problematikou zubního lékařství a souvisejících dentálních oborů. Vychází v České republice a Slovenské republice a je určen zubním lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám a zubním sestrám.

Ve StomaTeamu jsou publikována především původní odborná sdělení, ale také ekonomické a právní rozbory týkající se oborů zubního lékařství a informace, které jsou zajímavé či důležité pro odbornou veřejnost. Přednost je dávána článkům s praktickým výstupem.

Část obsahu každého vydání StomaTeamu je vyhrazena sdělením profesních organizací sdružujících zubní lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky a zubní sestry.

 

Zasílání rukopisů


Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo ve slovenštině (po domluvě i v jiných jazycích), které odpovídají odbornému zaměření časopisu.

Preferovaná forma komunikace dopisovatelů s redakcí je prostřednictvím elektronické pošty. Příspěvky lze do redakce časopisu zasílat elektronicky na adresu redakce@stomateam.cz, nebo poštou na CD na adresu StomaTeam s.r.o., Terronská 727/7, 160 00 Praha 6.

Pro operativní komunikaci s redakcí uvádějte vždy telefon, GSM a e-mailovou adresu.

 

Náležitosti rukopisu


Text musí být zpracován v elektronické podobě. Tabulky, grafy, obrázky a schémata připojte vždy jako samostatné dokumenty v původním formátu, na které pak v textu uvádějte na příslušných místech odkazy – např. (obr. 1), (graf 2), (tab. III). Obrázky a grafy se číslují arabskými číslicemi, tabulky římskými číslicemi.

Redakce je schopna pracovat s dokumenty v mnoha běžných formátech, nicméně doporučené formáty jsou tyto: text – .doc; obrázky, schémata, fotografie, rtg snímky – .jpg, .tiff, .gif; grafy a tabulky - .xls. Nedostatečná kvalita obrazové dokumentace může být důvodem odmítnutí příspěvku.

Rukopis by měl vždy obsahovat: Název příspěvku, jméno a příjmení autora /autorů (se všemi tituly), plný název pracoviště/pracovišť autora/autorů, souhrn (maximálně 150 slov), klíčová slova (v počtu 3–10). Tyto náležitosti se samozřejmě mohou přizpůsobit druhu autorského sdělení.

 

Literatura


Literární odkazy v textu prosím pro účely grafické sazby neindexujte, ale uvádějte číslem v kulaté závorce – např. „Tato problematika úzce souvisí s morfologií zubů (1).“ Odkazy řaďte abecedně podle jména prvního autora a číslujte je arabskými číslicemi. Alespoň 2 literární odkazy by neměly být starší deseti let.

Doporučený způsob citace:

1. Standardní články:
Machoň V.: Zlomeniny dolní čelisti po vybavení dolních zubů moudrosti, LKS, roč.13, č.9, s. 12-13.

2. Knihy a jiné monografie:
Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy. Paranazální dutiny, lební baze obličejová část. 2. vydání, Maxdorf Jessenius, Praha 2000, s. 109-114

3. Citace z elektronických zdrojů:
Pleschinger, J., Neinvazivní laser ve stomatologické praxi. Clinixperience - Laserpartner, roč. 2, č. 16, http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2000/0016.htm

 

Recenzní řízení a úprava rukopisu


Každý odborný příspěvek je recenzován odbornou redakcí a spolupracujícími recenzenty – seznam redaktorů a recenzentů našeho časopisu naleznete v tiráži StomaTeamu nebo na www.stomateam.cz. Při recenzním řízení je zachovávána oboustranná anonymita.

Po obdržení článku vyrozumí redakce autora o zařazení do recenzního řízení. O výsledku recenzního řízení je autor vyrozuměn e-mailem současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis.

O zařazení schváleného autorského sdělení k publikaci do konkrétního vydání časopisu StomaTeam rozhoduje redakce. Před otištěním článku je autorovi zaslán náhled jeho sazby ve formátu .pdf. ke konečnému odsouhlasení. Pokud autor neodpoví do pěti dnů od odeslání náhledu článku, je tento považován za schválený.

Články jsou v plném znění publikovány také na internetových stránkách časopisu – www.stomateam.cz.

Redakce našeho časopisu poskytuje autorům publicistický a odborný servis – pokud tedy máte zajímavé podklady pro článek a nemáte čas je sestavit do publikovatelné podoby, jsme vám plně k dispozici.
Vztah mezi autory a redakcí

Uveřejněný článek se stává majetkem časopisu StomaTeam a otisknout ho v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele.

 

Honoráře


Odborná sdělení publikovaná v časopise StomaTeam jsou honorována částkou 650 Kč za normostranu. Standardní strana rukopisu (normostrana) obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádek po 60 znacích).

Pro vyúčtování honoráře uvádějte prosím své plné jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu. Plátci DPH musí uvést také svoje DIČ. Pokud se na článku podílelo více autorů, uvádějte, v jakém poměru si přejete honorář mezi jednotlivé autory rozdělit.


Typy sdělení


Každý příspěvek by měl korespondovat s určitým typem sdělení a podle toho je v redakci posuzován. Níže uvádíme doporučení obsahových a formálních zásad k obecně stanoveným typům sdělení, které se však pro potřeby daného textu mohou v konkrétních případech lišit.

 

Recenzovaná sdělení


1. Původní sdělení
Původní sdělení obsahující výsledky vlastního výzkumu a úvah nad působením léčebných postupů, technologií, psychologických jevů, medicínského názvosloví a teorií, ekonomiky, ergonomie a dalších vlivů působících na klinickou praxi. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Materiál a metodika – Výsledky – Diskuse – Závěr – Literatura“. Uvedené názory a tvrzení by se měly opírat o dosavadní všeobecné poznatky k dané problematice – vítané jsou však také subjektivní názory a závěry autora. Obvyklý rozsah 5-15 normostran.

2. Přehledové sdělení
Přehledové sdělení je práce shrnující přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahuje vlastní výsledky, může však být doplněna krátkou kazuistikou. Obsahuje vždy “Úvod“ a dále ji lze členit individuálně. Zakončena je “Literaturou“. Obvyklý rozsah 5-15 normostran.

3. Krátké sdělení
Může se jednat o kazuistiku či jiné vlastní zajímavé pozorování z klinické či laboratorní praxe, výsledky pilotní studie, krátký souhrn poznatků o málo známém problému apod. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Vlastní pozorování – Diskuse – Závěr – Literatura“. Vyžaduje-li to však charakter krátkého sdělení, členění textu není nutné dodržet. Obvyklý rozsah 3-6 normostran.

4. Praktické sdělení
Krátké odborné sdělení, kde autor uvádí osobní či přejatou praktickou zkušenost s nějakým materiálem, nástrojem, dílčí technologií či změnou zažitých postupů, které usnadňují, zkvalitňují či urychlují pracovní postup a jeho výsledek. Text sdělení nemusí být členěn, doporučuje se však uvést “Úvod a Závěr“. V případě, že jsou v článku uváděny konkrétní produktové či firemní značky, vyhrazuje si redakční rada právo rozhodovat o zařazení článku mezi prezentační články firem a označit ho značkou PR (takový článek potom není recenzován). Obvyklý rozsah 1-8 normostran.

 

Nerecenzovaná sdělení


5. Zpráva
Zpráva z konference, zahraničního pobytu apod. Obvyklý rozsah 1-4 normostrany.

6. Recenze knihy
Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají o problematice zubního lékařství a souvisejících oborů. Obvyklý rozsah 1-2 normostrany.

7. Oznámení
Informace o události, jednání či rozhodnutí, které je zajímavé či důležité pro odbornou dentální veřejnost. Obvyklý rozsah 1-4 normostrany.

8. Aktuality, zajímavosti
Autorsky upravené (či přejaté) krátké zprávy s citováním zdroje z tuzemského či zahraničního tisku související přímo či nepřímo s dentálními profesemi. Obvyklý rozsah 1/4 -1 normostrana.

9. Sdělení profesní organizace
Informace směřující k větší informovanosti odborné dentální veřejnosti o činnosti a názorech dané profesní organizace. Zprávy ze sněmů, výstupy z jednání mezi profesními organizacemi, s pojišťovnami apod. Obvyklý rozsah 1/4-2 normostrany.

- Redakce časopisu StomaTeam -


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK